Oskarżeni (postępowanie karne)

Czechy

W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat.

Autor treści:
Czechy

Znalezienie adwokata

Obrońcą w postępowaniu karnym może być wyłącznie adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką (CIA).

Aby znaleźć obrońcę, skontaktuj się z Czeską Izbą Adwokacką (lub bezpośrednio z adwokatem wpisanym na listęhttp://www.cak.cz/).

Co się dzieje w sytuacji, gdy nie wskażę adwokata?

Jeśli nie wskażesz adwokata, musisz bronić się samodzielnie.

W pewnych sprawach istnieje obowiązek posiadania obrońcy. Jeśli nie wskażesz obrońcy w określonym terminie, obrońcę wyznaczy sąd. Musisz być reprezentowany przez obrońcę, kiedy:

  • zastosowano wobec ciebie tymczasowe aresztowanie lub pozostajesz pod obserwacją w placówce medycznej;
  • masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • ukrywasz się przed wymiarem sprawiedliwości;
  • nie ukończyłeś 18. roku życia;
  • jesteś osobą niepełnosprawną lub upośledzoną umysłowo oraz istnieją wątpliwości, czy zdołasz prawidłowo bronić się samodzielnie;
  • grozi ci skazanie na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;
  • jesteś osobą zatrzymaną i może przeciwko tobie zostać wszczęte postępowanie uproszczone;
  • prowadzone jest przeciwko tobie postępowanie mogące zakończyć się przymusowym skierowaniem na leczenie (z wyjątkiem leczenia odwykowego związanego z uzależnieniem od alkoholu);
  • postępowanie zawiera tzw. element zagraniczny.

Kto opłaca koszty z tytułu udziału adwokata?

Koszty czynności adwokackich pokrywa oskarżony. Jeśli adwokata wyznacza sąd, koszty obrony pokrywane są z budżetu państwa. Budżet państwa płaci również w przypadku, gdy przysługuje ci zwolnienie od kosztów sądowych.

Ile wynoszą opłaty za czynności adwokackie?

Wysokość opłat za czynności adwokackie określa umowa zawarta między tobą a obrońcą lub (w przypadku braku umowy) ustawa w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Kiedy przysługuje ci zwolnienie z kosztów obrony?

Jeśli nie dysponujesz wystarczającymi środkami na opłacenie kosztów obrony, przysługuje ci częściowe lub całkowite zwolnienie z kosztów (obie sytuacje nazywane są „zwolnieniem z kosztów obrony”). Wniosek o zwolnienie z kosztów rozpatruje sędzia lub prezes sądu w oparciu o informacje dotyczące twojej sytuacji finansowej. Wniosek musi być złożony w trakcie postępowania przygotowawczego za pośrednictwem prokuratury lub w trakcie postępowania sądowego.

Całkowite zwolnienie z kosztów obrony może ci przysługiwać nawet wtedy, gdy nie złożysz stosownego wniosku, o ile z dowodów wynika, że przemawiają za tym względy słuszności.

Ciekawe strony

Ustawa w sprawie opłat za czynności adwokackie

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.