Oskarżeni (postępowanie karne)

Czechy

Autor treści:
Czechy

Jakie są etapy dochodzenia?

Postępowanie przygotowawcze służy ustaleniu, czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz kto jest jego ewentualnym sprawcą (etap postępowania sprawdzającego), a następnie zabezpieczeniu materiału dowodowego i przygotowaniu aktu oskarżenia celem wniesienia go do sądu (etap dochodzenia).

Postępowanie przygotowawcze prowadzi policja pod nadzorem prokuratora, który czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.

Niektóre czynności mogą być podejmowane wyłącznie przez prokuratora lub na podstawie jego postanowienia (m.in. zakończenie postępowania przygotowawczego), natomiast decydowanie o innych czynnościach (takich jak tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, przeszukanie, kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych) należy do kompetencji sędziego.

Aby dowiedzieć się więcej o etapach postępowania przesądowego, kliknij łącza poniżej.

Przed rozpoczęciem postępowania karnego – postępowanie sprawdzające (1)

Jaki jest cel postępowania sprawdzającego?

Aby ustalić charakter przestępstwa oraz osobę sprawcy, policja może:

 • odbierać zeznania;
 • uzyskiwać opinie biegłych;
 • badać dokumenty;
 • poszukiwać przedmiotów oraz przeszukiwać miejsce popełnienia przestępstwa;
 • zakładać kartoteki policyjne, pobierać odciski palców, pozyskiwać wymiary ciała, przeszukiwać podejrzanych;
 • podejmować czynności nagłe;
 • zatrzymywać podejrzanych;
 • podejmować inne stosowne czynności dochodzeniowe.

Postępowanie sprawdzające kończy się postanowieniem o wszczęciu postępowania karnego wobec konkretnej osoby, bądź w inny sposób (umorzenie, tymczasowe zawieszenie, przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia poza postępowaniem karnym).

Jaki jest czas trwania tego etapu?

Termin zakończenia postępowania sprawdzającego wynosi dwa miesiące, trzy miesiące lub sześć miesięcy, w zależności od wagi sprawy. Jeśli zakończenie postępowania sprawdzającego w danym terminie nie jest możliwe, prokurator, na podstawie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, może zmienić lub przedłużyć ten termin.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Na tym etapie nie będziesz informowany o podejmowanych czynnościach, chyba że zostaniesz bezpośrednio objęty postępowaniem.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

W razie zażądania od ciebie wyjaśnień określonych zdarzeń policja zapewni tłumacza, który ustnie przetłumaczy zadawane ci pytania oraz twoje odpowiedzi, a następnie pisemny protokół, który dostaniesz do podpisania.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Adwokat może ci towarzyszyć podczas składania wyjaśnień. Udział adwokata w tym etapie nie jest obowiązkowy, zatem jeśli w toku postępowania sprawdzającego nie zdecydujesz się na kontakt z adwokatem, to nie zostanie on ci wyznaczony z urzędu. Możesz zwrócić się do adwokata o poradę prawną, lecz nie w kwestii sposobu odpowiedzi na już zadane pytanie. Tłumacza dla siebie i adwokata na tym etapie należy zapewnić we własnym zakresie.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Na tym etapie policja może zwrócić się do ciebie o wyjaśnienie okoliczności faktycznych, które bada. Twoim obowiązkiem jest udzielenie wyjaśnienia zgodnego z prawdą. Możesz odmówić udzielenia wyjaśnienia, którego treść może narazić cię (lub osobę z tobą spokrewnioną) na odpowiedzialność za przestępstwo. Możesz również odmówić złożenia wyjaśnienia, które doprowadziłoby do naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy.

Co się stanie, kiedy przekazane przeze mnie informacje będą działać na moją niekorzyść?

Przekazane przez ciebie informacje posłużą jedynie do podjęcia decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania karnego wobec konkretnej osoby w związku z popełnieniem konkretnego przestępstwa. W razie wszczęcia postępowania karnego wyjaśnienie, które złożyłeś, zostanie uznane za zeznanie świadka tylko w przypadku, gdy zostało złożone na wczesnym etapie i nie mogło zostać powtórzone później. Musi je również odebrać sędzia. W innym razie będziesz zmuszony złożyć zeznanie ponownie, na późniejszym etapie postępowania karnego (z zasady przed sądem).

