Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Estonia

Autor treści:
Estonia

W jaki sposób traktuje się wykroczenia w ruchu drogowym?

Kary za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz za naruszenie przepisów dotyczących parkowania i innych przepisów ruchu drogowego są nakładane w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia prowadzi policja w miejscu, w którym popełniono wykroczenie albo na posterunku policji.

Policja nie ma obowiązku wymierzenia kary na miejscu zdarzenia. W zamian może cię pouczyć lub nałożyć grzywnę o charakterze ostrzegawczym w drodze mandatu karnego (do wysokości 15 EUR). Policja może również przeprowadzić postępowanie w trybie przyspieszonym na miejscu zdarzenia i nałożyć grzywnę do wysokości 400 EUR. Takie postępowanie na miejscu zdarzenia może być przeprowadzone wyłącznie za twoją zgodą. Na nagraniach dźwiękowych lub wizualnych mogą zostać zapisane oświadczenia świadków zdarzenia.

Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość i zostanie to wykryte przez radar drogowy, na właściciela lub zarejestrowanego użytkownika pojazdu może zostać nałożona grzywna o charakterze ostrzegawczym w drodze mandatu karnego. Wysokość grzywny o charakterze ostrzegawczym nie przekracza 190 EUR. Zawiadomienie o nałożeniu mandatu jest wysyłane pocztą. Jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie mandatu, masz prawo złożyć wniosek o uchylenie mandatu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek należy złożyć na posterunku policji, z którego zostało wysłane zawiadomienie o nałożeniu mandatu. Jeżeli osoba fizyczna odpowiedzialna za pojazd mechaniczny sprzeciwia się nałożeniu grzywny, ponieważ pojazd był użytkowany przez inną osobę, musi określić w skardze imię i nazwisko osoby korzystającej z samochodu o godzinie wskazanej w zawiadomieniu o nałożeniu grzywny, jak również podać jej adres, numer prawa jazdy, datę urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości.

Jeśli nie zgadzasz się z ustaleniami policji dotyczącymi zarzucanego ci wykroczenia, masz prawo nie zgodzić się na przeprowadzenie postępowania na miejscu zdarzenia. W takim przypadku policja sporządzi dokumenty dotyczące wykroczenia na miejscu zdarzenia, lecz samo wymierzenie kary nastąpi później.

Dokumenty zostaną następnie przesłane na posterunek policji. Funkcjonariusze policji muszą bowiem zebrać dowody dotyczące popełnionego wykroczenia. Jeśli jesteś przesłuchiwany, masz prawo odmówić składania wyjaśnień. Masz prawo do obecności adwokata i tłumacza ustnego. Masz prawo wglądu do materiałów zebranych w toku tego postępowania i możesz sprzeciwić się stawianym ci zarzutom.

W terminie 15 dni od dnia otrzymania protokołu w sprawie wykroczenia możesz wnieść zastrzeżenia do jego treści. Zostaniesz poinformowany o tym, kiedy masz się stawić na posterunku policji w celu odbioru odpisu decyzji w sprawie wykroczenia. Aby otrzymać odpis, musisz udać się na posterunek policji. Może to także uczynić twój adwokat. Odpis decyzji nie jest wysyłany pocztą.

Wykroczenia w ruchu drogowym mogą być karane grzywną do wysokości 1200 EUR. Za popełnienie poważnego wykroczenia w ruchu drogowym grozi ci kara aresztu do 30 dni. Karę aresztu może wymierzyć wyłącznie sąd. Może zostać także orzeczony wobec ciebie zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją policji, przysługuje ci prawo do wniesienia środka zaskarżenia do sądu rejonowego. Środek zaskarżenia możesz wnieść w terminie 15 dni od dnia wydania decyzji.

Za wykroczenia w ruchu drogowym mogą być także karani obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Kary za wykroczenia w ruchu drogowym są odnotowywane w rejestrze karnym, z wyjątkiem grzywien o charakterze ostrzegawczym. Informacja na temat wykroczeń ulega zatarciu i zostaje zarchiwizowana rok po zapłacie grzywny nałożonej za wykroczenie, zakończeniu odbywania kary izolacyjnej, wykonaniu pracy na cele społeczne lub nałożeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (jako głównej sankcji).

Ciekawe strony

Ustawa o ruchu drogowym

Ustawa o ruchu drogowym w języku angielskim (nie zawiera wszystkich zmian)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w języku angielskim (nie zawiera wszystkich zmian)

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.