Oskarżeni (postępowanie karne)

Czechy

Autor treści:
Czechy

Czy mogę wnieść apelację?

Tak, możesz wnieść apelację od wyroku w sprawie, jeżeli doszło do błędów w ustaleniach mających bezpośredni związek z osobą oskarżonego. Możliwe jest zaskarżenie samego rozstrzygnięcia o winie, karze lub zasądzonego odszkodowania, bądź też wszystkich ustaleń sądu pierwszej instancji. Apelację należy wnieść:

 • w formie pisemnej;
 • do sądu, który wydał wyrok;
 • w terminie ośmiu dni od doręczenia odpisu wyroku (jeżeli jest on doręczany zarówno oskarżonemu, jak i adwokatowi obrony, bieg terminu liczy się od ostatniego doręczenia).

W apelacji należy wyraźnie wskazać, których aspektów wyroku dotyczy zaskarżenie, oraz konkretne uchybienia w wyroku lub poprzedzającym go postępowaniu. Apelację można również wnieść bez wskazania konkretnych podstaw, składając wniosek do przewodniczącego składu orzekającego sądu pierwszej instancji, zwracając się jednocześnie o przedłużenie terminu podania konkretnych podstaw apelacji.

Jakie są podstawy apelacji?

Podstawę wniesienia apelacji stanowią błędy w zawartych w wyroku ustaleniach mających bezpośredni związek z osobą oskarżonego bądź nieuwzględnienie danego ustalenia w wyroku. Podstawą wniesienia apelacji mogą być również nowe okoliczności faktyczne i dowody.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Do czasu wydania orzeczenia przez sąd odwoławczy wyrok nie jest prawomocny i nie podlega wykonaniu. Jeżeli przebywasz w areszcie, to nie zostaniesz automatycznie zwolniony tylko dlatego, że złożyłeś apelację.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Sąd pierwszej instancji bada, czy twoja apelacja zawiera wszystkie wymagane informacje. Jeśli sąd stwierdzi braki, wzywa ciebie i twojego adwokata do ich usunięcia w terminie pięciu dni (ośmiu dni, jeśli nie masz adwokata, przy czym wówczas przewodniczący składu przekaże instrukcje bezpośrednio tobie).

Odpis apelacji wraz z uzasadnieniem doręcza się pozostałym stronom postępowania, a całość akt sprawy trafia do sądu odwoławczego.

Sąd okręgowy wyższej instancji rozpoznaje apelację od wyroku sądu rejonowego, a Sąd Najwyższy rozpoznaje apelację od wyroku sądu okręgowego.

Po rozpoczęciu postępowania przed sądem odwoławczym przedstawia się treść zaskarżonego wyroku oraz sprawozdanie z przebiegu sprawy.

Następnie oskarżony przedstawia wniosek apelacyjny wraz z uzasadnieniem. W przypadku nieobecności oskarżonego i obrońcy wniosek apelacyjny przedstawia przewodniczący składu orzekającego.

Dalej prokurator oraz każda osoba, której bezpośrednio dotyczy orzeczenie sądu odwoławczego, prezentuje swoje argumenty.

Po złożeniu wniosków stron sąd odwoławczy bada materiał dowodowy konieczny do rozstrzygnięcia apelacji, bacząc przy tym, aby przegląd dowodów nie był aż tak szeroki, żeby powielać pracę wykonaną uprzednio przez sąd pierwszej instancji.

Sąd odwoławczy może:

 • odrzucić apelację (jeśli jest bezzasadna, wniesiona po upływie terminu, wniesiona przez osobę nieuprawnioną lub z podobnych przyczyn). Odrzucenie apelacji następuje zawsze na posiedzeniu jawnym;
 • odrzucić apelację (jeśli jej treść nie spełnia wymogów apelacji);
 • zawiesić postępowanie karne;
 • uchylić zaskarżony wyrok w całości lub części; lub
 • postanowić o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie w przedmiocie właściwości sądu;
 • przekazać sprawę innemu organowi;
 • umorzyć postępowanie karne (jeżeli powinien był to zrobić sąd pierwszej instancji);
 • zawiesić postępowanie karne (jeżeli powinien był to zrobić sąd pierwszej instancji);