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Możesz zażądać, by policja powiadomiła o twoim zatrzymaniu członka twojej rodziny lub przyjaciela, o ile nie zakłóci to przebiegu dochodzenia i nie przysporzy nadmiernych trudności.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Policja zorganizuje badanie lekarskie i uzyska opinię lekarską o stanie twojego zdrowia podczas przesłuchania w toku postępowania sprawdzającego lub w trakcie zatrzymania. Zostaniesz natychmiast zwolniony, jeśli takie jest zalecenie lekarza, a w razie potrzeby policja zabierze cię do placówki medycznej.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Na każdym etapie postępowania karnego możesz zażądać kontaktu ze swoją ambasadą i odbycia rozmowy z jej przedstawicielem na osobności.

Mieszkam w innym państwie. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Sąd może nakazać przesłuchanie, zanim opuścisz kraj, jeśli jest to istotne dla sprawy i zapobiegnie utracie dowodów. Po skierowaniu wniosku do właściwych organów państwa, w którym zamieszkujesz, przesłuchanie może odbyć się również już po opuszczeniu przez ciebie kraju.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Nie na tym etapie.

Czy będę przebywać w areszcie, czy też zostanę zwolniony?

Jeśli twoja obecność jest konieczna, zostaniesz przekazany do dyspozycji sądu lub zatrzymany. W razie nieprzedstawienia zarzutów lub niewystąpienia z wnioskiem do sądu o wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w ciągu 48 godzin od zatrzymania, zostaniesz zwolniony.

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Tak.

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Jeżeli jest to niezbędne do ustalenia twojej tożsamości lub sprawdzenia, czy na twoim ciele nie ma śladów przestępstwa, bądź też na potrzeby materiału dowodowego, mogą zostać pobrane twoje odciski palców, próbki DNA, krwi, materiału biologicznego, przeprowadzone pomiary ciała, przeszukania lub podobne czynności.

Jeżeli będziesz stawiać fizyczny opór, może on zostać przełamany za zgodą prokuratora. Za odmowę poddania się wyżej wymienionym czynnościom grozi kara grzywny w wysokości do 50 000 CZK.

Jeżeli pozyskane w ten sposób informacje nie będą dłużej potrzebne w dalszym postępowaniu, ani na potrzeby zapobiegania przestępstwom, ich ścigania i wykrywania, to zostaną one zniszczone.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Jeżeli twoje przyznanie się do winy nie budzi wątpliwości, może stanowić przesłankę wszczęcia postępowania karnego lub wydania postanowienia o postępowaniu uproszczonym.

Czy otrzymam informacje o świadkach zeznających przeciwko mnie oraz o innych dowodach?

Na tym etapie postępowania nie udziela się takich informacji.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Tak, policja otrzyma stosowny wyciąg z rejestru karnego.

Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2)

Jaki jest cel tego etapu?

W toku dochodzenia policja szuka materiału dowodowego istotnego dla sprawy i bada go. Policja gromadzi materiał dowodowy zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść podejrzanego.

Jaki jest czas trwania dochodzenia?

Termin zamknięcia dochodzenia wynosi dwa miesiące, trzy miesiące lub sześć miesięcy, w zależności od wagi sprawy. Prokurator może przedłużyć ten termin na podstawie pisemnego wniosku policji zawierającego uzasadnienie. Jednakże w każdej sprawie prokurator musi przynajmniej raz w miesiącu sprawdzać przesłanki przedłużenia terminu.

Policja ma obowiązek bezzwłocznego działania. Jeśli zwłoka w czynnościach policji działa na twoją szkodę, możesz zwrócić się o rozwiązanie problemu do prokuratora. Jeżeli zwłoka spowodowana jest przez prokuratora, możesz zwrócić się o rozwiązanie problemu do prokuratora nadrzędnego.

