Oskarżeni (postępowanie karne)

Niemcy

W przypadku skazania możesz zaskarżyć wyrok skazujący. Nie możesz zaskarżyć wyroku, jeśli zostałeś uniewinniony, nawet jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem. Sąd musi pouczyć cię o środkach zaskarżenia, jakie ci przysługują. Istnieją dwie formy zaskarżenia wyroku sądu rejonowego (Amtsgericht): odwołanie (Berufung), czyli zaskarżenie pod względem prawnym i faktycznym, oraz rewizja (Revision), czyli zaskarżenie wyłącznie pod względem prawnym. W przypadku wyroku sądu krajowego (Landgericht) dopuszczalna jest tylko ta druga forma zaskarżenia.

Autor treści:
Niemcy

Czy mogę zaskarżyć wyrok?

Od razu po ogłoszeniu wyroku ty lub twój adwokat możecie zgłosić do protokołu rozprawy, że zamierzacie wnieść środek zaskarżenia. Zaskarżenie możesz również wnieść w terminie jednego tygodnia od ogłoszenia wyroku. Możesz wnieść zaskarżenie na piśmie bądź przez formalne oświadczenie do protokołu w sekretariacie sądu. Można zaskarżyć wyrok nawet poprzedzony ugodą.

Możesz zaskarżyć wyrok skazujący w całości albo też w części dotyczącej wymiaru kary.

Jeżeli wnosisz odwołanie, nie musisz go uzasadniać.

Jeśli wnosisz rewizję, musisz ją uzasadnić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia ci uzasadnienia wyroku. Do tego potrzebny jest ci adwokat, ponieważ sam nie jesteś uprawniony do sporządzenia uzasadnienia rewizji.

Co dzieje się po wniesieniu środka zaskarżenia?

Wniesienie środka zaskarżenia wstrzymuje wykonanie wyroku. Oznacza to, że póki co nie musisz uiszczać grzywny ani odbywać nałożonej kary. Jeżeli jednak przebywasz w areszcie, nie zostaniesz zwolniony. Możesz zostać zwolniony dopiero po uchyleniu lub zawieszeniu przez sąd nakazu aresztowania.

Nie ma konkretnego terminu na rozpatrzenie wniesionego środka zaskarżenia. Istnieje jednak wymóg ogólny, zgodnie z którym postępowanie karne powinno zostać zakończone jak najszybciej.

W przypadku odwołania właściwy sąd krajowy (Landgericht) przeprowadza nową rozprawę. Sąd według własnego uznania decyduje, które dowody uznaje za istotne dla sprawy. Może uwzględnić te same środki dowodowe, co sąd pierwszej instancji. Może też przeprowadzić inne dowody. Ty również możesz wnieść o przeprowadzenie nowych dowodów.

W przypadku rewizji nie przedstawia się nowych dowodów. Sąd bada tylko, czy w wydanym wyroku oraz w postępowaniu, które doprowadziło do jego wydania, wystąpiły uchybienia prawne.

Jak przebiega rozprawa odwoławcza?

W przypadku odwołania przed sądem krajowym rozprawa ma taki sam przebieg, jak rozprawa przed sądem rejonowym. Sąd wydaje własny wyrok. Procedura jest inna tylko w przypadku odwołania od wymiaru kary. Wówczas sąd przeprowadza tylko dowody istotne dla wymiaru kary, np. dotyczące twoich motywów oraz sytuacji osobistej.

W przypadku rewizji wyrok może zapaść bez rozprawy ustnej.

Co dzieje się w przypadku przyjęcia/odmowy przyjęcia środka odwoławczego?

Jeśli wniosłeś odwołanie i zostało ono przyjęte, zostaniesz uniewinniony lub twoja kara zostanie złagodzona. Jeśli nie zostałeś uniewinniony, możesz wnieść o rewizję orzeczenia wydanego w postępowaniu odwoławczym.

Jeśli twoja rewizja wyroku została przyjęta, istnieją dwie możliwości dalszego postępowania: w określonych sytuacjach sąd przeprowadzający rewizję wyroku może samodzielnie wydać rozstrzygnięcie w sprawie, może np. cię uniewinnić. Natomiast w innych przypadkach sąd przeprowadzający rewizję wyroku uchyla wydany wyrok i odsyła sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji.

Uchylony wyrok nie trafia do rejestru karnego.

Wyrok staje się prawomocny, jeśli żadna ze stron – tj. ani ty, ani prokurator, ani ewentualny oskarżyciel posiłkowy – nie wniósł w określonym terminie środka zaskarżenia.

Mieszkam w innym państwie członkowskim. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jako obywatel UE możesz zostać wydalony z Niemiec jedynie w ściśle określonych okolicznościach. Szczegóły znajdują się w ustawie o swobodzie przemieszczania się obywateli UE. Jeśli obawiasz się, że możesz zostać wydalony, skonsultuj się z prawnikiem.

Czy jeśli zostałem skazany, mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Zasadniczo nie możesz być dwukrotnie skazany za to samo przestępstwo. Stwierdzenie, czy wyrok skazujący odnosi się do tego samego przestępstwa, może jednak wymagać kompleksowej analizy prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.