Może również uchylić zaskarżony wyrok z powodu istotnych uchybień w postępowaniu:

 • uchybień co do wyroku (niejednoznaczność, niekompletne ustalenia w sprawie);
 • zastrzeżeń co do dokładności ustaleń w sprawie lub konieczności powtórzenia postępowania dowodowego;
 • naruszenia przepisów kodeksu karnego;
 • niewspółmierności kary;
 • nieprawidłowego rozstrzygnięcia na rzecz ofiary.

Po uchyleniu wyroku sąd odwoławczy:

 • przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji; albo
 • wydaje wyrok w sprawie na rozprawie jawnej; albo
 • umarza postępowanie karne.

Co się dzieje w razie niepowodzenia apelacji?

Sąd odwoławczy nie może wydać orzeczenia pogarszającego twoją sytuację, chyba że apelację wniósł prokurator.

Kiedy wyrok skazujący staje się prawomocny?

W przypadku gdy sąd odwoławczy nie przekaże sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, jego orzeczenie kończy postępowanie w sprawie i staje się prawomocne z chwilą ogłoszenia. Również wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny, o ile apelacja nie zostanie wniesiona w przepisanym terminie.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz:

 • wnieść kasację;
 • zwrócić się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o wniesienie skargi na naruszenie prawa do Sądu Najwyższego;
 • wnieść o wznowienie postępowania.

Czy w razie zmiany pierwszego orzeczenia otrzymam odszkodowanie?

Można zwrócić się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o odszkodowanie na podstawie ustawy o szkodach wyrządzonych przez organy publiczne.

Czy w razie powodzenia apelacji w rejestrze karnym będzie figurować wpis o wyroku skazującym?

Wyrok skazujący trafia do rejestru dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego w rejestrze skazanych zamieszcza się stosowny wpis. Jeśli powiedzie się nadzwyczajny środek zaskarżenia, wpis jest usuwany z rejestru.

Mieszkam w innym państwie członkowskim. Czy po zakończeniu procesu mogę zostać odesłany do państwa pochodzenia?

Tak, możesz zostać odesłany do swojego kraju w celu odbycia kary, jeśli do końca kary pozostały nie mniej niż 4 miesiące.

Właściwy organ danego państwa musi wystąpić o ekstradycję, przy czym ekstradycja powinna przebiegać z poszanowaniem norm i obowiązków określonych w konstytucji oraz umowach międzynarodowych w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności.

Sąd może również nakazać ekstradycję oskarżonego w wyroku skazującym.

Czy mogę zaskarżyć orzeczenie o odesłaniu mnie do państwa pochodzenia?

Możesz zaskarżyć orzeczenie po doręczeniu wezwania do odbycia kary. Możesz odwołać się od ekstradycji.

Czy jeśli zostałem skazany, to mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Nie, nawet w innych państwach członkowskich, chyba że udzielono zgody na wznowienie postępowania.

Czy informacja o oskarżeniu lub skazaniu pojawi się w moim rejestrze karnym?

Tak, rejestr karny zawiera wpisy o wyrokach skazujących. Informacje do rejestru dostarczają sądy. Informacje są przechowywane w rejestrze przez sto lat od daty urodzenia skazanego.

W razie uchylenia wyroku skazującego nie pojawi się wpis w rejestrze karnym. Wyciąg z rejestru karnego uzyskuje się na wniosek. Zatarcie skazania następuje po upływie terminów określonych w ustawie, minimum jednego roku i maksimum piętnastu lat od wykonania kary, zależnie od jej wymiaru.

Informacje w rejestrze przechowuje się niezależnie od zgody skazanego.

Czy mogę sprzeciwić się przechowywaniu takiej informacji?

Możesz wnieść skargę administracyjną do Sądu Miejskiego w Pradze.

Ciekawe strony

Prawo karne dla każdego

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.