Oskarżeni (postępowanie karne)

Cypr

Wykroczenia w ruchy drogowym, podobnie jak przestępstwa w ruchu drogowym, są traktowane jak inne wykroczenia i przestępstwa. Regułą jest nałożenie kary grzywny. Wobec osób, które notorycznie popełniają wykroczenia, może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Większość spraw dotyczących wykroczeń w ruchu drogowym rozstrzyga się w postępowaniu administracyjnym.

Autor treści:
Cypr

Kto zajmuje się wykroczeniami w ruchu drogowym?

Pewna liczba spraw związanych z wykroczeniami w ruchu pojazdów mechanicznych i powiązanymi wykroczeniami jest rozstrzygana w postępowaniu administracyjnym poprzez nałożenie grzywny przewidzianej w przepisach.

Jeśli przekroczyłeś prędkość lub używałeś telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, dodatkowo twoje prawo jazdy obciążane jest punktami karnymi. Gdy liczba punktów karnych przekroczy dwanaście, twoja sprawa jest kierowana do sądu. Jeśli nie zgodzisz się na przyjęcie grzywny lub punktów karnych, zostaje przeciwko tobie skierowana sprawa do sądu.

Grzywnę może nałożyć policjant, strażnik miejski lub kontroler nadzorujący prawidłowość parkowania. W przypadku wykroczenia związanego z parkowaniem zawiadomienie musi wskazywać rodzaj wykroczenia oraz zawierać informację, że w razie niezapłacenia grzywny w terminie 15 dni jej wymiar zostanie zwiększony o połowę.

Jeśli grzywna nie zostanie zapłacona w ciągu 30 dni, może przeciwko tobie zostać wszczęte postępowanie karne. Grzywny można nakładać za wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez pieszych, rowerzystów oraz użytkowników pojazdów mechanicznych. Wysokość grzywny określają przepisy.

Jeśli wyrazisz zgodę na przyjęcie grzywny administracyjnej, nie przysługuje ci odwołanie. Jeśli jednak nie przyznasz się do popełnienia wykroczenia, odpowiednie organy mogą skierować sprawę do sądu w celu jego udowodnienia. Od orzeczenia sądu, podobnie jak od każdego orzeczenia w sprawie karnej, przysługuje apelacja.

Grzywnę nałożoną administracyjnie można wyegzekwować jak każdą inną grzywnę nałożoną przez sąd. Nałożenie grzywny nie stanowi podstawy do umieszczenia wpisu w rejestrze karnym.

Co się dzieje w przypadku skierowania sprawy do sądu?

Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest sąd rejonowy właściwy dla obszaru, na którym popełniono wykroczenie w ruchu drogowym.

Podczas rozprawy w sprawie o wykroczenie w ruchu drogowym zastosowanie mają te same przepisy proceduralne, co w przypadku każdego innego wykroczenia.

Sąd może zastosować następujące środki karne:

  • grzywnę;
  • areszt;
  • pozbawienie prawa do prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Obywatele innych państw członkowskich również podlegają ściganiu za popełnienie wykroczeń w ruchu drogowym.

Od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym oraz od orzeczonej kary przysługuje apelacja w tym samym trybie i na tych samych zasadach co w przypadku innych spraw.

Ciekawe strony

Prowadzenie pojazdu na Cyprze – Cypryjskie przepisy o ruchu drogowym – Wykroczenia, grzywny i punkty karne

Ostatnia aktualizacja: 16/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.