Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Niemcy

Niniejszy arkusz informacyjny poświęcony jest etapowi dochodzenia w postępowaniu karnym, który rozpoczyna się wraz z podjęciem pierwszych czynności dochodzeniowych przez organy ścigania, a kończy wniesieniem aktu oskarżenia lub umorzeniem postępowania przez prokuratora.

Autor treści:
Niemcy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie są etapy dochodzenia w sprawie karnej?

Organy ścigania (prokuratura lub policja) wszczynają dochodzenie, jeśli podejrzewają cię o popełnienie przestępstwa. Celem dochodzenia jest ustalenie, czy podejrzenie wobec ciebie jest uzasadnione. Organy ścigania muszą również zbadać wszelkie dowody świadczące na twoją korzyść. Jeśli prokurator uzna, że podejrzenie jest uzasadnione, wniesie przeciwko akt oskarżenia (lub wystąpi o rozstrzygnięcie sprawy wyrokiem nakazowym(Strafbefehl)).

Na potrzeby dochodzenia policja lub prokurator mogą zastosować szereg środków. To, jakie środki zostaną podjęte i kiedy, zależy od okoliczności sprawy. Na przykład możesz zostać zatrzymany natychmiast po popełnieniu przestępstwa. Po zatrzymaniu może nastąpić tymczasowe aresztowanie.

Jeśli uważasz, że zastosowanie danego środka pogorszy twoją sytuację, możesz zaskarżyć go przed sądem w chwili jego podjęcia bądź ze skutkiem wstecznym.

Organy ścigania mogą sprawdzać dane dotyczące poprzednich dochodzeń oraz wyroków skazujących. Szczegóły wyjaśniono tutaj.

Moje prawa w toku dochodzenia

W toku całego dochodzenia masz prawo do adwokata. Informacje o tym, jak znaleźć adwokata, oraz o powiązanych kosztach znajdują się tutaj. Jeśli nie mówisz w języku niemieckim, możesz zwrócić się o pomoc tłumacza na czas spotkań z adwokatem.

Nie możesz przeglądać akt sprawy. Istnieje jednak możliwość ujawnienia ci treści dokumentów, jeśli nie zagraża to dochodzeniu ani nie narusza praw osób trzecich. Po zakończeniu dochodzenia twój adwokat uzyska prawo do przeglądania akt sprawy. Wcześniejszy dostęp do akt przysługuje tylko wówczas, gdy nie zagraża to celom dochodzenia.

Aby uzyskać informacje o prawach, które przysługują ci w przypadku podjęcia poniższych czynności lub zastosowania poniższych środków, zob. następujące sekcje:

Jestem cudzoziemcem. Jaki ma to wpływ na przebieg dochodzenia?

Podczas dochodzenia w sprawie karnej zasadniczo przysługuje ci prawo do opuszczenia terytorium Niemiec. Nie masz jednak takiego prawa, jeśli zostałeś zatrzymany bądź jeśli wydany wobec ciebie nakaz aresztowania zawieszono warunkowo, np. z zastrzeżeniem, że nie opuścisz miejsca zamieszkania bez zgody sądu.

Jeśli wiesz, że przeciwko tobie toczy się dochodzenie, powinieneś zadbać o to, aby prokuratura i sąd mogły się z tobą skontaktować drogą pocztową.

W trakcie dochodzenia możesz w każdej chwili skontaktować się z placówką konsularną twojego kraju.

Przesłuchanie (1)

Jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, policja lub prokurator przesłucha cię w związku ze stawianymi ci zarzutami, aby zapewnić ci prawo do obrony. W niektórych przypadkach na wniosek prokuratora możesz zostać przesłuchany również przez sąd.

Co powinienem zrobić, jeśli zostałem wezwany na przesłuchanie?

Jeśli zostałeś wezwany na przesłuchanie (Vernehmung) przez prokuraturę lub sąd, musisz się na nim stawić. W razie niestawiennictwa prokurator lub sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie cię na przesłuchanie. Jeśli zostałeś wezwany na przesłuchanie przez policję, nie masz obowiązku się na nim stawić.

Jakie informacje otrzymam przed przesłuchaniem?

