Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Czechy

Zgodnie z konstytucją Republiki Czeskiej kary można nakładać tylko w zgodzie z prawem i w sposób przewidziany w odpowiednich przepisach. Te przepisy to kodeks karny, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeks postępowania karnego, które regulują postępowanie karne oraz określają warunki korzystania z przysługujących ci praw i sposoby ich egzekwowania. W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które zazwyczaj kończą się nałożeniem grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Czechy

Przebieg procesu karnego

Poniżej przestawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego.

1.             Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem procesu karnego. Dzieli się ono na dwie części:

  • czynności organów ścigania przed wszczęciem postępowania karnego, zwane postępowaniem sprawdzającym; oraz
  • dochodzenie, część postępowania karnego od jego wszczęcia do momentu wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania (zob. arkusz informacyjny 2)#Podstránka_2.

2.             Wstępna kontrola oskarżenia

W ramach wstępnej kontroli sąd sprawdza, czy w postępowaniu przygotowawczym okoliczności sprawy zostały wszechstronnie wyjaśnione oraz czy oskarżenie stanowi odpowiednią podstawę do dalszego postępowania. Sąd sprawdza również, czy jest właściwy do rozpoznania sprawy.

3.             Rozprawa główna

Jest to najważniejsza część procesu karnego. Podczas rozprawy głównej badany jest materiał dowodowy i wydawany wyrok w sprawie. Na tym etapie procesu karnego sąd przesłuchuje oskarżonego lub oskarżonych, wszystkich świadków oraz pokrzywdzonego lub pokrzywdzonych. Rozprawa główna odbywa się jawnie, ustnie i jest prowadzona w języku czeskim. Jeśli nie znasz języka czeskiego, masz prawo do skorzystania z pomocy tłumacza.

4.             Postępowanie apelacyjne

Oskarżonemu, jego rodzinie, adwokatowi, prokuratorowi lub pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wniesienia apelacji w ciągu 8 dni. W wypadku wniesienia apelacji sąd odwoławczy przeprowadza kontrolę wyroku sądu pierwszej instancji

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

  • postępowanie sprawdzające;
  • dochodzenie;
  • tymczasowe aresztowanie;
  • postanowienie kończące postępowanie przygotowawcze, oskarżenie;
  • skrócone postępowanie przygotowawcze.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

  • postępowanie sądowe;
  • kary, prawa pokrzywdzonego.

4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym i inne wykroczenia

Ciekawe strony

Czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości

Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Czeska Izba Adwokacka

Informacje na temat praw człowieka

Informacje prawne dla wszystkich

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.