Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Oskarżeni (postępowanie karne)

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Czy mogę wnieść apelację?

W razie skazania lub orzeczenia kary w sądzie magistrackim (Magistrates’ Court) , można się odwołać do Sądu Koronnego (Crown Court). Jeżeli twoim zdaniem sędziowie pokoju zastosowali niewłaściwą wykładnię, można się odwołać do Sądu Administracyjnego w Londynie.

W razie skazania lub orzeczenia kary w Sądzie Koronnym apelację można złożyć wyłącznie w razie uzyskania na to zgody, ponieważ np. sędzia popełnił błąd. W tym przypadku można wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal) w Londynie.

W jaki sposób mogę wnieść apelację?

Jeżeli rozprawa odbyła się w sądzie magistrackim, apelację można wnieść w terminie 21 dni. Jeżeli rozprawa odbyła się w Sądzie Koronnym, apelację można wnieść w terminie 28 dni. Obrońca doradzi, czy i w jaki sposób się wnosić apelację.

Jakie są podstawy apelacji?

Masz prawo wnieść apelację od każdego wyroku sądu magistrackiego, ale musisz wypełnić, a następnie przesłać formularz, który jest dostępny w sądzie.

Apelacja od wyroku Sądu Koronnego odbywa się w bardziej sformalizowany sposób. W apelacji należy przedstawić szczegółowy opis przesłanek. Do przesłanek apelacji należą następujące okoliczności:

  • Sędzia źle pouczył ławę przysięgłych;
  • W postępowaniu na rozprawie doszło do błędu lub nieprawidłowości;
  • Dopuszczono niewłaściwie dowody lub nie dopuszczono dowodów.

Przesłankami apelacji co do kary są następujące okoliczności:

  • Sędzia popełnił błąd w ocenie przepisów prawa;
  • Długość orzeczonej kary jest nadmierna.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Apelacja od wyroku sądu magistrackiego będzie zazwyczaj rozpoznana przez sędziego oraz dwóch sędziów pokoju (innych niż sędziowie pokoju, którzy pierwotnie rozpoznawali sprawę). Jest to nowa rozprawa i można się powołać na nowe lub inne dowody lub fakty. W razie apelacji co do kary Sąd Koronny może obniżyć wymiar kary, utrzymać lub go zaostrzyć.

W razie zaskarżenia w Sądzie Administracyjnym wykładni prawa dokonanej przez sędziów pokoju wyrok zostaje uchylony, jeżeli sąd orzeknie, że sędziowie pokoju popełnili błąd. W pewnych okolicznościach sprawa może zostać przekazana do ponownego rozpoznania przez sad magistracki.

Apelacja od wyroku skazującego wydanego przez Sąd Koronny będzie rozpoznana w Sądzie Apelacyjnym. Twój obrońca oraz prokurator przedstawią zarzuty odwoławcze i wnioski apelacyjne. Sąd może wezwać do przeprowadzenia większej liczby dowodów. Co do zasady nie można wykorzystać dowodów, które były dostępne podczas rozprawy pierwszoinstancyjnej, a oskarżony nie zdecydował się ich przeprowadzić na rozprawie. Apelację rozpoznaje się na rozprawie jawnej.

Jeżeli osoba skazana nie przebywa w więzieniu, ma prawo do uczestnictwa w rozprawie apelacyjnej. Jeżeli skazany przebywa w więzieniu, ma prawo uczestniczyć w rozprawie, chyba że rozprawa dotyczy wyłącznie pytań prawnych. Sąd może zezwolić na udział skazanego w rozprawie za pośrednictwem programu do wideokonferencji.

Co się stanie, jeżeli przebywam w więzieniu, kiedy dochodzi do wniesienia apelacji?

Z chwilą wniesienia apelacji, skazany może złożyć wniosek o zwolnienie z więzienia, dopóki nie odbędzie się rozprawa apelacyjna, chociaż zwolnienia w takich okolicznościach należą do rzadkości. Udzielone poręczenie może zawierać warunki.

Ile czasu upłynie zanim apelacja zostanie rozpatrzona?