Zanim zostaniesz przesłuchany, dowiesz się, jakie ciążą na tobie zarzuty oraz jakie przepisy mogły zostać naruszone. Otrzymasz pouczenie o prawie do zachowania milczenia, o możliwości kontaktu z adwokatem przed przesłuchaniem i o tym, że możesz domagać się przeprowadzenia dowodów świadczących na twoją korzyść.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli twoja znajomość języka niemieckiego nie jest dostatecznie dobra, otrzymasz pomoc tłumacza. Jest ona nieodpłatna. Tłumacz będzie obecny podczas całego przesłuchania. Przetłumaczy ci zadawane pytania, twoje odpowiedzi oraz pisemny protokół przesłuchania.

Czy mogę porozmawiać z adwokatem?

Jako podejrzany masz prawo w każdej chwili – także przed przesłuchaniem – do rozmowy z obrońcą na osobności lub w obecności tłumacza. Obrońca może być obecny podczas przesłuchania, jeśli jesteś przesłuchiwany przez prokuratora lub sąd. Jego obecność jest natomiast wykluczona podczas przesłuchania przez policję.

Czy zostanę przesłuchany? Czy mam udzielić informacji?

Przed zamknięciem dochodzenia policja lub prokurator musi cię przesłuchać, chyba że postępowanie zostanie umorzone. Jeśli sprawa nie budzi wątpliwości, twoje wyjaśnienia mogą zostać odebrane na piśmie.

W razie przesłuchania lub pisemnych wyjaśnień musisz podać swoje dane osobowe. Obejmują one twoje imię i nazwisko, nazwisko rodowe, miejsce i datę urodzenia, stan cywilny, wykonywany zawód, adres zamieszkania i obywatelstwo.

Nie masz jednak obowiązku odpowiadać na zarzuty ani udzielać informacji w związku ze sprawą. To, co powiesz i ile powiesz, zależy od ciebie. Możesz najpierw porozmawiać z adwokatem.

Co stanie się, jeśli powiem coś, co mnie obciąża?

Wszystko co powiesz podczas przesłuchania znajdzie się w protokole. Jeśli powiesz coś, co cię obciąża, wówczas sąd, który będzie rozpoznawał twoją sprawę, dowie się o tym. Nawet jeśli na późniejszym etapie postanowisz zachować milczenie lub wycofać swoje wyjaśnienia, sąd może przy orzekaniu uwzględnić to, co powiedziałeś wcześniej.

Czy podczas przesłuchania dowiem się o przebiegu dochodzenia?

To, czy zostaniesz powiadomiony o przebiegu dochodzenia, zależy od prokuratora. Prokurator nie może jednak wprowadzać cię w błąd.

Jakich metod nie wolno stosować?

Podczas przesłuchania zabronione są znęcanie się i inne formy fizycznego kontaktu z przesłuchiwanym. Nikt nie może ci grozić ani składać obietnic niezgodnych z prawem. Oświadczenia, które złożysz w takich warunkach, nie mogą być brane pod uwagę, nawet za twoją zgodą.

Dalsze informacje

Zasady przesłuchiwania podejrzanych są określone w § 136, § 136a i § 163a Kodeksu postępowania karnego.

Potwierdzenie tożsamości/przeszukanie osoby/pobranie krwi itp. (2)

Informacje o sposobie zaskarżenia takich środków znajdziesz tutaj.

Na czym polega procedura potwierdzenia tożsamości? Kiedy zostaje przeprowadzona?

Celem potwierdzenia tożsamości (Erkennungsdienstliche Behandlung, ED-Behandlung) jest zidentyfikowanie cię, co ma pomóc w ustaleniu twojej winy lub niewinności w toku postępowania karnego. Mogą ci zostać zrobione zdjęcia, mogą zostać pobrane twoje odciski palców i dłoni oraz opisane twoje znaki szczególne, np. tatuaże.

Procedurę potwierdzenia tożsamości może nakazać sąd, prokurator lub policja. Z zasady przeprowadza ją policja.

Potwierdzenie tożsamości może przebiegać pod przymusem, co oznacza, że funkcjonariusze policji mogą cię przytrzymać i wyprostować ci ręce lub palce, np. w celu pobrania odcisków palców.

Czy procedura potwierdzenia tożsamości może zostać przeprowadzona, jeśli nie jest wymagana do bieżących celów (np. kiedy nie ulega wątpliwości, że to ja jestem sprawcą)?

Procedura potwierdzenia tożsamości może zostać również przeprowadzona do celów przyszłych postępowań karnych, tj. nie na potrzeby obecnej sprawy, lecz w celu zachowania twoich danych na potrzeby innych spraw, które mogą mieć miejsce później. Musi zatem istnieć uzasadnione przypuszczenie, że w przyszłości możesz zostać objęty innym postępowaniem karnym.

