Oskarżeni (postępowanie karne)

Czechy

Autor treści:
Czechy

Zgodnie z ustawą o wykroczeniach za „wykroczenie” uznaje się zachowanie naruszające interes społeczny lub mu zagrażające, które jako takie zostało określone w tej lub w innych ustawach.

Powyższe definicje zawarte są w ustawie o wykroczeniach i kodeksie postępowania administracyjnego i są stosowane w postępowaniach w sprawie wykroczeń.

Jak traktowane są wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości i parkowaniem oraz inne podobne wykroczenia?

Postępowania w sprawie wykroczeń w ruchu drogowym prowadzą urzędy gminy (miasta).

Poniżej opisano pewne wykroczenia i kary, które za ich popełnienie mogą nałożyć urzędy gminy:

  • wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości kończą się zazwyczaj nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1 000 CZK do 10 000 CZK, w zależności od wagi wykroczenia. Może być również nałożony zakaz prowadzenia pojazdów przez okres od jednego miesiąca do jednego roku;
  • inne wykroczenia w ruchu drogowym zagrożone są karami grzywny, w zależności od stopnia wykroczenia, w wysokości od 1 500 CZK do 10 000 CZK i możliwym nałożeniem zakazu prowadzenia pojazdów przez okres do jednego roku;
  • naruszenie ustawy o ruchu drogowym przez spowodowanie wypadku, w wyniku którego inna osoba poniosła śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 25 000 CZK do 50 000 CZK oraz nałożeniem zakazu prowadzenia pojazdów przez okres od jednego roku do dwóch lat.

Jak przebiega postępowanie w sprawach o wykroczenia?

Postępowanie mandatowe

Postępowanie to dotyczy mniej poważnych wykroczeń, co do popełnienia których nie zachodzą wątpliwości i w których nie wystarcza pouczenie. Jeśli chcesz zapłacić grzywnę w niższej kwocie, przedstawiciel organu nadzorującego ruch (lub funkcjonariusz policji) może nałożyć na ciebie grzywnę w postaci mandatu karnego bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Postępowanie zwyczajne

Orzekanie w sprawach o wykroczenia następuje po przeprowadzaniu formalnego postępowania. Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ państwowy, policję, urząd gminy, osobę prawną lub obywatela.

Przed wszczęciem postępowania urząd gminy może przekazać sprawę innemu organowi. Jeśli z okoliczności sprawy wynika, że dotyczy ono przestępstwa, sprawa jest przekazywana prokuratorowi.

W postępowaniu o wykroczenie będziesz stroną występującą w charakterze osoby obwinionej. Jeśli w grę wchodzi odszkodowanie za wykroczenie, stroną postępowania będzie również pokrzywdzony. Stroną postępowania będzie także właściciel przedmiotu lub rzeczy, która została lub może być zajęta (np. właściciel pojazdu).

Obwinionym stajesz się z chwilą skierowania przeciwko tobie pierwszego wniosku procesowego.

Masz prawo do:

  • złożenia wyjaśnień w sprawie wszystkich zarzucanych ci czynów oraz dowodów zebranych na poparcie tych zarzutów;
  • odmowy składania wyjaśnień;
  • podważenia okoliczności faktycznych i przedstawienia dowodów na swoją obronę;
  • składania wniosków;
  • wnoszenia środków odwoławczych.

W trakcie postępowanie odbywa się przesłuchanie, z którego urząd gminy sporządza sprawozdanie. W toku przesłuchania będą ci zadawane pytania. Masz prawo egzekwować przysługujące ci prawa (wymienione powyżej). Sprawozdanie zostanie włączone do akt sprawy. Przed wydaniem decyzji organ gminy zwróci się do ciebie o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy. Masz prawo do składania wyjaśnień w sprawie tych dokumentów.

Postępowania w sprawie o wykroczenie kończy się:

  • z chwilą zakończenia postępowania z jednego z powodów wymienionych w ustawie o wykroczeniach (np. czyn nie jest wykroczeniem, nie ty go popełniłeś, środek karny byłby niewspółmierny do kary, która zostanie ci wymierzona za inny czyn w postępowaniu karnym, lub z podobnych powodów); bądź
  • z chwilą wydania decyzji, w której uznano cię za winnego popełnienia wykroczenia i nałożono na ciebie środek karny.

Czy za popełnienie tych wykroczeń ściganiu podlegają obywatele innych państw członkowskich?

Obywatele innych państw członkowskich mogą podlegać ściganiu na takich samych zasadach co obywatele czescy.

Czy przysługuje mi prawo do wniesienia odwołania?

Przysługuje ci prawo do odwołania od całości decyzji. Nie można jednak odwołać się od grzywny nałożonej w postępowaniu mandatowym.

Zaskarżona decyzja nie może być wykonana do chwili rozpoznania odwołania przez organ wyższej instancji.

Odwołanie wnosi się do organu administracyjnego (zazwyczaj organu gminy) w terminie 15 dni od daty doręczenia decyzji.

Czy popełnione przez mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Nie.

Ciekawe strony

Wykroczenia w ruchu drogowym

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.