Oskarżeni (postępowanie karne)

Dania

Uzyskanie niezależnej porady prawnej, w sytuacji gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Dania

Znalezienie adwokata

Przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez wskazanego przez siebie adwokata. Adwokat musi być uprawniony do występowania przed duńskimi sądami. Listę wszystkich adwokatów w Danii możesz znaleźć tutaj. Na tej stronie dowiesz się też, który adwokat specjalizuje się w prawie karnym, prawie podatkowym lub w innej gałęzi prawa, która dotyczy twojej sprawy.

Przy każdym sądzie w Danii działa, wyznaczona przez duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości, grupa miejscowych adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych. Adwokaci ci to niezależni prawnicy, którzy prowadzą własne kancelarie. Listę adwokatów możesz otrzymać w sądzie. W przypadku gdy obecność obrońcy jest obowiązkowa (np. w przypadku zatrzymania przez policję), a sam nie wskażesz konkretnego adwokata, zostanie ci przydzielony jeden z adwokatów, których nazwiska znajdują się na liście.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli twojego obrońcę wyznaczył sąd, koszty jego usług zazwyczaj ponosi budżet państwa. O kosztach z tytułu udziału adwokata orzeka sad w treści wyroku. Niezależnie od tego, kto wyznacza adwokata (strona czy sąd), koszty adwokackie zostaną ustalone na podstawie stawek stosowanych przez sąd w sprawach karnych, w których wyznaczono obrońcę.

Decyzja o tym, kto ostatecznie pokryje koszty z tytułu udziału adwokata, również należy do sądu. Jeśli zostaniesz uznany za winnego, zazwyczaj będziesz musiał zwrócić sumę kosztów z tytułu udziału adwokata organom publicznym (państwa duńskiego). Stosownie do twojej sytuacji finansowej, budżet państwa będzie starał się odzyskać jak najwyższą kwotę.

Jeśli zostaniesz uniewinniony, lub sąd orzeknie łagodniejszy wyrok niż ten, którego orzeczenia domagał się prokurator, kosztami adwokackimi i kosztami sądowymi sąd zazwyczaj obciąży organy publiczne. Sąd może również postanowić, że organy publiczne pokryją część kosztów adwokackich i kosztów sądowych. Może to mieć miejsce, jeśli rozprawa nie odbyła się z przyczyn pozostających poza twoim wpływem.

Na postanowienie w sprawie wysokości kosztów z tytułu udziału adwokata oraz w sprawie konieczności ich pokrycia przysługuje ci zażalenie do sądu wyższego (landsret) w terminie dwóch tygodni od dnia wydania orzeczenia.

W sprawach karnych nie jest możliwe złożenie wniosku o bezpłatną pomoc prawną. Koszty tej pomocy nie są zazwyczaj objęte ubezpieczeniem kosztów ochrony prawnej.

Ciekawe strony

Część 66 duńskiej ustawy o wymiarze sprawiedliwości

Lista adwokatów w Danii

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.