Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Estonia

Autor treści:
Estonia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Czy mogę wnieść apelację?

Przysługuje ci prawo wniesienia apelacji od wyroku. Możesz zaskarżyć zarówno wyrok co do winy, jak i co do kary. Masz prawo wnieść apelację od całości wyroku lub od jego części.

W jaki sposób należy wnieść apelację?

O zamiarze wniesienia apelacji musisz poinformować sąd, który wydał wyrok skazujący. Musisz uczynić to na piśmie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku sądu. Można zrobić to również faksem.

Apelacja trafia do sądu, który wydał wyrok, w terminie 15 dni od dnia, w którym po raz pierwszy miałeś możliwość zapoznania się z wyrokiem. Apelację wnosi się na piśmie i przesyła do sądu pocztą lub faksem. Apelacje wnoszone przez prokuraturę i zastępców procesowych mogą być również przesyłane do sądu elektronicznie.

Sąd, który wydał wyrok, przesyła apelację wraz z aktami sprawy do sądu okręgowego.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Jeżeli wniosłeś apelację, wyrok pierwszoinstancyjny nie zostanie wykonany do czasu wydania orzeczenia przez sąd okręgowy. Jeżeli zostałeś aresztowany przed wydaniem lub po wydaniu wyroku, nie zostaniesz zwolniony z uwagi na sam fakt wniesienia apelacji. Możesz pozostać w areszcie do chwili rozstrzygnięcia apelacji. Przepisy prawa nie przewidują terminów na rozpoznanie apelacji, ale musi to nastąpić w rozsądnym terminie.

Czy w związku z apelacją mogę przedstawić nowe dowody? Na jakich zasadach?

W związku z apelacją przysługuje ci prawo przedstawienia nowych dowodów, jeżeli miałeś uzasadniony powód, dla którego nie przedstawiłeś danego dowodu wcześniej.

Jak przebiega rozprawa w sądzie apelacyjnym?

Na rozprawie w sądzie okręgowym zostaną rozpoznane zarzuty wskazane w apelacji. Jeżeli nie stawisz się w sądzie, sąd okręgowy może rozpatrzyć apelację bez twojego udziału. Po rozpatrzeniu apelacji sąd okręgowy może:

  • oddalić apelację;
  • zmienić wyrok sądu pierwszej instancji lub wydać nowy wyrok;
  • uchylić wyrok sądu pierwszej instancji i umorzyć postępowanie karne;
  • uchylić wyrok sądu pierwszej instancji i skierować sprawę do ponownego rozpoznania.

Czy w razie nieuwzględnienia apelacji możliwe jest wniesienie innego środka zaskarżenia?

Od orzeczenia sądu okręgowego można wnieść kasację do Sądu Najwyższego. Kasację można wnieść wyłącznie przez adwokata.

Jeżeli chcesz wnieść kasację, musisz poinformować o tym sąd okręgowy w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia drugoinstancyjnego.

Sama kasacja musi zostać wniesiona w terminie 30 dni od dnia, w którym uzyskałeś możliwość zapoznania się z orzeczeniem sądu okręgowego. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał orzeczenie drugoinstancyjne.

Sąd Najwyższy decyduje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia kasacji. W razie odmowy wszczęcia postępowania kasacyjnego nie podaje się uzasadnienia tego orzeczenia.

Kiedy wyrok skazujący staje się prawomocny?

Wyrok skazujący uprawomocnia się z chwilą upływu terminu na wniesienie apelacji lub kasacji. W przypadku kasacji wyrok wejdzie w życie, jeżeli Sąd Najwyższy odmówi wszczęcia postępowania kasacyjnego lub wyda w sprawie orzeczenie.

Czy w razie uwzględnienia apelacji wyrok skazujący zostanie wpisany do rejestru karnego?

Wyrok skazujący zostanie wpisany do rejestru karnego jedynie wówczas, gdy będzie podlegał wykonaniu. Jeżeli Sąd Najwyższy uchyli wyrok skazujący, nie zostanie on odnotowany w rejestrze karnym.

Czy w razie uznania pierwszego orzeczenia za błędne otrzymam odszkodowanie?

Masz prawo do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, jeżeli zostałeś bezzasadnie pozbawiony wolności. Możesz złożyć na piśmie wniosek o odszkodowanie do Ministerstwa Finansów w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku uniewinniającego lub postanowienia kończącego postępowanie karne.

Kwota odszkodowania jest stała i odpowiada siedmiokrotności minimalnego dziennego wynagrodzenia obowiązującego w Republice Estonii za każdy dzień spędzony w areszcie. Ponadto masz prawo domagać się zwrotu przez państwo kosztów poniesionych przez ciebie z tytułu udziału adwokata.

Pochodzę z innego państwa. Czy mogę zostać tam odesłany po rozprawie?

Jeżeli jesteś obywatelem innego państwa legalnie przebywającym w Estonii i zostałeś skazany za umyślne popełnienie przestępstwa na karę więzienia, sąd może, w ramach dodatkowej kary, postanowić o wydaleniu cię z Estonii i nałożeniu na ciebie zakazu wjazdu do Estonii przez 10 lat. Wydalenie z Estonii stanowi karę, dlatego masz prawo wnieść w tej sprawie apelację.

Jeżeli nie masz prawa pobytu w Estonii, wydalenie następuje automatycznie, bez orzekania przez sąd. Masz prawo zaskarżyć postanowienie o wydaleniu do sądu administracyjnego. Zaskarżenie postanowienia o wydaleniu nie wstrzymuje samego wydalenia na czas trwania postępowania sądowego.

Czy jeśli zostałem skazany, to mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Jeżeli zostałeś skazany, nie ma możliwości wszczęcia nowego postępowania przeciwko tobie na podstawie tych samych zarzutów.

Czy informacje o moim wyroku skazującym zostaną wpisane do rejestru i w jaki sposób będą przechowywane?

Informacje o twoim wyroku skazującym są wpisywane do rejestru karnego. Rejestr ten prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości, a zarządza nim Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych. Informacje przechowywane w rejestrze są dostępne publicznie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

Informacje te mogą zostać przekazane władzom państw obcych, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe. Informacja na temat kary jest przechowywana w rejestrze bez konieczności uzyskania twojej zgody. Dane zostaną usunięte po upływie przewidzianego przepisami prawa terminu (1-15 lat od chwili zakończenia odbywania wyroku w zależności od powagi przestępstwa).

Ciekawe strony

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego w języku angielskim (nie zawiera wszystkich zmian)

Ustawa o rejestrze karnym

Ustawa o rejestrze karnym w języku angielskim (nie zawiera wszystkich zmian)

Ustawa o odszkodowaniach za szkody wyrządzone obywatelom przez państwo wskutek niesprawiedliwego pozbawienia wolności

Ustawa o odszkodowaniach za szkody wyrządzone obywatelom przez państwo wskutek niesprawiedliwego pozbawienia wolności w języku angielskim (nie zawiera wszystkich zmian)

Ustawa o obowiązku opuszczenia kraju i zakazie wjazdu

Ustawa o obowiązku opuszczenia kraju i zakazie wjazdu w języku angielskim (nie zawiera wszystkich zmian)

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.