Oskarżony może również dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek zwłoki w postępowaniu, a także odszkodowania za szkody moralne. Wymierzając karę, sąd uwzględnia wszelkie opóźnienia na tym etapie.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Doręczone zostanie ci postanowienie o wszczęciu postępowania karnego. Będzie ono zawierać opis czynu, o którego popełnienie jesteś podejrzewany, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej i uzasadnieniem. W terminie trzech dni od doręczenia postanowienia możesz złożyć zażalenie, które rozpatrzy prokurator.

Ty lub twój adwokat zostaniecie powiadomieni o czynnościach dochodzeniowych. Będzie ci przysługiwać prawo do uczestnictwa w tych czynnościach za pośrednictwem adwokata poprzez zadawanie pytań świadkom i wnoszenie dowodów w sprawie. Z uzasadnionych powodów podejrzanemu i jego adwokatowi można odmówić wglądu w akta sprawy w toku dochodzenia.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeżeli podczas przesłuchania w toku postępowania sprawdzającego okaże się, że nie mówisz w języku czeskim, otrzymasz pomoc tłumacza języka, który znasz, lub twojego języka ojczystego.

Pomoc tłumacza udzielana jest również w toku przesłuchania świadków. Na tym etapie policja zezwoli ci na udział w przesłuchaniu świadków oraz zadawanie pytań.

Na swój wniosek otrzymasz pisemne tłumaczenie postanowienia o wszczęciu postępowania karnego, postanowienia o tymczasowym aresztowaniu bądź postanowienia o warunkowym zawieszeniu postępowania karnego.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Możesz kontaktować się ze swoim adwokatem bez ograniczeń, z zapewnieniem poufności tych rozmów. Na wniosek adwokata zostanie ci udzielona pomoc tłumacza. Adwokata można wybrać samodzielnie (zob. arkusz informacyjny 1).

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Masz prawo wyrazić swoją opinię o sprawie lub zachować milczenie.

Czy mogę wnieść sprzeciw wobec udziału funkcjonariusza policji prowadzącego przesłuchanie, prokuratora lub sędziego?

Można wnieść sprzeciw wobec udziału funkcjonariusza policji, prokuratora, a także protokolanta, kuratora, urzędnika sądowego, biegłego sądowego, tłumacza lub sędziego w razie przekonania o ich nieobiektywności – tj. w razie przekonania, że zachodzi konflikt interesów takiej osoby w przedmiotowej sprawie bądź konflikt interesów w związku z jakąkolwiek stroną lub jej pełnomocnikiem, który uniemożliwia podejmowanie bezstronnych decyzji.

Zasadniczo dana osoba jest również uznawana za nieobiektywną, jeżeli uczestniczyła już w postępowaniu, pełniąc inną funkcję procesową. Przykładowo sędzia nie może orzekać o winie i karze w sprawie, jeżeli w postępowaniu przygotowawczym wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych itp.

Pierwszą osobą rozstrzygającą sprzeciw jest osoba, wobec której został on wniesiony.

Jeżeli nie będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia sprzeciwu, w terminie trzech dni możesz wnieść zażalenie, które zostanie rozpatrzone przez organ nadrzędny. W postępowaniu karnym nie można wykonywać decyzji procesowych podjętych przez osobę uznaną za nieobiektywną.

Co się stanie, kiedy powiem coś, co mnie obciąża?

Wszystko, co powiesz, może zostać wykorzystane na twoją korzyść lub niekorzyść. Twoje zeznanie złożone na tym etapie postępowania może posłużyć jako dowód w sprawie.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

O tym, czy możesz skontaktować się z rodziną lub przyjacielem podczas przesłuchania w toku postępowania sprawdzającego, zatrzymania lub aresztowania, decyduje policja. Jeżeli przebywasz w areszcie śledczym, przysługuje ci prawo do korespondencji (ze względu na niebezpieczeństwo wywierania wpływu na świadków listy aresztantów są czytane przez Służbę Więzienną Republiki Czeskiej, a także przez prokuratora, który jest uprawniony do cenzurowania treści tych listów).

