Oskarżeni (postępowanie karne)

Dania

Autor treści:
Dania

Gdzie odbędzie się rozprawa?

Rozprawa odbędzie się w miejscowym sądzie miejskim i będzie miała charakter jawny. Jeżeli przyznałeś się do popełnienia przestępstwa lub przestępstw, prokurator wniesie o przeprowadzenie postępowania w trybie przewidzianym dla osób, które przyznały się do winy. W takim przypadku sprawę rozpoznaje jeden sędzia zawodowy. To samo dotyczy sytuacji, w których prokurator wnosi wyłącznie o orzeczenie kary grzywny.

Jeżeli oskarżony nie przyznał się do winy, sprawę rozpatrują również ławnicy. W takim przypadku w składzie orzekającym zasiada jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników.

Jeżeli prokurator żąda orzeczenia kary pozbawienia wolności na co najmniej cztery lata, sprawę rozpoznaje ława przysięgłych. Skład ten obejmuje trzech sędziów zawodowych i sześciu przysięgłych. Wyjątkiem są sprawy dotyczące przestępstw związanych z obrotem środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi i przeciwko obrotowi gospodarczemu, które są rozpoznawane przez sąd złożony z sędziów zawodowych i ławników, niezależnie od kary, o jakiej orzeczenie wniesiono.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w trakcie rozprawy sądowej?

Jeżeli przyznajesz się do winy, możliwe jest uzgodnienie zmiany zarzutów, tak by odpowiadały one przestępstwu, do którego jesteś skłonny się przyznać.

Po rozpoczęciu rozprawy możliwa jest tylko nieznaczna zmiana zarzutów. Uwzględnienie nowych zarzutów jest niedopuszczalne, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Twoje stawiennictwo jest obligatoryjne w toku całego postępowania sądowego. Sąd może zezwolić na nieobecność na rozprawie, jeżeli złożyłeś już swoje wyjaśnienia.

Jeżeli otrzymałeś wezwanie na rozprawę, ale nie stawiłeś się w sądzie, nie podając przy tym ważnego powodu, sąd może postanowić o przesłuchaniu świadków pod twoją nieobecność. Sąd może wydać orzeczenie pod twoją nieobecność, o ile prokurator wnosi o orzeczenie kary pozbawienia wolności na nie dłuższej niż sześć miesięcy, a ty wyraziłeś zgodę na zakończenie rozprawy. Jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolności na okres do trzech miesięcy bez warunkowego zawieszenia wykonania kary, można zakończyć postępowanie nawet bez twojej zgody.

Od 1 listopada 2009 r. możliwe jest udział w postępowaniu przed sądem za pośrednictwem wideokonferencji, jeżeli maksymalną karą, o jaką wnosi prokurator, jest kara grzywny lub kara pozbawienie wolności na okres do jednego roku. Nie wszystkie sądy posiadają jednak sprzęt, który umożliwia korzystanie z tego rozwiązania.

Jeżeli nie mówisz w języku, którym posługuje się sąd, ani go nie rozumiesz, przysługuje ci prawo do korzystania z pomocy tłumacza w trakcie całego postępowania sądowego. Tłumacz pomoże ci również, jeżeli zechcesz skonsultować się ze swoim obrońcą w trakcie rozprawy.

Jeżeli nie masz adwokata, sąd wyznaczy obrońcę z urzędu, o ile nie przyznajesz się do popełnienia zarzucanych ci czynów i kara, o której orzeczenie wniesiono, jest poważniejsza niż kara grzywny. Jeżeli przyznajesz się do winy w sprawie, w której prokurator żąda kary pozbawienia wolności, sąd wyznaczy ci obrońcę z urzędu, jeżeli zwrócisz się z takimi wnioskiem. Jeżeli nie zgadzasz się ze swoim obrońcą lub z innego powodu chcesz go zmienić, sąd zazwyczaj przychyli się do wniosku o jego zmianę.

Nie musisz odpowiadać na żadne pytania w trakcie rozprawy ani mówić prawdy. Nie możesz zostać ukarany za składanie fałszywych zeznań w toku postępowania sądowego. Możesz poradzić się swojego obrońcy, czy złożenie przez ciebie wyjaśnień będzie działać na twoją korzyść.

