Oskarżeni (postępowanie karne)

Czechy

W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa.

Autor treści:
Czechy

Zgodnie z konstytucją czeską karę wobec oskarżonego można orzec wyłącznie zgodnie z prawem oraz w sposób określony w odpowiednich przepisach prawa. Przepisy te obejmują kodeks karny, ustawę o wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich oraz kodeks postępowania karnego, w których ustanowiono przepisy karnoprocesowe (w tym szczególne warunki wykonywania i egzekwowania praw oskarżonego).

Wszelkie informacje o prawach przysługujących ofiarom przestępstw można znaleźć tutaj.

Przebieg postępowania karnego

Poniżej przestawiono podsumowanie zwykłych etapów postępowania karnego.

1. Postępowanie przygotowawcze

Stanowi pierwszy etap postępowania karnego i składa się z dwóch części:

  • czynności organów ścigania prowadzonych przed wszczęciem właściwego dochodzenia/śledztwa, który to etap nazywa się postępowaniem sprawdzającym, oraz
  • etapu właściwego dochodzenia/śledztwa: etapu postępowania karnego, który trwa od chwili jego wszczęcia do chwili wniesienia aktu oskarżenia lub jego zakończenia w inny sposób.

2. Posiedzenie wstępne w przedmiocie aktu oskarżenia

Podczas posiedzenia wstępnego w przedmiocie aktu oskarżenia sąd bada, czy w toku postępowania przygotowawczego prawidłowo wyjaśniono sprawę oraz czy akt oskarżenia stanowi właściwą podstawę do dalszego postępowania. Sąd ustala również, czy jest właściwy do orzekania w danej sprawie.

3. Rozprawa główna

Stanowi najważniejszy element postępowania karnego. Sąd bada dowody i wydaje orzeczenie w sprawie. Na tym etapie postępowania karnego w sądzie przesłuchuje się oskarżonego (oskarżonych) oraz wszystkich świadków lub pokrzywdzonego (pokrzywdzonych). Rozprawa jest jawna i ustna. Prowadzi się ją w języku czeskim. Jeżeli oskarżony nie włada językiem czeskim, ma prawo do skorzystania z usług tłumacza ustnego.

4. Postępowanie apelacyjne

Prawo do wniesienia apelacji w terminie ośmiu dni przysługuje oskarżonemu, jego rodzinie, adwokatowi, prokuratorowi lub pokrzywdzonemu. Jeśli wniesiono apelację, sąd apelacyjny weryfikuje orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji.

Rola Komisji Europejskiej

W tym miejscu należy podkreślić, że Komisja Europejska nie odgrywa żadnej roli w postępowaniach karnych prowadzonych w państwach członkowskich i nie może udzielić pokrzywdzonemu żadnego wsparcia przy składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W poniższych arkuszach informacyjnych przedstawiono informacje na temat tego, w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i do jakiego organu je skierować.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Moje prawa na etapie postępowania przygotowawczego

2 – Moje prawa w toku postępowania sądowego

3 – Moje prawa po zakończeniu postępowania sądowego

Ciekawe strony

Czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości

Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Czeska Izba Adwokacka

Informacje na temat praw człowieka

Informacje prawne dla wszystkich

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.