Oskarżeni (postępowanie karne)

Dania

W niniejszych arkuszach wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które zazwyczaj kończą się nałożeniem kary pieniężnej w ustalonej wysokości, takiej jak grzywna, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw możesz znaleźć tutaj.

Autor treści:
Dania

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów postępowania karnego.

 • Policja prowadzi dochodzenie we wszystkich sprawach karnych. Czynności wykonywane przez policję obejmują przesłuchiwanie podejrzanych, pokrzywdzonych i świadków.
 • Jeśli policja podejrzewa cię o popełnienie przestępstwa, zostaną ci przedstawione zarzuty. Po przedstawieniu zarzutów przysługują ci określone prawa podstawowe, takie jak np. prawo do porady prawnej w poważniejszych sprawach.
 • Policja decyduje, czy należy cię zatrzymać.
 • Jeśli przestępstwo, które popełniłeś, jest poważne, możesz – po przedstawieniu sprawy sędziemu – zostać tymczasowo aresztowany na czas trwania dochodzenia.
 • Po zakończeniu dochodzenia sprawa jest kierowana do prokuratury (anklagemyndigheden), która decyduje, czy należy odstąpić od ścigania, czy też sprawa powinna trafić do sądu.
 • Jeśli prokurator postanowi prowadzić dalsze postępowanie, może nałożyć karę pieniężną w ustalonej wysokości, wystąpić z aktem oskarżenia lub postanowić o wezwaniu cię w późniejszym terminie.
 • Sprawy karne są rozpoznawane przez sądy rejonowe, które są sądami pierwszej instancji. Skład sędziowski rozpoznający sprawę zależy od powagi sprawy oraz od tego, czy przyznasz się do winy.
 • Od wyroku sądu zazwyczaj przysługuje odwołanie do sądu wyższego (landsret). Możesz domagać się ponownego rozpoznania sprawy albo wnieść apelację od wyroku.
 • Jeśli prowadzona przeciwko tobie sprawa zostanie umorzona lub zostaniesz uniewinniony, będzie ci przysługiwać odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności.
 • Informacji na temat odbywania wyroków w sprawach karnych udziela duńska Służba Więzienna i Kuratorska (Direktoratet for Kriminalforsorgen).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich etapów procesu karnego oraz na temat przysługujących ci praw możesz znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Przepisy regulujące postępowanie karne, w tym przepisy dotyczące prowadzenia dochodzenia przez policję, przygotowania do rozprawy przez prokuraturę oraz samej rozprawy możesz znaleźć w duńskiej ustawie o wymiarze sprawiedliwości.

Należy pamiętać, że na Grenlandii i Wyspach Owczych stosuje się odrębne przepisy.

Na mocy traktatu z Lizbony Dania stosuje wobec współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach UE klauzulę „opt-out”. W konsekwencji Dania nie uczestniczy w tej współpracy na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa członkowskie. W każdej konkretnej sprawie należy w związku z tym sprawdzić, czy w Danii stosuje się ustawodawstwo Unii Europejskiej.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych

 • zarzuty wstępne, w tym przesłuchanie
 • zatrzymanie (w tym europejski nakaz aresztowania)
 • posiedzenie wstępne i tymczasowe aresztowanie
 • środki ingerujące w prywatność
 • postanowienie o przedstawieniu bądź nieprzedstawieniu zarzutów podejrzanemu
 • przygotowanie obrony

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po rozprawie

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym i w innych sprawach

Ciekawe strony

Duński system prawny

Baza danych zawierająca teksty aktów prawnych

Znalezienie adwokata w Danii

Informacje na temat odbywania wyroków w sprawach karnych

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.