Jeżeli jesteś pozbawiony wolności, przysługuje Ci prawo do odwiedzin raz na dwa tygodnie, natomiast kiedy przebywasz w areszcie, ze względu na niebezpieczeństwo wywierania wpływu na świadków, odwiedziny odbywają się w obecności funkcjonariusza.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Jeżeli przebywasz w areszcie śledczym, możesz zobaczyć się z lekarzem więziennym, który ma obowiązek zapewnienia ci należytej opieki lekarskiej. Osoby przesłuchiwane w toku postępowania sprawdzającego lub osoby zatrzymane, patrz #Podstránka_1tutaj.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Tak, na każdym etapie postępowania. Każde spotkanie z urzędnikiem konsularnym jest poufne. Za zgodą aresztanta sąd powiadomi konsulat o jego tymczasowym aresztowaniu.

Mieszkam w innym państwie. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Twoja obecność w kraju podczas dochodzenia nie jest konieczna, jeżeli zostałeś przesłuchany w toku postępowania sprawdzającego i nie chcesz być obecny w toku dochodzenia. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ucieczki, zostaniesz umieszczony w areszcie lub wypuszczony po złożeniu pisemnego przyrzeczenia, że stawisz się na wezwanie.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Tak, jeżeli zostaną spełnione warunki ekstradycji, doprowadzenia na potrzeby postępowania karnego lub odbycia kary w innym państwie i przepisy prawa nie wykluczają takiej procedury.

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Tak, lecz musisz podać aktualny adres do korespondencji bądź pozostawać w kontakcie z organami odpowiedzialnymi za postępowanie karne. W przeciwnym razie możesz zostać tymczasowo aresztowany i umieszczony w areszcie śledczym.

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe? Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Tak, jeśli to konieczne. Należy poddać się takim czynnościom na wezwanie.

Czy mój dom, siedziba firmy, samochód lub inne mienie mogą zostać przeszukane?

Tak, przeszukanie domu odbywa się na mocy nakazu wydanego przez sędziego. Przeszukanie innych lokali może odbyć się na mocy nakazu wydanego przez prokuratora lub policję.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Tak, podczas przesłuchania przez policję w toku postępowania sprawdzającego.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem postępowania przed sądem?

Nie, zmianie może ulec jedynie kwalifikacja prawna zarzucanego czynu. Aby można było zarzucić ci popełnienie innego czynu, wymagane jest nowe postanowienie o wszczęciu postępowania karnego.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Tak. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy postępowanie karne w innym państwie członkowskim zakończyło się wydaniem wyroku, zostało zawieszone, zakończone ugodą lub jej zatwierdzeniem, bądź gdy zmieniono kwalifikację prawną czynu z przestępstwa na wykroczenie.

Czy uzyskam informacje o świadkach zeznających przeciwko mnie?

Ich tożsamość oraz treść zeznań możesz poznać z akt sprawy lub podczas ich przesłuchania w toku postępowania sprawdzającego, jeśli ty lub twój adwokat byliście na nim obecni. Tożsamość tajnych świadków nie zostanie ci ujawniona.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach ?

Tak, po udostępnieniu tobie i twojemu adwokatowi akt sprawy.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Tak.

Tymczasowe aresztowanie (3)

Czy będę przebywać w areszcie, czy też zostanę zwolniony?

Do aresztu śledczego może trafić tylko osoba, której przedstawiono zarzuty.

Jeśli w ciągu 48 godzin od zatrzymania lub 24 godzin od aresztowania do sądu wpłynie wniosek o wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, sąd postanowi, czy zatrzymać cię w areszcie.

Przesłanki tymczasowego aresztowania:

 • obawa, że będziesz próbował uniknąć postępowania karnego lub wykonania wyroku (aresztowanie w celu zapobieżenia ucieczce);
 • obawa, że będziesz utrudniał dochodzenie, m.in. poprzez wywieranie wpływu na świadków (aresztowanie z obawy matactwa);
 • obawa, że dokończysz popełnianie przestępstwo lub popełnisz nowe (aresztowanie prewencyjne).

Jeśli przesłanki tymczasowego aresztowania nie występują lub ustały, zostaniesz zwolniony na mocy postanowienia prokuratora.