Czy mogę zostać przeszukany?

Przeszukanie osoby może zostać zarządzone w celu ustalenia faktów istotnych dla postępowania karnego.

Zwykłego przeszukania osoby dokonuje policja. Sprawdza ona, czy w naturalnych otworach ciała nie schowano żadnych przedmiotów. Jeśli takie przeszukanie jest dla ciebie krępujące, zostanie przeprowadzone przez osobę tej samej płci lub przez lekarza. Przed przeszukaniem musisz zostać pouczony, że przy przeszukaniu może być obecna zaufana ci osoba, a jeśli masz ku temu uzasadniony powód, możesz wybrać płeć osoby przeprowadzającej przeszukanie. Masz obowiązek poddania się przeszukaniu, lecz nikt nie może cię zmusić, abyś czynnie w nim uczestniczył.

Czy mogą zostać pobrane ode mnie próbki krwi, innych płynów ustrojowych lub próbki DNA (np. z włosów lub śliny)?

Mogą zostać pobrane próbki krwi i innych płynów ustrojowych, np. w celu sprawdzenia stężenia alkoholu we krwi bądź porównania twojego DNA ze śladami DNA znalezionymi na miejscu przestępstwa. Takie próbki może pobrać wyłącznie lekarz, nie policja. Próbki, które przestały być przydatne do celów postępowania, muszą zostać zniszczone. Jednakże wzór twojego DNA może trafić do akt, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w przyszłości zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie o poważne przestępstwo.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przeszukanie lub badanie DNA, odbędzie się ono na polecenie sądu. Jeśli opóźnienie może mieć szkodliwe skutki, a sprawa ma pilny charakter, stosowne polecenie mogą wydać prokurator lub policja. Może się ono odbyć także pod przymusem.

Dalsze informacje

Procedurę potwierdzenia tożsamości reguluje § 81b Kodeksu postępowania karnego, przeszukanie osoby i pobieranie próbek krwi regulują § 81a i § 81d, a przeprowadzanie testów DNA regulują § 81e, § 81f i § 81g tego kodeksu.

Przeszukanie/zatrzymanie rzeczy/kontrola i utrwalanie rozmów (3)

Informacje o sposobie zaskarżenia tych środków znajdziesz tutaj.

Czy mój dom, samochód, moje biuro lub inne mienie mogą zostać przeszukane?

W przypadku gdy jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, prokuratura lub policja mogą przeszukać twój dom i inne pomieszczenia, a także twój samochód, jeśli przypuszczają, że znajdą tam materiał dowodowy, bądź jeśli mają cię zatrzymać.

Zasadniczo postanowienie o przeszukaniu wydaje sąd. Jeśli jednak opóźnienie może mieć szkodliwe skutki, w wypadku nie cierpiącym zwłoki, stosowny nakaz mogą wydać prokurator lub policja.

Możesz być obecny podczas przeszukania. Może być przy nim obecny także twój adwokat. Jeśli sędzia lub prokurator nie mogą uczestniczyć w przeszukaniu, wówczas należy, o ile możliwe, wezwać dwóch urzędników władz lokalnych. Przeszukanie może jednak odbyć się bez ich obecności. Po zakończeniu przeszukania, na wniosek otrzymasz dokument ze wskazaniem powodów przeszukania oraz zarzucanego ci przestępstwa.

Czy należące do mnie rzeczy mogą zostać zatrzymane?

Prokuratura może zabezpieczyć przedmioty należące do ciebie, jeśli mogą stanowić dowód w sprawie. Jeśli nie oddasz ich dobrowolnie, zostaną one zatrzymane. Do zatrzymania rzeczy wymagane jest zasadniczo postanowienie sądu. Jeśli jednak opóźnienie może mieć szkodliwe skutki, w wypadku nie cierpiącym zwłoki, taki nakaz mogą wydać prokurator lub policja. Zarówno nakaz, jak i postanowienie możesz zaskarżyć w sądzie w dowolnym czasie, nawet po przeprowadzeniu przeszukania.

Jeśli w toku przeszukania zostaną zabezpieczone lub zatrzymane jakieś rzeczy, masz prawo wystąpić o wydanie spisu tych rzeczy.

Czy moje prawo jazdy może zostać zatrzymane?

