Oskarżeni (postępowanie karne)

Dania

Autor treści:
Dania

Czy mogę wnieść apelację?

Sąd wydaje wyrok na rozprawie. Możesz zaskarżyć wyrok skazujący, rozstrzygnięcie co do winy lub co do kary do sądu wyższego (landsret). Możesz wnioskować o uniewinnienie bądź złagodzenie wymierzonej kary. Jeżeli uważasz, że podczas rozpoznawania twojej sprawy w sądzie rejonowym doszło do poważnych błędów, możesz wnieść o ponowne rozpoznanie sprawy w sądzie rejonowym przez inny skład sędziowski.

Na rozprawie, na której wyrok jest ogłoszony, możesz wnieść ustną apelację od rozstrzygnięcia co do winy lub kary. Możesz także wnieść apelację na piśmie do sądu rejonowego lub prokuratury. Apelacja musi zostać wniesiona w terminie dwóch tygodni. Jeżeli korzystasz z pomocy adwokata, zwykle to on zajmuje się praktycznymi aspektami związanymi ze złożeniem apelacji. Jeżeli orzeczona została wobec ciebie kara grzywny w wysokości 3 000 DKK lub mniejszej, wówczas aby móc wnieść apelację od wyroku, musisz uzyskać pozwolenie duńskiej Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet). Wniosek do Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyroku.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Po wniesieniu apelacji od wyroku sprawę rozpozna sąd wyższy. Ta rozprawa jest również przeprowadzana bez wyłączenia jawności. Nie obowiązują żadne terminy, w których sprawa musi zostać rozpoznana przez sąd wyższy.

Jeżeli zostałeś tymczasowo aresztowany, sąd wyższy musi rozpoznać twoją sprawę w pierwszej kolejności, przed wszelkimi innymi sprawami. Sąd wyższy musi również podjąć decyzję o tym, czy należy pozostawić cię w areszcie do czasu rozpoczęcia postępowania apelacyjnego i na czas jego trwania.

Jeżeli wnosisz o uniewinnienie, twoja sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez sąd wyższy. W takim razie przysługuje ci prawo przeprowadzenia nowych dowodów. Powinieneś jak najszybciej skonsultować się ze swoim adwokatem, jakie nowe dowody należałoby przeprowadzić w postępowaniu apelacyjnym. Po ujawnieniu przez prokuratora dowodów, na jakie będzie się powoływał podczas postępowania toczącego się w sądzie wyższym, twój adwokat będzie miał 14 dni na ujawnienie dowodów na twoją korzyść. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku dotrzymania powyższego 14-dniowego terminu.

Jeżeli w apelacji wnosisz jedynie o złagodzenie orzeczonej wobec ciebie kary, sąd wyższy orzeknie w granicach apelacji. W tej sytuacji strony nie przedstawiają w sądzie wyższym żadnych dowodów, niemniej jednak twój adwokat może zwrócić się do sądu o uwzględnienie dodatkowych informacji o twojej sytuacji osobistej, co ma znaczenie podczas ustalania wymiaru kary lub w kwestii ekstradycji.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Jeżeli wniosłeś apelację, domagając się uniewinnienia, sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez sąd wyższy. W praktyce sąd wyższy często rozpoczyna rozprawę od odczytania wyjaśnień złożonych przez ciebie oraz zeznań złożonych przez świadków w trakcie postępowania przed sądem rejonowym. Jeżeli jednak ty i twój adwokat nie wyrazicie zgody na zastosowanie takiej procedury, wyjaśnienia i zeznania będą musiały zostać złożone od nowa.

Jeżeli wniosłeś apelację, domagając się złagodzenia kary, sąd wyższy weźmie pod uwagę materiał dowodowy przedstawiony w sądzie rejonowym i na tej podstawie orzeknie co do kary.

