Oskarżeni (postępowanie karne)

Cypr

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Autor treści:
Cypr

Przebieg procesu karnego

Poniżej przestawiono podsumowanie zwykłych etapów procesu karnego:

 • Osoba podejrzana o udział w przestępstwie może być przesłuchana przez policję. Policja odpowiada za prowadzenie postępowania przygotowawczego.
 • Wobec podejrzanego można zastosować tymczasowe aresztowanie na podstawie wydanego przez sąd nakazu aresztowania, z wyjątkiem sytuacji, w których podejrzany został ujęty na gorącym uczynku.
 • Przed przesłuchaniem przez policję podejrzany musi zostać poinformowany o przysługującym mu prawie do skontaktowania się z adwokatem oraz musi otrzymać pouczenie.
 • Jeśli w toku postępowania przygotowawczego zebrano materiał dowodowy, który obciąża podejrzanego, na zakończenie postępowania policja stawia podejrzanemu formalne zarzuty. W przypadku najcięższych przestępstw decyzję o wystąpieniu z oskarżeniem podejmuje prokurator generalny. Możliwość postawienia przez policję zarzutów zawsze podlega ogólnemu nadzorowi prokuratora generalnego, który na mocy konstytucji ma prawo wszcząć, prowadzić, przejąć, kontynuować lub umorzyć każde postępowanie w sprawie karnej.
 • Policja kieruje do sądu rejonowego akt oskarżenia. Jeśli akt oskarżenia zostanie zatwierdzony przez sąd, oskarżony wzywany jest do stawienia się przed sądem w określonym terminie.
 • Sprawy karne, w zależności od ich ciężaru, mogą być sądzone: a) w postępowaniu przyspieszonym przez sąd rejonowy (Επαρχιακά Δικαστήρια) w składzie jednoosobowym właściwy dla miejsca popełnienia czynu, b) w postępowaniu na wniosek prokuratora generalnego przez sąd assize (Κακουργιοδικεία) w składzie trzech sędziów sądu rejonowego, którym przewodniczy prezes sądu rejonowego.
 • W postępowaniu przyspieszonym oskarżony, który stawił się w sądzie w wyznaczonym terminie, ustosunkowuje się do zarzucanych mu czynów, przyznając się lub nie przyznając się do winy. W sprawach rozpoznawanych przez sądy assize w wyznaczonym terminie sprawa kierowana jest na posiedzenie wstępne, które odbywa się przed sędzią sądu rejonowego. Posiedzenie wstępne nie musi się odbyć, jeśli prokurator generalny zaświadczy, że jego przeprowadzenie nie jest konieczne. Zgodnie z obecną praktyką zazwyczaj nie przeprowadza się posiedzenia wstępnego.
 • Pokrzywdzony ma prawo wnieść oskarżenie prywatne.
 • Prokurator generalny sprawuje ogólny nadzór nad postępowaniami w sprawach karnych, który obejmuje prawo do umorzenia postępowania.
 • Na Cyprze sprawy nie są rozpoznawane z udziałem ławy przysięgłych.
 • Jeśli sąd ustali, że oskarżony nie może występować w sądzie, by przyznać się lub nie przyznać do winy, z powodu zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności umysłowej, może wydać postanowienie o skierowaniu go na leczenie w odpowiednim zakładzie.
 • Oskarżony może wstępnie wnieść o oddalenie stawianych mu zarzutów, powołując się na; a) brak właściwości rzeczowej bądź terytorialnej sądu, b) wcześniejsze uwolnienie od zarzutów lub skazanie za ten sam czyn lub te same czyny, c) ułaskawienie w danej sprawie, d) niekompletność aktu oskarżenia lub powtórzenie zarzutów.
 • Ten sam akt oskarżenia może obejmować wszystkich sprawców danego przestępstwa. Jeśli zostanie to uznane za niesłuszne, do celów rozprawy sąd może postanowić o rozdzieleniu zarzutów.
 • Rozprawa rozpoczyna się przeprowadzeniem dowodów na poparcie oskarżenia. Po przedstawieniu sprawy przez oskarżenie sąd ustala, czy oskarżony musi odpowiedzieć na zarzuty. Jeśli ustali, że tak, wzywa oskarżonego do przeprowadzenia obrony i poucza go o przysługującym mu prawie do odmowy składania wyjaśnień, do wygłoszenia oświadczenia lub złożenia zeznań pod przysięgą. Oskarżony w każdej chwili może przedstawić dowody na swoją obronę. Jeśli oskarżony skorzysta z prawa do odmowy składania wyjaśnień, nie może to być wykorzystane przeciwko niemu. Po zakończeniu przeprowadzania dowodów obrony strony postępowania wygłaszają oświadczenia podsumowujące, a następnie sąd wydaje wyrok.
 • Świadkom zeznającym pod przysięgą pytania mogą zadawać obie strony.
 • Rozprawa musi spełniać wymogi sprawiedliwego procesu. Podczas całej rozprawy obowiązuje zasada domniemania niewinności. Ciężar dowodu cały czas spoczywa na oskarżycielu. Jeśli pod koniec rozprawy sąd nie jest przekonany ponad wszelką wątpliwość o winie oskarżonego, musi go uniewinnić.
 • Jeśli oskarżony zostanie uznany za winnego, następuje ogłoszenie wyroku skazującego.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych etapów oraz na temat praw przysługujących oskarżonemu można znaleźć w poszczególnych zestawieniach informacji poniżej. Nie stanowią one porady prawnej i mają wyłącznie informacyjny charakter.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat tego, jak wnieść skargę, są zawarte w poniższych zestawieniach informacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami

Moje prawa w toku postępowania przygotowawczego

Moje prawa w trakcie rozprawy sądowej

Moje prawa po zakończeniu rozprawy

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.