Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Cypr

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które zazwyczaj kończą się nałożeniem grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Cypr
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przebieg procesu karnego

Poniżej przestawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego:

 • Osoba podejrzana o udział w przestępstwie może być przesłuchana przez policję. Policja odpowiada za prowadzenie dochodzenia w sprawie popełnienia przestępstwa.
 • Wobec podejrzanego można zastosować tymczasowe aresztowanie na podstawie wydanego przez sąd nakazu aresztowania, z wyjątkiem sytuacji, w których podejrzany został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa.
 • Przed przesłuchaniem przez policję podejrzany musi zostać poinformowany o przysługującym mu prawie do skontaktowania się z adwokatem oraz musi otrzymać pouczenie.
 • Jeśli w toku dochodzenia zebrano materiał dowodowy, który obciąża podejrzanego, po zakończeniu dochodzenia policja stawia mu formalne zarzuty. W przypadku najcięższych przestępstw decyzję o wystąpieniu z oskarżeniem podejmuje prokurator generalny. Możliwość postawienia przez policję zarzutów zawsze podlega ogólnemu nadzorowi prokuratora generalnego, który na mocy konstytucji ma prawo wszczynać, prowadzić, przejmować, kontynuować lub umarzać każde postępowanie w sprawie karnej.
 • Policja kieruje do sądu rejonowego akt oskarżenia zawierający dokładne określenie zarzucanych czynów, w celu jego zatwierdzenia. Jeśli akt oskarżenia zostanie zatwierdzony, oskarżony wzywany jest do stawienia się przed sądem w określonym terminie.
 • Sprawy karne, w zależności od ich ciężaru, mogą być sądzone: a) w postępowaniu przyspieszonym przez sądy rejonowe w składzie jednoosobowym, właściwe dla miejsca popełnienia czynu, b) w postępowaniach na wniosek prokuratora generalnego przed sądami asyzy w składzie trzech sędziów sądu rejonowego, którym przewodniczy prezes sądu rejonowego.
 • W postępowaniu przyspieszonym oskarżony, który stawił się w sądzie w wyznaczonym terminie, ustosunkowuje się do zarzucanych mu czynów, przyznając się lub nie przyznając się do winy. W sprawach rozpoznawanych przez sądy asyzy w wyznaczonym terminie sprawa kierowana jest na posiedzenie wstępne, które odbywa się przed sędzią sądu rejonowego. Posiedzenie wstępne nie musi się odbyć, jeśli prokurator generalny zaświadczy, że jego przeprowadzenie nie jest konieczne. Zgodnie z obecną praktyką zazwyczaj nie przeprowadza się posiedzenia wstępnego.
 • Pokrzywdzony ma prawo wnieść oskarżenie prywatne.
 • Prokurator generalny sprawuje ogólny nadzór nad postępowaniami w sprawach karnych, który obejmuje prawo umorzenia postępowania.
 • Na Cyprze sprawy nie są rozpoznawane z udziałem ławy przysięgłych.
 • Jeśli sąd ustali, że oskarżony nie może występować w sądzie z powodu zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności umysłowej, może wydać postanowienie o skierowaniu go na leczenie w zakładzie psychiatrycznym.
 • Oskarżony może wstępnie wnieść o oddalenie stawianych mu zarzutów, powołując się na: a) brak właściwości materialnej bądź terytorialnej sądu, b) wcześniejsze uwolnienie od zarzutów lub skazanie za ten sam czyn lub te same czyny, c) ułaskawienie w danej sprawie, d) niekompletność aktu oskarżenia lub objęcie dwóch zarzucanych czynów jednym aktem oskarżenia.
 • Ten sam akt oskarżenia może obejmować wszystkich sprawców danego przestępstwa. Jeśli jest to niesłuszne, do celów rozprawy sąd może postanowić o rozdzieleniu zarzutów.
 • Rozprawa rozpoczyna się przeprowadzeniem dowodów na poparcie oskarżenia. Po przedstawieniu sprawy przez oskarżenie sąd ustala, czy oskarżony musi odpowiedzieć na zarzuty. Jeśli tak jest, sąd wzywa oskarżonego do przeprowadzenia obrony i zostaje on pouczony o przysługującym mu prawie do odmowy składania wyjaśnień, do wygłoszenia oświadczenia lub o składaniu zeznań pod przysięgą. Oskarżony w każdej chwili może przedstawić dowody na swoją obronę. Jeśli oskarżony skorzysta z prawa do odmowy składania wyjaśnień, nie może to być wykorzystane przeciwko niemu. Po zakończeniu przeprowadzania dowodów służących do obrony, strony postępowania wygłaszają oświadczenia podsumowujące, a następnie sąd wydaje wyrok.
 • Świadkom zeznającym pod przysięgą pytania mogą zadawać obie strony.
 • Rozprawa musi spełniać wymogi sprawiedliwego procesu. Podczas całej rozprawy obowiązuje zasada domniemania niewinności. Ciężar dowodu cały czas spoczywa na oskarżycielu. Jeśli pod koniec rozprawy sąd nie jest przekonany ponad wszelką wątpliwość o winie oskarżonego, musi go uniewinnić.
 • Jeśli oskarżony zostanie uznany za winnego, następuje ogłoszenie wyroku skazującego.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych

 • zatrzymanie i przeszukanie

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

 • kary

4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Biuro Prawne Republiki Cypryjskiej

Sąd Najwyższy Cypru

Policja cypryjska

Ostatnia aktualizacja: 16/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.