Apelacje od wyroku sądu magistrackiego są zazwyczaj rozpoznawane szybko, jeżeli skazany przebywa w areszcie, w innych przypadkach w okresie od 3 do 6 miesięcy. Aby odwołać się od wyroku Sądu Koronnego do Sądu Apelacyjnego niezbędne jest uzyskanie zgody starszego stażem sędziego. Apelacje co do winy są rozpoznawane średnio w okresie 8 miesięcy, a apelacje co do kary w okresie 5 miesięcy. Skazany może odstąpić od apelacji w każdym czasie, zwracając się pisemnie do Biura ds. apelacji w sprawach karnych (Criminal Appeal Office).

Co się stanie, jeżeli apelacja co do winy zostanie uwzględniona / nie zostanie uwzględniona?

Jeżeli apelacja zostanie uwzględniona, sąd uchyli wyrok skazujący, który zostanie zatarty w oficjalnych rejestrach. W niektórych sytuacjach sąd może uchylić wyrok skazujący, ale pozwoli prokuratorowi na wszczęcie przeciwko tobie nowego postępowania.

W razie nieuwzględnienia apelacji co do zasady wyrok, który zapadł na rozprawie, nie jest zmieniany, ale w niektórych przypadkach sąd apelacyjny może zmienić kwalifikację prawną czynu w wyroku na przestępstwo zagrożone niższą karą (nie można tego zrobić w razie apelacji od wyroku sądu magistrackiego).

Co się stanie, jeżeli apelacja co do kary zostanie uwzględniona / nie zostanie uwzględniona?

Jeżeli apelacja zostanie uwzględniona, sąd nałoży nową karę. Jeżeli apelacja nie zostanie uwzględniona, sąd może utrzymać w mocy wyrok pierwszoinstancyjny, jak również może orzec wyższą karę.

Czy mam prawo złożyć ponownie środek zaskarżenia do sądu wyższej instancji/ do innego sądu?

Jeżeli złożyłeś apelację od wyroku sądu magistrackiego i została ona odrzucona przez Sąd Koronny, możesz złożyć wniosek do Komisji ds. nadzoru spraw karnych (Criminal Cases Review Commission – CCRC), aby przesłała sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Dochodzi do tego rzadko.

Jeżeli złożyłeś apelację do Sądu Administracyjnego lub Sądu Apelacyjnego, masz prawo złożyć kasację do Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court), jeżeli dotyczy ona istotnego zagadnienie prawnego.

Jeżeli moja apelacja została uwzględniona, czy dostaną jakiekolwiek odszkodowanie?

O odszkodowanie można wystąpić w terminie 2 lat, wypełniając ten formularz. Decyzję podejmie administracja rządowa. Adwokat wytłumaczy ci, w jaki sposób działa ten program.

Czy w razie nieuwzględnienia pierwszej apelacji możliwe jest wniesienie innego środka zaskarżenia?

Wyjątkowo będziesz mógł złożyć dalszy środek zaskarżenia, jeżeli pojawi się nowa przesłanka apelacji. Jeżeli chcesz przedstawić nowe dowody, musisz wyjaśnić, dlaczego nie zostały rozpoznane na rozprawie.

Czy istnieją inne sposoby złożenia apelacji?

Możesz zwrócić się do CCRC z wnioskiem o zbadanie, czy nie doszło do pomyłki sądowej. Komisja może przekazać twoją sprawę do właściwego sądu odwoławczego. W razie przekazania sprawy jest ona rozpoznawana jako zwykła apelacja.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy po zakończeniu procesu mogę zostać odesłany do państwa pochodzenia?

Jeżeli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności, możliwe, że zostaniesz deportowany po zwolnieniu z więzienia. Jeżeli nie jesteś obywatelem brytyjskim, a orzeczona kara wynosi co najmniej 12 miesięcy lub jeżeli zostałeś skazany za popełnienie pewnych poważnych przestępstw, administracja rządowa co do zasady nakaże deportację po zakończeniu wykonywania kary pozbawienia wolności.