Jakie prawa przysługują mi w związku z dowodami na moją niekorzyść?

Korzystanie z dowodów z dokumentów w trakcie rozprawy jest szczegółowo określone przepisami prawa. Poza tym nie obowiązują niemal żadne zasady, w związku z czym możesz wnosić wszelkiego rodzaju dowody. Ty i twój obrońca możecie podważyć dopuszczalność dowodów ze świadków lub innych dowodów, zwłaszcza gdy zeznania świadków lub dowody są nieistotne w sprawie lub gdy materiał dowodowy został pozyskany w sposób niezgodny z prawem. Sąd postanowi o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu dowodów ze świadków lub innych dowodów, które podważyłeś. W większości przypadków sąd postanowi o niedopuszczeniu dowodów pozyskanych niezgodnie z prawem. Sąd zbada istotność podważonych dowodów po przedstawieniu pozostałego materiału dowodowego.

Możesz wnioskować o powołanie pewnych świadków, aby złożyli zeznania na rozprawie, lub o przeprowadzenie danego dowodu na twoją korzyść. Dowodem takim może być na przykład lista pasażerów, z której wynika, że nie przebywałeś na miejscu zdarzenia, gdy przestępstwo zostało popełnione. Sąd podejmuje również decyzję w razie podważenia istotności danego dowodu przez prokuratora.

Strona wnioskująca o powołanie świadka zadaje mu pytania jako pierwsza. Następnie możliwość zadawania pytań ma strona przeciwna. Orzekając o winie, sąd ocenia pewność i wiarygodność zeznań świadków złożonych na rozprawie.

Czy informacje z rejestru karnego będą brane pod uwagę?

Sąd uwzględni informacje o uprzednich wyrokach skazujących wydanych wobec ciebie, jeżeli z opisu rozpoznawanej sprawy, wynika, że popełniłeś czyn w warunkach powrotu do przestępstwa. W nielicznych przypadkach informacje o trybie postępowania zastosowanym we wcześniejszej sprawie mogą być przywołana w celu uzasadnienia uznania oskarżonego winnym albo niewinnym w toczącej się sprawie. Jeżeli byłeś uprzednio skazany za podobne przestępstwo lub popełniłeś dane przestępstwo w okresie próby po orzeczeniu warunkowego zawieszenia wykonania kary lub podczas zwolnienia warunkowego, zazwyczaj wpłynie to na wymiar orzekanej kary.

Zwykle nie zasięga się informacji o wcześniejszych wyrokach skazujących orzeczonych w innych państwach członkowskich.

Co nastąpi na końcu rozprawy?

Sprawa kończy się wydaniem przez sąd wyroku. Sąd może:

  • uniewinnić oskarżonego;
  • skazać na karę grzywny;
  • orzec o warunkowym zawieszeniu wykonania kary, o umieszczeniu sprawcy w zakładzie leczniczym bądź skierować do pracy na cele społeczne;
  • orzec karę bezwarunkowego pozbawienia wolności.

W przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary, sąd zwykle orzeka karę pozbawienia wolności, której nie będziesz musiał odbywać, chyba że popełnisz kolejne przestępstwo w okresie próby, wynoszącym zazwyczaj rok lub dwa lata. Zawieszając wykonanie kary, sąd może oddać skazanego pod dozór kuratora oraz zobowiązać skazanego do poddania się leczeniu odwykowemu w związku z nadużywaniem alkoholu lub w związku z innym uzależnieniem, leczeniu psychiatrycznemu lub do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społecznie w wymiarze godzin określonym przez sąd.

Wobec sprawców nieletnich (sprawców poniżej 18 roku życia) przewidziano inne sankcje karne.

Jaka jest rola pokrzywdzonego (ofiary) na rozprawie sądowej?

Pokrzywdzony (ofiara) jest uznawany za świadka, tak jak wszyscy inni świadkowie. Jednak w niektórych sprawach pokrzywdzony ma prawo do działania przez pełnomocnika, który jest osobno powoływany przez sąd, lub do odszkodowania, pod warunkiem że wniosek o odszkodowanie jest prosty i dobrze umotywowany, a zasądzenie odszkodowania nie wiąże się z istotnym utrudnieniem.

Ciekawe strony

Duńska ustawa o wymiarze sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.