Oskarżeni (postępowanie karne)

Francja

Autor treści:
Francja

Czy mogę zaskarżyć wyrok?

W przypadku wykroczeń apelację od pewnych wyroków sądu policyjnego (tribunal de police) i sądów bliskości (juridiction de proximité) możesz wnieść w terminie 10 dni od daty ich ogłoszenia do wydziału karnego sądu apelacyjnego (chambre des appels correctionnels).

W przypadku występków apelację od wyroków sądu poprawczego (tribunal correctionnel) możesz wnieść do wydziału karnego sądu apelacyjnego w terminie 10 dni od daty ich ogłoszenia.

W przypadku zbrodni apelację od wyroków skazujących sądu przysięgłych (Cour d’Assises) możesz wnieść do innego sądu przysięgłych w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyroku.

Apelację możesz wnieść zarówno od wyroku wydanego w postępowaniu karnym (kary), jak i od wyroku wydanego w sprawie roszczeń dochodzonych z powództwa cywilnego (odszkodowanie zasądzone na rzecz pokrzywdzonego).

Od wyroków odwoławczych oraz od wyroków sądów ostatniej instancji przysługuje prawo wniesienia kasacji do wydziału karnego Sądu Kasacyjnego w terminie pięciu dni od daty ogłoszenia zaskarżonego wyroku.

Sąd Kasacyjny, działający w charakterze sądu najwyższego, w określonym terminie orzeka w sprawie dopuszczalności kasacji. Jeżeli uzna ją za dopuszczalną, wydaje orzeczenie wyłącznie w kwestiach prawnych, nie wypowiadając się co do okoliczności faktycznych sprawy.

Zawiadomienie o wniesieniu apelacji lub kasacji musi zostać złożone w sekretariacie sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub na ręce kierownika zakładu karnego, w którym przebywasz.

W każdym przypadku bezwzględnie konieczne jest, aby zawiadomienie to było opatrzone twoim podpisem.

Co się stanie po wniesieniu przeze mnie apelacji?

W czasie postępowania przed sądem apelacyjnym lub postępowania przed sądem kasacyjnym co do zasady zawiesza się wykonanie spornego wyroku.

Jeżeli jednak zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności, a następnie umieszczony w zakładzie karnym, zaskarżenie spornego wyroku nie oznacza zwolnienia z zakładu karnego do czasu wydania kolejnego orzeczenia.

Rozprawa musi się odbyć w „rozsądnym” terminie, licząc od dnia zarejestrowania zawiadomienia o wniesieniu apelacji lub kasacji w sądzie, który będzie ją rozpatrywał.

Co się stanie na rozprawie apelacyjnej lub kasacyjnej?

Ponieważ postępowania w sprawach karnych są ustne, podczas rozprawy apelacyjnej masz możliwość przedstawienia nowego materiału dowodowego, do którego ustosunkują się obie strony.

W postępowaniu apelacyjnym wydział karny sądu apelacyjnego lub sąd przysięgłych mogą albo podtrzymać albo uchylić zaskarżony wyrok.

Wyłącznie w pewnych przypadkach, szczególnie gdy prokurator (ministère public) sam wnosi apelację (appel principal) lub wnosi odpowiedź na twoją apelację (appel incident), postępowanie odwoławcze może zakończyć się orzeczeniem kary wyższej niż ta, która została orzeczona w pierwotnym wyroku, oraz podwyższeniem odszkodowania, którego zasądzenia domagała się strona występująca z powództwa cywilnego (pokrzywdzony).

Sąd Kasacyjny, orzekając w sprawie kasacji dotyczącej kwestii prawnych, może uchylić zaskarżony wyrok i ewentualnie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi apelacyjnemu.

Wyrok sądu staje się prawomocny dopiero po upływie wszystkich terminów na wniesienie środka odwoławczego.

Jeżeli w następstwie wniesienia apelacji zostaniesz uwolniony od zarzutów prawomocnym wyrokiem sądu drugiej instancji, pod pewnymi warunkami możesz domagać się pełnego naprawienia szkody majątkowej i krzywdy powstałej w związku z „niesłusznym” pozbawieniem wolności.

W wyroku uwalniającym cię od zarzutów zostaniesz poinformowany o tym, że przysługuje ci prawo do domagania się odszkodowania.

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia zawiadomienia o wyroku uwalniającym od zarzutów do pierwszego prezesa sądu apelacyjnego w okręgu, w którym został wydany wyrok.

Prezes wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o odszkodowanie umotywowanym postanowieniem wydawanym na posiedzeniu jawnym, na którym możesz domagać się, aby wysłuchano cię osobiście lub za pośrednictwem twojego adwokata.

Postanowienie pierwszego prezesa sądu apelacyjnego można zaskarżyć, wnosząc odwołanie do państwowej komisji ds. wypłat odszkodowań z tytułu niesłusznego pozbawienia wolności (Commission Nationale de réparation des détentions – CNR) w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o postanowieniu.

CNR jest niezawisła, a od jej orzeczeń nie przysługuje odwołanie.

Przyznane odszkodowanie wypłacane jest z budżetu państwa.

Jakiego rodzaju informacje umieszcza się w rejestrze karnym?

Jeżeli po zakończeniu postępowania apelacyjnego lub kasacyjnego oskarżony zostanie skazany prawomocnym wyrokiem na karę, zostanie to wpisane do rejestru karnego prowadzonego przez wymiar sprawiedliwości państwa pochodzenia tej osoby.

Jestem obywatelem innego państwa członkowskiego. Czy po rozprawie zostanę przekazany temu państwu?

Na mocy Konwencji z dnia 21 marca 1983 r. o przekazywaniu osób skazanych przekazania do państwa pochodzenia może domagać się albo państwo pochodzenia albo Francja, czyli państwo skazania.

Przekazanie wymaga twojej uprzedniej, niezależnej i wyraźniej zgody, co oznacza, że należy cię całkowicie i szczegółowo poinformować o skutkach przekazania.

Możesz również dobrowolnie domagać się przekazania do państwa pochodzenia. Wniosek taki zostanie uwzględniony po spełnieniu pewnych warunków.

Czy jeżeli zostałem skazany, mogę być ponownie sądzony za to samo przestępstwo?

Na mocy zasady non bis in idem, która stanowi jedną z podstawowych zasad prawa karnego we Francji, jeżeli zostałeś osądzony i skazany prawomocnym wyrokiem w jednym państwie członkowskim, nie można wszcząć przeciwko tobie postępowania ani skazać cię za te same czyny w innym państwie członkowskim.

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.