Sąd wyższy ogłosi wyrok podczas rozprawy. Może utrzymać w mocy wyrok sądu rejonowego, zaostrzyć lub złagodzić karę lub orzec o twoim uniewinnieniu. Jeżeli zostaniesz uniewinniony lub kara zostanie złagodzona, koszty apelacji zostaną pokryte ze środków publicznych. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy prokurator wniesie apelację od wyroku, a sąd wyższy utrzyma go w mocy. We wszystkich pozostałych okolicznościach prawdopodobnie sąd zasądzi pokrycie kosztów postępowania apelacyjnego przez ciebie.

Co się stanie, jeżeli apelacja zostanie uwzględniona/nieuwzględniona?

Wyrok sądu wyższego zastępuje wyrok sądu rejonowego i co do zasady jest ostateczny i prawomocny. W nadzwyczajnych okolicznościach, za zezwoleniem Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia, sprawa może zostać skierowana do Sądu Najwyższego. Takie zezwolenie udzielane jest zwykle jedynie wówczas, gdy sprawa dotyczy zasady prawnej i tym samym ma charakter precedensowy lub z innych szczególnych przyczyn. Rada udziela zezwolenia na wniesienie sprawy karnej do Sądu Najwyższego w niewielu przypadkach. Twój adwokat może ci doradzić w sprawie wystąpienia o takie zezwolenie i szans na jego otrzymanie.

Jeżeli zostałeś uniewinniony, a podczas postępowania przygotowawczego zastosowano środki, takie jak zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub przeszukanie, możesz dochodzić odszkodowania. Wniosek należy sporządzić na piśmie i skierować do prokuratora regionalnego (regionale statsadvokat) nie później niż w terminie dwóch miesięcy od wydania przez sąd orzeczenia. Adwokat zajmie się praktycznymi aspektami związanymi ze złożeniem wniosku o odszkodowanie. Nie zapomnij podać adwokatowi danych kontaktowych w swoim kraju.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać tam odesłany po zakończeniu procesu?

Co do zasady możesz zostać odesłany do innego państwa członkowskiego w celu odbycia kary. Zazwyczaj ma to miejsce wyłącznie, gdy zwrócisz się o odesłanie do swojego kraju, aby odbyć tam karę. Wniosek o odbycie kary we własnym kraju musisz przesłać do duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy jeśli zostałem skazany, to mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

W Danii nie możesz zostać dwukrotnie skazany za to samo przestępstwo. Taka sama zasada obowiązuje w innych krajach europejskich. Ze względu na to, że przepisy dotyczące kar mogą różnić się w poszczególnych państwach, musisz dowiadywać się o to w kraju, w którym możesz być również ścigany za to przestępstwo.

Informacja o zarzutach/skazaniu

Wyrok zostanie zgłoszony do Centralnego Rejestru Karnego po zakończeniu sprawy. Wyroki w sprawach dotyczących naruszeń przepisów duńskiego Kodeksu karnego wpisywane są w części rejestru dotyczącej wyroków. Wyroki dotyczące naruszeń innych przepisów prawa wpisywane są do rejestru, jeżeli została orzeczona kara pozbawienia wolności lub pozbawienie określonego prawa. Wyrok wpisywany jest do rejestru wraz ze wskazaniem nazwy sądu, który go wydał, datą ogłoszenia, wskazaniem przepisów prawa, które zostały naruszone, oraz określeniem orzeczonej kary.

Istnieją ograniczenia dotyczące wyroków, które mogą zostać uwzględnione w wyciągu z rejestru karnego, który może zostać wydany do twojego osobistego użytku. Dane przechowywane są w formie elektronicznej, a ich czas przechowywania zależy od surowości orzeczonej sankcji karnej. Możesz złożyć zażalenie co do treści wpisu lub jego zatarcia, ale nie w sprawie samego faktu wpisania wyroku do rejestru. Zażalenia w sprawie wpisów do rejestru należy wnosić do duńskiego krajowego komisarza policji (Rigspolitiet), który jest organem odpowiedzialnym za rejestr karny.

Ciekawe strony

Duńska ustawa o wymiarze sprawiedliwości

Zarządzenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Karnym

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.