W każdym innym przypadku, w którym prawdopodobnie zostanie orzeczona kara pozbawienia wolności, a masz powyżej 17 roku życia, sędzia może zalecić twoją deportację po odbyciu przez ciebie kary. Jest to możliwe niezależnie od tego, czy zostaniesz skazany na karę pozbawienia wolności czy też nie. Administracja rządowa wyda decyzję na podstawie zaleceń sędziego. Zalecenia sędziego stanowią część wyroku i można się od nich odwołać w sposób opisany powyżej. Administracja rządowa może podjąć działania mające na celu twoją deportację, nawet bez zalecenia sądu, jeżeli będzie to „korzystne dla dobra publicznego”.

Jeżeli jesteś obywatelem innego państwa członkowskiego, możesz być deportowany tylko ze względu na przesłankę porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego. Wyrok skazujący sam w sobie nie uzasadnia deportacji. Masz prawo złożyć skargę na decyzję o twojej deportacji do specjalnego trybunału.

Jeżeli zostałem skazany, czy mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Jeżeli zostałeś skazany lub uniewinniony po przeprowadzeniu rozprawy w jakiejkolwiek części Zjednoczonego Królestwa, nie możesz zostać ponownie osądzony w Anglii za to samo przestępstwo, z wyjątkiem szczególnych okoliczności. Tę samą zasadę stosuje się, jeżeli wydano wyrok po przeprowadzeniu rozprawy w innym państwie członkowskim.

Informacja o wyrokach skazujących

Wyroki skazujące i ostrzeżenia są rejestrowane w krajowym policyjnym rejestrze karnym (Police National Computer – PNC) do dnia twoich setnych urodzin. Jeżeli uważasz, że dane na twój temat w rejestrze są niedokładne, możesz je zaskarżyć. Twój adwokat poinformuje cię, w jaki sposób należy to zrobić. Możesz również zwrócić się do komisarza policji w okręgu, w której zostało popełnione przestępstwo, o skorygowanie wpisu lub jego usunięcie.

Ostrzeżenia, nagany i ostateczne upomnienia są wpisywane do bazy danych jak wyroki skazujące.

Nawet jeżeli zakończył się okres wykonywanej przez ciebie kary, jesteś zobowiązany do poinformowania o wyroku skazującym lub ostrzeżeniach w określonych okolicznościach (np. na podaniu o pracę), dopóki nie zostaną one zatarte. Okres, po którym następuje zatarcie, zależy od rodzaju przestępstwa i orzeczonej kary.

Jeżeli otrzymałeś mandat za mniej poważne wykroczenia (Fixed Penalty Notice) lub mandat za zakłócanie porządku (Penalty Notice for Disorder), nie będą one wpisane do rejestru karnego.

Ciekawe strony

Sąd Apelacyjny

Przewodnik na temat wszczęcia postępowania przed Sądem Apelacyjnym

Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa

Komisja ds. nadzoru spraw karnych

Biuro ds. rejestru karnego

Resocjalizacja przestępców

Ustawa o apelacji w sprawach karnych z 1968 r. ze zmianami Criminal Act Appeal 1968 (as amended)

Ustawa w sprawie rehabilitacji sprawców czynów z 1974 r.(ze zmianami) Rehabilitation of Offenders Act 1974(as amended)

Ustawa w sprawie poręczeń z 1976 r. ze zmianami Bail Act 1976 (as amended)

Ustawa w sprawie sądów magistrackich z 1980 r. ze zmianami Magistrates Court Act 1980 (as amended)

Ustawa w sprawie sądów wyższej instancji z 1981 r. (ze zmianami) Senior Courts Act 1981 (as amended)

Ustawa o apelacji w sprawach karnych z 1995 r. (ze zmianami) Criminal Act Appeal (as amended)

Ustawa o policji z 1997 r. ze z zmianami Police Act 1997 (as amended)

Ustawa o prawach człowieka z 1998 r. ze zmianami Human Rights Act 1998 (as amended)

Ustawa w sprawie policji i wymiaru sprawiedliwości z 2006 r. (ze zmianami) Police and Justice Act 2006 (as amended)

Europejska konwencja praw człowieka European Convention on Human Rights

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.