Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Czy mogę zaskarżyć wyrok?

Masz prawo wniesienia apelacji od wyroku sądu rejonowego do sądu apelacyjnego. Na ogół, jeżeli chcesz zaskarżyć postanowienia wydane przez sąd w trakcie rozprawy (na przykład o niedopuszczeniu świadka), możesz to uczynić tylko poprzez wniesienie apelacji od wyroku.

Termin wniesienia apelacji od wyroku do sądu apelacyjnego wynosi 30 dni. W terminie 7 dni należy zawiadomić sąd rejonowy, że nie jesteś zadowolony z wyroku i zamierzasz wnieść apelację. Apelację wnosi się na piśmie. Należy ją skierować do sądu apelacyjnego i złożyć w sądzie rejonowym, który orzekał w sprawie.

Możesz wnieść apelację, jeżeli uważasz, że sąd dokonał niewłaściwej oceny dowodów lub niewłaściwej wykładni prawa. Strony postępowania, czyli prokurator i pokrzywdzeni (o ile występują), mają takie same prawo wniesienia apelacji, jak i oskarżony.

Co się dzieje po wniesieniu apelacji?

Wniesienie apelacji wstrzymuje wykonanie wyroku, chyba że sąd nakaże jego wykonanie. Jeżeli sąd postanowi o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub o jego przedłużeniu, możesz zaskarżyć to postanowienie w trybie nadzwyczajnym. Sąd apelacyjny rozważy sprawę zastosowania tymczasowego aresztowania w trybie pilnym, oddzielnie od istoty sprawy.

Jeżeli, w chwili wniesienia apelacji, przebywasz w zakładzie karnym i domagasz się zwolnienia, sąd apelacyjny może nakazać twoje zwolnienie do czasu wydania przez sąd apelacyjny orzeczenia co do istoty sprawy.

Długość trwania postępowania przed sądem apelacyjnym jest różna. Jeżeli przebywasz w areszcie, twoja apelacja będzie zazwyczaj rozpoznawana szybciej. Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem badania dowodów, sąd apelacyjny będzie zazwyczaj zmuszony obradować na rozprawie głównej, na której ponownie przeprowadzone zostaną dowody. To zazwyczaj spowalnia postępowanie. W każdym razie rozpatrzenie apelacji zajmuje sądowi apelacyjnemu kilka miesięcy.

Jeżeli strony przeciwne nie są zadowolone z wyroku sądu rejonowego, a ty zdecydujesz się wnieść apelację, wówczas nie muszą one wnosić apelacji, mogą jednakże wnieść odpowiedź na apelację w terminie czternastu dni od dnia, w którym upływa pierwotny termin apelacji. W swojej odpowiedzi na apelację strony przeciwne mogą na przykład zażądać zaostrzenia kary albo zwiększenia wysokości odszkodowania. Cofnięcie apelacji oznacza, że wszelkie odpowiedzi na apelację stają się bezprzedmiotowe.

Na poparcie apelacji możesz wnieść nowe dowody i powołać nowych świadków. Wnoszenie nowych dowodów w postępowaniu karnym jest dozwolone, nawet w trakcie rozprawy głównej przed sądem apelacyjnym.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Wniesiona przez ciebie apelacja jest przesyłana stronom przeciwnym, tj. prokuratorowi i pokrzywdzonym. Stronom przeciwnym wyznacza się termin na wniesienie odpowiedzi na apelację. W razie wniesienia apelacji przez stronę przeciwną, zostanie ci ona przesłana.

Po zakończeniu etapu pisemnego sąd apelacyjny postanawia, czy przeprowadzi rozprawę główną. Sąd apelacyjny musi przeprowadzić rozprawę główną, jeżeli zażąda tego jedna ze stron i jeżeli jego rozstrzygnięcia zależą od tego, czy sąd rejonowy dokonał właściwej oceny wiarygodności zeznań ustnych.

Sąd apelacyjny może również zbadać apelację bez przeprowadzania rozprawy głównej, jeżeli trzech sędziów tego sądu jest przekonanych, że wyrok wydany przez sąd rejonowy jest słuszny. Wówczas apelacja nie jest dalej rozpoznawana, a wyrok sądu rejonowego zostaje uznany za prawomocny.

Co się dzieje w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

Sąd apelacyjny zbada słuszność wyroku sądu rejonowego w granicach apelacji. Jeżeli uważasz, że wyroku sądu rejonowego jest zupełnie niesłuszny, w wyniku postępowania apelacyjnego sąd apelacyjny może oddalić wszystkie zarzuty i wszystkie roszczenia odszkodowawcze. Sąd apelacyjny może również uznać twoją apelację w części. Na przykład, może uznać cię za winnego, ale jednocześnie złagodzić orzeczoną karę.

