Oskarżeni (postępowanie karne)

Dania

Autor treści:
Dania

Jak są traktowane wykroczenia w ruchu drogowym?

Jeśli zostaniesz zatrzymany przez policję drogową, która zajmuje się egzekwowaniem przepisów ruchu drogowego, możesz się przyznać lub nie przyznać do winy. Jeśli policja uważa, że popełniłeś wykroczenie, musi ci przedstawić zarzuty. W takiej sytuacji przysługują ci takie same prawa jak oskarżonemu i nie masz obowiązku składania wyjaśnień policji.

Karą za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym jest zazwyczaj grzywna. Do wykroczeń w ruchu drogowym stosują się te same przepisy, co do innych wykroczeń, które są karane nałożeniem grzywny. Policja wyśle ci mandat karny. Zapłacenie grzywny oznacza przyznanie się do popełnienia zarzucanego wykroczenia. Niezapłacenie grzywny skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Wówczas otrzymasz wezwanie do stawiennictwa na rozprawę, podczas której zostaną przedstawione dowody dotyczące wykroczenia.

Prokurator Generalny (Rigsadvokaten) opublikował taryfikator grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym, w którym możesz sprawdzić, czy nałożona na ciebie grzywna odpowiada grzywnie, która jest zazwyczaj nakładana w przypadku popełnionego przez ciebie wykroczenia.

Ustawa o ruchu drogowym nadaje policji uprawnienie do zatrzymywania pojazdów, jeśli miejsce twojego stałego pobytu znajduje się poza terytorium Danii, a twój samochód jest zarejestrowany w innym kraju. Pojazd jest zatrzymany do chwili zapłacenia grzywny lub wniesienia zabezpieczenia na poczet grzywny. Jeśli twoim zdaniem nie popełniłeś wykroczenia w ruchu drogowym, w pewnych przypadkach będziesz musiał wpłacić zabezpieczenie na poczet grzywny i zażądać skierowania sprawy do sądu. Policja często korzysta z prawa do zatrzymywania pojazdów.

Do pojazdów i kierowców pochodzących z innych krajów skandynawskich mają zastosowanie odrębne przepisy.

Jak są traktowane wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem?

Przepisy parkingowe są zazwyczaj egzekwowane nie przez policję, lecz funkcjonariuszy straży parkingowej zatrudnionych przez władze lokalne lub prywatne przedsiębiorstwa. Jeśli zaparkujesz niezgodnie z prawem, zostaniesz ukarany mandatem za nieprawidłowe parkowanie. Zostanie on umieszczony na twoim samochodzie.

Jeśli spotkasz funkcjonariusza straży parkingowej zanim wystawi ci mandat, możesz zgłosić mu swój sprzeciw. Funkcjonariusz straży parkingowej może postanowić o nienakładaniu mandatu lub o odnotowaniu twojego sprzeciwu. Jeśli otrzymasz mandat, muszą być do niego dołączone wskazówki o sposobie jego uchylenia. W Danii nie ma centralnych organów odwoławczych.

Należności z mandatów za nieprawidłowe parkowanie są egzekwowane w ten sam sposób, jak w przypadku innych roszczeń cywilnych. Oznacza to, że w razie niezapłacenia mandatu roszczenie zostanie skierowane do organów egzekucyjnych w twoim kraju.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Grzywny nie są zazwyczaj wpisywane do rejestru karnego, są jednak do niego wpisywane przestępstwa.

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie nie są uznawane za sankcje karne, wobec czego nie są wpisywane do rejestru karnego.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.