Zwolnienie następuje także po upływie terminu tymczasowego aresztowania. Aresztowanie z obawy matactwa trwa nie dłużej niż 3 miesiące. Aresztowanie w celu zapobieżenia ucieczce lub areszt prewencyjny trwają nie dłużej niż jeden rok, kiedy zagrożenie karą wynosi do pięciu lat pozbawienia wolności; dwa lata przy zagrożeniu surowszą karą; trzy lata w przypadkach szczególnie ciężkich przestępstw; bądź cztery lata, kiedy przestępstwo zagrożone jest karą nadzwyczajną.

Jednakże podczas postępowania przygotowawczego stosuje się tylko jedną trzecią długości tych terminów, natomiast dwie trzecie są zarezerwowane dla postępowania przed sądem.

Przesłanki dalszego przetrzymywania w areszcie są rozpatrywane na bieżąco. Prokurator musi jednak wydać nowe postanowienie po upływie trzech miesięcy od aresztowania, 30 dni od wniesienia oskarżenia oraz zawsze po trzech miesiącach od uprawomocnienia się poprzedniego postanowienia.

Jak mogę zostać zwolniony z aresztu?

Możesz wnioskować o zwolnienie z aresztu w ciągu czternastu dni od uprawomocnienia się ostatniego postanowienia. Jeżeli jednak jesteś w stanie uzasadnić wniosek poprzez wskazanie istotnych powodów, możesz ubiegać się o zwolnienie w dowolnym czasie.

W przypadku aresztowania w celu zapobieżenia ucieczce bądź aresztowania prewencyjnego możesz wnioskować o zastąpienie go:

 • pisemnym przyrzeczeniem przestrzegania prawa i stawienia się w sądzie na wezwanie;
 • poręczeniem majątkowym (kaucją) w wysokości ustalonej przez sąd;
 • dozorem kuratorskim;
 • poręczeniem organizacji społecznej lub osoby godnej zaufania.

W sprawach o niektóre przestępstwa określone w ustawie zastąpienie aresztowania prewencyjnego poręczeniem majątkowym nie jest dopuszczalne. Poręczenie majątkowe może wnieść osoba inna niż podejrzany.

Postanowienie kończące postępowanie przygotowawcze – oskarżenie (4)

Jaki jest cel tego etapu?

Etap ten kończy dochodzenie w sprawie, a prokurator decyduje o dalszym biegu postępowania:

 • czy przekazać sprawę innemu organowi;
 • czy umorzyć postępowanie karne;
 • czy warunkowo umorzyć postępowanie karne;
 • czy zatwierdzić ugodę; bądź też
 • wnieść oskarżenie do sądu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Zostanie ci dostarczony odpis aktu oskarżenia lub postanowienia o innym sposobie zamknięcia dochodzenia. Przysługuje ci prawo złożenia zażalenia na postanowienie o:

 • przekazaniu sprawy innemu organowi;
 • zawieszeniu postępowania karnego;
 • warunkowym zawieszeniu postępowania karnego; oraz
 • o zawarciu ugody.

Zażalenie rozpatruje prokurator nadrzędny.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka czeskiego?

Patrz Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2).

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Patrz #Podstránka_2Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2).

Czy będę przebywać w areszcie, czy też zostanę zwolniony?

Jeżeli utrzymują się przesłanki pozostawania w areszcie i nie upłynął termin tymczasowego aresztowania, wniesienie oskarżenia nie ma wpływu na czas trwania aresztowania.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Zarówno zarzuty, jak i postanowienie prokuratora na tym etapie muszą mieć podstawę faktyczną. Zmianie może jednak ulec kwalifikacja prawna zarzucanych czynów, jeśli prokurator uzna taką zmianę za właściwą.

Czy mogę zostać osądzony i skazany bez rozprawy?

W sprawach mniejszej wagi sędzia może wydać wyrok nakazowy zawierający rozstrzygnięcie o winie i karze bez przeprowadzania rozprawy.

Kary nakładane wyrokiem nakazowym:

 • kara pozbawienia wolności w zawieszeniu lub areszt domowy do jednego roku;
 • kara ograniczenia wolności;
 • zakaz wykonywania określonej działalności do 5 lat;
 • grzywna;
 • zakaz pobytu do 5 lat;
 • deportacja z zakazem wjazdu na terytorium kraju do 5 lat;
 • lub podobne kary.