Jeżeli apelacja zostanie odrzucona, co do zasady, będziesz musiał pokryć wszystkie koszty przeprowadzenia dowodów poniesione przez państwo, a także koszty sądowe poniesione przez pokrzywdzonych. Jeżeli twoja apelacja zostanie uznana w części, możliwe, że unikniesz pokrycia tych kosztów. W przypadku pozytywnego wyniku apelacji możesz również uzyskać zwrot własnych kosztów sądowych, o ile nie zostały one poniesione przez państwo.

W przypadku oddalenia zarzutów w wyniku apelacji i uprawomocnienia się wyroku sądu apelacyjnego, wszystkie wpisy dotyczące skazania są usuwane z rejestru karnego.

Wszystkie strony postępowania sądowego mają prawo zaskarżenia wyroku sądu apelacyjnego poprzez wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. Kasacja w postępowaniu karnym jest dopuszczana niezmiernie rzadko. W praktyce dopuszcza się ją tylko wówczas, gdy dana sprawa ma walor precedensu. Oznacza to, że musi to być sprawa o bardziej ogólnym znaczeniu. Kasacja prawie nigdy nie bywa dopuszczana jedynie z tego powodu, że według skazanego sąd apelacyjny dokonał niewłaściwej oceny dowodów.

W przypadku dopuszczenia kasacji Sąd Najwyższy rozpozna sprawę w całości albo w granicach kasacji (na przykład co do kary). Co do zasady, postępowanie przed Sądem Najwyższym ma charakter pisemny. Wyrok uprawomocni się, kiedy Sąd Najwyższy oddali kasację bądź też kiedy ją rozpozna i wyda wyrok. W razie niewniesienia przez strony apelacji od wyroku sądu rejonowego lub sądu apelacyjnego, wyrok uprawomocni się najpóźniej wraz z upływem terminu wniesienie apelacji. Wyrok jest wykonywany najpóźniej z chwilą jego uprawomocnienia się.

Mieszkam w innym państwie członkowskim. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jeżeli zostałeś skazany, możesz spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Finlandii lub możesz zostać wydalony do innego państwa członkowskiego. Może to nastąpić, jeżeli władze uznają, że stwarzasz zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W praktyce nie zostaniesz wydalony z kraju, chyba że zostałeś skazany za stosunkowo poważne przestępstwo. Sam fakt popełnienia przez ciebie przestępstwa nie może stanowić podstawy wydalenia.

O wydaleniu cię z kraju decyduje Fiński Urząd ds. Imigracji (Maahanmuuttovirasto). Jednocześnie może ona zakazać ci wjazdu do kraju przez okres do 15 lat. Możesz zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego.

Informacje na temat postawionych ci zarzutów nie zostaną wpisane do rejestru karnego. W razie skazania w rejestrze karnym znajdą się informacje na temat następujących wyroków:

  • kary bezwarunkowego lub warunkowego pozbawienia wolności;
  • kary pozbawienia wolności orzeczonej w zawieszeniu, łącznie z karą grzywny, pracą na cele społeczne lub dozorem;
  • zamiany bezwarunkowego pozbawienia wolności na pracę na cele społeczne;
  • kary dla sprawców nieletnich lub zamiany kary dla sprawców nieletnich na karę grzywny;
  • usunięcia ze stanowiska urzędnika służby cywilnej; lub
  • odstąpienia od wykonania kary w związku z niepoczytalnością.

Rejestr karny jest prowadzony przez Centrum rejestracji orzeczeń sądowych (Rättsregistercentralen). Informacje w nim zawarte są niejawne, ale mają do nich wgląd właściwe organy na warunkach określonych przepisami prawa. Dodatkowo informacje te mogą być przesyłane poza terytorium UE/EOG na podstawie konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych.

Zatarcie skazania następuje po upływie ustalonego terminu od daty uprawomocnienia się wyroku. Wpisy niedotyczące bezwarunkowego pozbawienia wolności są usuwane po pięciu latach, wpisy dotyczące bezwarunkowego pozbawienia wolności do lat dwóch i skierowania do pracy na cele społeczne – po upływie dziesięciu lat, a wpisy dotyczące bezwarunkowego pozbawienia wolności od dwóch do dziesięciu lat – po upływie dwudziestu lat. Wpisy dotyczące kary pozbawienia wolności powyżej pięciu lat są usuwane po śmierci skazanego lub po ukończeniu przez niego 90 lat.

Nie istnieje możliwości wniesienia sprzeciwu w sprawie przechowywania informacji w rejestrze karnym. Skazany ma jednak prawo, z zastrzeżeniem określonych warunków, sprawdzać, jakie informacje na jego temat zostały wpisane do rejestru.

Ciekawe strony

Ustawa o postępowaniu karnym, także w języku szwedzkim (tłumaczenie nieoficjalne)

Kodeks karny, także w języku szwedzkim (tłumaczenie nieoficjalne)

Rejestr karny, także w języku szwedzkim (tłumaczenie nieoficjalne)

Agencja ds. Sankcji Karnych, także w języku szwedzkim

Rozpoznawanie spraw przed sądem apelacyjnym, także w języku szwedzkim

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.