Twoje prawo jazdy może zostać czasowo odebrane przez sąd, jeśli istnieją istotne powody, by przypuszczać, że w wyroku, który zapadnie w sprawie, sąd orzeknie wobec ciebie zakaz prowadzenia pojazdów. Zwykle dzieje się tak, kiedy popełnisz wykroczenie w ruchu drogowym, z którego wynika, że jesteś niezdolny do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czasowe odebranie prawa jazdy stanowi sądowe potwierdzenie wcześniejszego zatrzymania prawa jazdy. Policja lub prokurator mogą zatrzymać twoje prawo jazdy, jeśli zwlekanie z tym może mieć szkodliwe skutki oraz istnieją pilne powody odebrania ci uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Czy dopuszczalne są kontrola i utrwalanie rozmów?

Z zastrzeżeniem ściśle określonych warunków wszystkie formy łączności (np. telefonicznej) i rozmów w twoim domu mogą być przedmiotem kontroli i utrwalania; musi jednak istnieć podejrzenie popełnienia poważnego lub bardzo poważnego przestępstwa. Obydwa środki wymagają postanowienia sądu. Jeśli zwlekanie z ich zastosowaniem może mieć szkodliwe skutki, w wypadku nie cierpiącym zwłoki, stosowny nakaz mogą wydać prokurator lub policja. Po zakończeniu kontroli musisz zostać powiadomiony o jej przeprowadzeniu.

Dalsze informacje

Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy regulują § 102 i nast. oraz § 94 i nast. Kodeksu postępowania karnego, czasowe odebranie prawa jazdy (zatrzymanie prawa jazdy) reguluje § 111a, a kontrolę i utrwalanie rozmów regulują § 100a i nast. tego kodeksu.

Zatrzymanie (4)

Prokurator lub policja mogą cię zatrzymać, jeśli zostałeś ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa twojej ucieczki. Prokurator lub policja mogą również zatrzymać cię, jeśli zaniechanie w tym względzie może mieć szkodliwe skutki, w wypadku nie cierpiącym zwłoki, oraz zostały spełnione przesłanki wydania nakazu aresztowania. Dzieje się tak, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo oraz zachodzą przesłanki aresztowania. Możliwe, że w czasie twojego zatrzymania nakaz został już wydany lub że dopiero ma go wydać sąd na wniosek prokuratora.

Zatrzymanie może również zostać zastosowane, jeśli zachodzi potrzeba przymusowego przeprowadzenia niektórych czynności, takich jak przesłuchanie lub przeszukanie osoby.

Czy dowiem się, dlaczego zostałem zatrzymany?

Zawsze podaje się powód zatrzymania. Jeśli wydano nakaz aresztowania, to podczas zatrzymania otrzymasz jego odpis.

Na jak długo mogę zostać zatrzymany?

Jeśli zostałeś zatrzymany na podstawie nakazu aresztowania, który został już wydany lub o który dopiero wystąpi właściwy organ, czas trwania zatrzymania określają terminy wskazane tutaj.

Jeśli zostałeś zatrzymany w celu przymusowego przeprowadzenia właściwych czynności dochodzeniowych, muszą one zostać przeprowadzone niezwłocznie, a po ich zakończeniu musisz zostać zwolniony. Czas potrzebny na ich przeprowadzenie zależy od okoliczności. Jednakże w takich przypadkach nie możesz być zatrzymany na  dłużej niż do końca dnia następującego po dniu zatrzymania.

Jeśli zostałeś zatrzymany, a następnie okaże się, że wobec ciebie orzeczono już karę pozbawienia wolności, której jeszcze nie odbyłeś, po zatrzymaniu możesz zostać umieszczony w zakładzie karnym.

Czy mogę się z kimś skontaktować?

W przypadku zatrzymania masz w każdej chwili prawo żądać kontaktu z wybranym przez siebie adwokatem. Możesz powiadomić członka rodziny lub osobę zaufaną o twoim zatrzymaniu, jeśli nie zaszkodzi to celom dochodzenia. Możesz również zażądać powiadomienia placówki konsularnej twojego kraju.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Możesz zażądać przeprowadzenia badania lekarskiego przez wybranego przez siebie lekarza.

Co to jest europejski nakaz aresztowania i jak mogę go zaskarżyć?

Celem europejskiego nakazu aresztowania jest nakazanie aresztowania i przekazania osoby poszukiwanej w UE na potrzeby ścigania przestępstwa lub odbycia kary pozbawienia wolności lub innej kary izolacyjnej. Jeśli wydano wobec ciebie europejski nakaz aresztowania, wówczas możesz zostać zatrzymany w dowolnym państwie członkowskim i przekazany państwu, które wydało nakaz.