W razie niewniesienia sprzeciwu w ciągu 8 dni od otrzymania wyroku nakazowego wyrok ten staje się prawomocny i podlega wykonaniu. W razie wniesienia sprzeciwu w terminie lub niemożności doręczenia wyroku nakazowego zostanie przeprowadzona rozprawa sądowa. Patrz arkusz informacyjny 3.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Oskarżenie zawiera spis dowodów, które prokurator przeprowadzi podczas rozprawy. Dalsze dowody można znaleźć w aktach sprawy, bądź też mogą się one pojawić na rozprawie.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Informacje takie są już włączone do akt sprawy.

Skrócone postępowanie przygotowawcze (5)

Cel tego etapu

Jeżeli podejrzany zostanie ujęty na gorącym uczynku przestępstwa, za które grozi mu kara poniżej trzech lat pozbawienia wolności, lub też jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że rozprawa odbędzie się w ciągu dwóch tygodni, dopuszcza się przeprowadzenie skróconego postępowania przygotowawczego.

W takim postępowaniu policja powiadamia podejrzanego o przestępstwie, o którego popełnienie jest podejrzany, bez wszczęcia zwykłego postępowania karnego. Jeśli skrócone postępowanie przygotowawcze zakończy się w ciągu dwóch tygodni, prokurator może skierować do sądu wniosek o ukaranie sprawcy.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

O szczegółach przestępstwa, o które jesteś podejrzany, dowiesz się najpóźniej na początku przesłuchania w toku postępowania sprawdzającego. Otrzymasz też pouczenie o przysługujących ci prawach.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Tak, będzie obecny tłumacz języka, w którym mówisz lub twojego języka ojczystego. Zostanie również przetłumaczony pisemny wniosek o ukaranie.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Z wybranym przez siebie adwokatem możesz kontaktować się w dowolnym czasie. Jeżeli nie masz swojego adwokata, to w przypadku zatrzymania cię w areszcie po przesłuchaniu w toku postępowania sprawdzającego, sąd wyznaczy obrońcę z urzędu.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Patrz Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2).

Co się stanie, kiedy powiem coś, co mnie obciąża?

Możesz pogorszyć swoje położenie, a w rezultacie otrzymać wyrok skazujący.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem? Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Patrz Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2).

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Patrz Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2).

Mieszkam w innym państwie. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Jeżeli zostałeś zwolniony, twoja obecność nie jest konieczna. Warto jednak pozostawać w kontakcie z organami odpowiedzialnymi za postępowanie karne oraz podać aktualny adres do korespondencji, aby nieobecność nie została uznana za ucieczkę, która podlega karze.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Tak, jeśli tytułem kary sąd nakaże deportację.

Czy będę przebywać w areszcie, czy też zostanę zwolniony?

Jeśli zachodzą przesłanki tymczasowego aresztowania, zostaniesz umieszczony w areszcie. Patrz Tymczasowe aresztowanie (3).

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe? Czy mogą zostać przeprowadzone oględziny ciała? Czy mój dom, siedziba firmy, samochód lub inne mienie mogą zostać przeszukane?

Patrz #Podstránka_2Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2).

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Tak, podczas pierwszego przesłuchania w toku postępowania sprawdzającego bądź przed sądem w postępowaniu skróconym.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Nie można dodawać nowych faktów do treści zarzutów. Można jednak zmienić kwalifikację prawną zarzucanego czynu.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Patrz Rozpoczęcie postępowania karnego – dochodzenie (2).#Podstránka_2

Czy uzyskam informacje o świadkach zeznających przeciwko mnie? Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Tak, kiedy zostaną udostępnione akta sprawy (zwykle na początku postępowania skróconego) lub w toku postępowania sprawdzającego, o ile będziesz obecny trakcie jego przeprowadzania.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Tak.

Ciekawe strony

Kodeks postępowania karnego

Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacje prawne dla każdego

Kodeks karny

Ustawa nr 273/2008 o policji Republiki Czeskiej

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24.4.1963 r.

Ustawa nr 101/2000 Zb. o ochronie danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.