Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Oskarżeni (postępowanie karne)

Estonia

Uzyskanie niezależnej porady prawnej, w sytuacji gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Estonia

Czy muszę mieć adwokata?

W trakcie postępowania przygotowawczego musisz mieć adwokata od chwili uzyskania wglądu do akt sprawy (zobacz arkusz informacyjny 2). Na wcześniejszych etapach postępowania musisz mieć adwokata w następujących przypadkach:

  • jeśli w chwili popełnienia przestępstwa byłeś osobą nieletnią;
  • jeśli nie możesz bronić się samodzielnie z powodu niepełnosprawności lub upośledzenia umysłowego, a twoja obrona byłaby z tego powodu utrudniona;
  • jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa zagrożonego karą dożywotniego pozbawienia wolności;
  • jeśli twoja sprawa zbiega się ze sprawą innej osoby, która ma obrońcę;
  • jeśli od co najmniej sześciu miesięcy przebywasz w areszcie;
  • jeśli sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu przyspieszonym.

W trakcie rozprawy musisz być reprezentowany przez adwokata. Udział adwokata w rozprawie jest obowiązkowy.

Znalezienie adwokata

Masz prawo do wskazania adwokata, który będzie cię reprezentował na podstawie umowy, którą z nim podpiszesz. Na stronie internetowej Estońskiej Izby Adwokackiej można znaleźć listę adwokatów wraz z ich danymi kontaktowymi.

Jeśli nie masz adwokata, z którym podpisałeś umowę, lub twój adwokat nie może cię reprezentować, masz prawo wystąpić o wyznaczenie ci adwokata. W takim przypadku adwokata, który będzie cię reprezentował, wyznacza Estońska Izba Adwokacka.

Prawo do adwokata wyznaczonego przez Estońską Izbę Adwokacką nie zależy od twojej sytuacji finansowej. Składając wniosek o wyznaczenie adwokata, nie musisz ujawniać jej szczegółów.

Jeśli chcesz, aby adwokata wyznaczyła Estońska Izba Adwokacka, musisz wystąpić z wnioskiem do organów ścigania, prokuratury lub sądu.

W pewnych postępowaniach udział adwokata jest obligatoryjny. Jeśli bierzesz udział w takim postępowaniu i sam nie dokonałeś wyboru adwokata, zrobią to za ciebie organ ścigania, prokuratura lub sąd. Nie musisz składać wniosku o jego wyznaczenie.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Ustanowionemu przez siebie adwokatowi musisz zapłacić za usługi. Honorarium adwokackie i warunki płatności określa się w umowie, którą zawierasz z adwokatem.

Jeśli nie chcesz ustanowić adwokata, masz prawo do obrońcy z urzędu. Koszty z tytułu udziału adwokata wskazanego przez Estońską Izbę Adwokacką są pokrywane z budżetu państwa. Nie musisz opłacać kosztów jego usług. Jeśli sąd uzna cię za winnego, będziesz zobowiązany do zwrotu kosztów z tytułu udziału adwokata do budżetu państwa.

Czy mogę zmienić mojego adwokata?

Masz prawo zmienić adwokata, którego wybrałeś. Jeśli adwokat został wyznaczony, masz prawo zmienić go wyłącznie za jego zgodą oraz zgodą nowo wyznaczonego adwokata. Jeśli wyznaczony obrońca okazał się niekompetentny lub dopuścił się niedbalstwa, masz prawo złożyć do sądu wniosek o jego odwołanie i wyznaczenie przez Estońską Izbę Adwokacką nowego adwokata.

Ciekawe strony

Estońska Izba Adwokacka

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.