Jeśli zostałeś zatrzymany w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, najpierw zostaniesz przesłuchany przez najbliższy sąd rejonowy (Amtsgericht) w celu ustalenia twoich danych osobowych oraz przyjęcia twojego ewentualnego sprzeciwu wobec przekazania. Wszelkie zażalenia rozpatruje wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht).

Na każdym etapie postępowania masz prawo do reprezentacji prawnej.

Jeśli zgadzasz się na przekazanie, zostanie ono przeprowadzone w trybie natychmiastowym („procedura uproszczona”). Zostaniesz pouczony o możliwości rezygnacji z „zasady specjalności”. Jeśli zrezygnujesz z niej, wówczas w kraju wydającym nakaz możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w innych postępowaniach nieobjętych nakazem. Twoja zgoda na uproszczoną procedurę przekazania lub rezygnację z zasady specjalności jest nieodwołalna.

Jeśli nie wyrazisz takiej zgody, wyższy sąd krajowy orzeknie w terminie 60 dni w sprawie dopuszczalności przekazania. Na takie postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie.

Więcej informacji znajduje się tutaj oraz tutaj.

Tymczasowe aresztowanie (5)

Kiedy muszę zostać powiadomiony o nakazie aresztowania?

Jeśli zostałeś zatrzymany na postawie nakazu aresztowania, musi on zostać ci przedstawiony w chwili zatrzymania. Jeśli zostałeś zatrzymany, zostaniesz przekazany do dyspozycji sędziego nie później niż następnego dnia po zatrzymaniu. Jeżeli następnie sąd wyda nakaz aresztowania, poinformuje cię o jego treści. W razie niewydania nakazu aresztowania przez sąd zostaniesz zwolniony.

W jakich przypadkach stosuje się tymczasowe aresztowanie?

Możesz być tymczasowo aresztowany, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo oraz zachodzi jedna z przesłanek tymczasowego aresztowania. Należą do nich podejrzenie popełnienia bardzo poważnego przestępstwa, próba lub obawa ucieczki, obawa, że ponownie popełnisz przestępstwo, lub obawa, że będziesz utrudniał dochodzenie, np. poprzez niszczenie dowodów lub wywieranie wpływu na świadków. Obawa ucieczki zachodzi, jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, stałej pracy ani silnych więzi społecznych.

Jak mogę zaskarżyć nakaz tymczasowego aresztowania?

Możesz zaskarżyć nakaz tymczasowego aresztowania przed sądem wyższej instancji. Możesz również wnieść o ponowne zbadanie przesłanek zastosowania tymczasowego aresztowania przez sąd, który go wydał. Jeżeli jednak wystąpisz o ponowne zbadanie przesłanek zastosowania tymczasowego aresztowania przez ten sam sąd, to nie będziesz mógł zaskarżyć nakazu do sądu wyższej instancji.

Jak długo mogę być tymczasowo aresztowany?

Możesz przebywać w areszcie do zakończenia postępowania. Możesz też zostać zwolniony wcześniej, jeśli tymczasowe aresztowanie zostanie uchylone lub zmienione na poręczenie majątkowe bądź obowiązek regularnego stawiennictwa w jednostce policji.

Czas trwania tymczasowego aresztowania dłuższy niż sześć miesięcy jest możliwy tylko w określonych okolicznościach (np. jeśli dochodzenie jest szczególnie zawiłe, ma nadzwyczaj szeroki zakres bądź istnieją inne ważne powody), które prokuratura lub sąd są zobowiązane zbadać z urzędu.

Czego dowiem się o moim aresztowaniu?

W chwili aresztowania zostaniesz w zrozumiałym dla ciebie języku pouczony, że:

  • staniesz przed sądem niezwłocznie albo nie później niż następnego dnia po zatrzymaniu;
  • masz prawo odnieść się do zarzutów lub zachować milczenie;
  • masz prawo żądać przeprowadzenia dowodów na twoją korzyść, a w innym przypadku zachować milczenie;
  • w każdej chwili, nawet jeszcze przed formalnym przesłuchaniem, możesz skontaktować się z wybranym przez siebie adwokatem;
  • możesz zażądać badania lekarskiego przez wybranego przez siebie lekarza; oraz
  • możesz powiadomić krewnego lub osobę zaufaną, o ile nie zagraża to celom postępowania.

