Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Anglia i Walia

Należy pamiętać, że niniejsze arkusze informacyjne dotyczą wyłącznie Anglii i Walii. Jeżeli chcesz poznać swoje prawa w innych częściach Zjednoczonego Królestwa, należy sprawdzić odrębne arkusze informacyjne na temat Szkocji i Irlandii Północnej. Niniejsze arkusze informacyjne wyjaśniają, co się dzieje, jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony w związku z przestępstwem, które jest rozpoznawane przez sąd na rozprawie. Aby uzyskać informacje na temat wykroczeń drogowych, które są zagrożone karą grzywny, zob. arkusz informacyjny 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Anglia i Walia

Przebieg procesu karnego

W procesie karnym wyróżniamy zazwyczaj następujące etapy:

 • Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić, czy zostało popełnione przestępstwo i kto jest jego sprawcą. Zbiera dowody.
 • Po zidentyfikowaniu podejrzanego, w stosownych przypadkach, policja może zatrzymać tę osobę i przesłuchać ją na temat danego czynu.
 • W razie gdy policja uzna, że osoba podejrzana mogła popełnić przestępstwo, zwraca się do Królewskiej Służby Oskarżycielskiej (Crown Prosecution Service (CPS)) z pytaniem o możliwość przedstawienia podejrzanemu zarzutów, to jest formalnego postawienia w stan oskarżenia przed sądem.
 • CPS podejmuje decyzję w sprawie właściwych zarzutów i doręcza podejrzanemu oficjalny dokument, w którym opisuje zarzucane mu przestępstwo.
 • Przed rozpoczęciem procesu sąd dowiaduje się na posiedzeniu, w jaki sposób oskarżony zamierza się bronić, a także weryfikuje, czy sprawa może być już rozpoznana na rozprawie.
 • Prokurator przedstawia dowody na rozprawie. Oskarżony może również przedstawić dowody na swoją korzyść. Istotne sprawy będą rozpatrywane przez ławę przysięgłych, a mniej istotne sprawy przez sędziów pokoju (magistrates).
 • Po wysłuchaniu wszystkich dowodów sędziowie pokoju lub członkowie ławy przysięgłych ogłaszają werdykt.
 • W razie uznania oskarżonego za winnego sędzia określa rodzaj i wymiar kary.
 • Na orzeczenie przysługuje środek zaskarżenia.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacji, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie pomocy prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych

 • Dochodzenie i zatrzymanie
 • Przesłuchanie i przedstawienie zarzutów
 • Stawiennictwo w sądzie przed rozpoczęciem rozprawy
 • Przygotowanie sprawy przed rozprawą

3 – Moje prawa w trakcie rozprawie

4 – Moje prawa po rozprawie

 • Więcej informacji na temat rozprawy apelacyjnej

5 - Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Królewska Służba Oskarżycielska

Przewodnik po prawach człowieka

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.