Musisz zostać pouczony, że możesz wystąpić o nieodpłatną pomoc tłumacza i że możesz powiadomić placówkę konsularną swojego kraju, która jest też uprawniona do korespondencji z tobą. Podczas formalnego przesłuchania musisz zostać powiadomiony o obciążających cię okolicznościach. Musisz mieć możliwość zakwestionowania dotyczących cię podejrzeń i powodów aresztowania oraz przedstawienia okoliczności przemawiających na twoją korzyść. Wreszcie musisz zostać pouczony o prawie do zaskarżenia nakazu aresztowania w tym samym sądzie lub sądzie wyższej instancji.

Czy przebywając w areszcie mogę przyjmować odwiedzających, otrzymywać korespondencję, nosić własną odzież itp.?

Co do zasady, przebywając w areszcie, masz prawo do korespondencji i do odwiedzin. Możesz jednak zostać objęty pewnymi ograniczeniami. Przykładowo może być wymagane uzyskanie zgody na odwiedziny oraz rozmowy telefoniczne. Możliwa jest kontrola rozmów telefonicznych i otrzymywanej korespondencji, w tym paczek, lub może być wymagana zgoda na otrzymywanie rzeczy podczas wizyt. Każde z tych ograniczeń możesz zaskarżyć. Z drugiej strony, generalnie nie ma ograniczeń w komunikacji ustnej lub pisemnej z obrońcą. Zasady przebywania w areszcie mogą być różne w poszczególnych krajach związkowych.

Oskarżenie (6)

Jeśli w dochodzeniu stwierdzono istnienie wystarczających podstaw do wniesienia oskarżenia, prokurator sporządza akt oskarżenia, w którym określa zarzuty (Anklage) lub wnosi o wydanie wyroku nakazowego (Strafbefehl) przez właściwy sąd. W przeciwnym wypadku prokurator umarza postępowanie. W akcie oskarżenia prokurator określa, o co jesteś oskarżony, jakie przepisy prawa naruszyłeś, oraz przytacza dowody.

Jeśli sąd przyśle mi akt oskarżenia, co to oznacza?

Na etapie postępowania przejściowego sąd bada, czy sprawę należy dopuścić do etapu postępowania głównego, tj. skierować na rozprawę. Najpierw doręczy ci odpis aktu oskarżenia. Zwróci się do ciebie również o wskazanie w określonym terminie ewentualnych dowodów świadczących na twoją korzyść, które należy wziąć pod uwagę, oraz zapyta, czy wnosisz zażalenie na postanowienie o wszczęciu postępowania głównego.

W postępowaniu przyspieszonym rozpoznanie oskarżenia przebiega inaczej – patrz tutaj.

Co mogę zrobić, jeśli nie rozumiem zarzutów, ponieważ nie mówię po niemiecku?

Jeśli zostałeś oskarżony w języku, którego nie znasz, możesz wystąpić o nieodpłatne przetłumaczenie treści aktu oskarżenia oraz o jego ponowne doręczenie.

Co mogę zrobić, jeśli uważam zarzuty za nieuzasadnione?

Sąd wyznaczy ci termin na uzasadnienie nieprawdziwości zarzutów. Możesz również wnieść o uwzględnienie dowodów, które według ciebie świadczą na twoją korzyść.

Czy sąd może oddalić zarzuty?

Jeśli sąd uzna, że prawdopodobnie nie zostaniesz skazany na podstawie aktu oskarżenia, bo np. jest zdania, że zarzuty nie zostały udowodnione w sposób wystarczający, odmówi przeprowadzenia rozprawy. Prokurator może niezwłocznie zaskarżyć takie zarządzenie sądu.

Czy treść aktu oskarżenia może ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Prokurator może wycofać lub zmienić akt oskarżenia w dowolnym czasie, zanim sąd dopuści sprawę do rozprawy. W całym toku postępowania prokurator może przytoczyć nowe dowody.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam już w innym państwie członkowskim?

Oskarżenie w innym państwie członkowskim nie wyklucza oskarżenia cię w Niemczech. Jeżeli jednak zostałeś już skazany za to samo przestępstwo, nie będziesz za nie odpowiadał ponownie.

Czy otrzymam informacje o obciążających mnie świadkach i dowodach?

W treści aktu oskarżenia prokurator wymienia dowody na poparcie oskarżenia. Najpóźniej po zakończeniu dochodzenia, a przed wniesieniem przeciwko tobie oskarżenia twój obrońca uzyska prawo do przejrzenia akt sprawy. Masz prawo poznać informacje zawarte w aktach oraz uzyskać kopie poszczególnych dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.