Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

Drobne wykroczenia w ruchu drogowym, takie jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, są rozpatrywane w postępowaniu administracyjnym. Nie są one uznawane za czyny karalne (Straftaten), lecz za naruszenia porządku (Ordnungswidrigkeiten). Natomiast poważne wykroczenia w ruchu drogowym, zwłaszcza wykroczenia, wskutek których doszło do zagrożenia dla innych użytkowników ruchu lub odniesienia przez nich obrażeń, zwykle stanowią czyny karalne.

Dochodzenia w sprawach o drobne wykroczenia w ruchu drogowym prowadzą organy administracyjne. Podczas postępowania możesz przedstawić swoją opinię na piśmie. Za bardzo drobne wykroczenia (np. nieprawidłowe parkowanie) otrzymasz pouczenie oraz zostaniesz poinformowany o możliwości zapłaty kary porządkowej (Verwarnungsgeld) w wysokości do 35 EUR. Jeśli ją zapłacisz, sprawa zostanie zamknięta; jeśli jej nie zapłacisz, a organy administracyjne będą przekonane o twoim przewinieniu, mogą wydać nakaz zapłaty grzywny (Bußgeldbescheid), będący wezwaniem do uiszczenia grzywny (Bußgeld). Nakaz ten może również obejmować zakaz prowadzenia pojazdów. Kwota grzywny oraz okres obowiązywania tego zakazu są określone w katalogu kar.

Możesz wnieść sprzeciw (Einspruch) od nakazu zapłaty grzywny. Wówczas prokurator skieruje sprawę do sądu. Co do zasady powinna odbyć się rozprawa, która przebiega według opisu przedstawionego w arkuszu informacyjnym 4. Jeśli jednak sąd nie uzna przeprowadzenia pełnej rozprawy za konieczne, a ty i prokurator wyrazicie zgodę, sąd może wydać postanowienie (Beschluss). Możesz odwołać się od wyroku lub postanowienia wydanego w takim postępowaniu do wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht). Ten środek odwoławczy jest jednak dopuszczalny tylko w określonych przypadkach, np. wówczas gdy zostałeś ukarany grzywną w wysokości przekraczającej 250 EUR lub jeśli sprawa ta przyczyni się do rozwoju orzecznictwa sądowego.

Czy obywatele innych państw członkowskich podlegają ściganiu za takie wykroczenia? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Obywatele innych państw członkowskich również podlegają ściganiu za takie wykroczenia. Jeśli zostałeś zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym, uiszczenie kary porządkowej lub złożenie zabezpieczenia może być wymagane bezpośrednio na miejscu. Takie zabezpieczenie zostanie zaliczone na poczet grzywny orzeczonej na końcu postępowania. Jeśli w chwili popełnienia wykroczenia nie zostałeś zatrzymany, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli twój kraj prowadzi wymianę danych identyfikacyjnych pojazdów z Niemcami. Jesienią 2010 roku Niemcy zamierzają przystąpić do ogólnounijnego systemu egzekucji grzywien. Grzywny wymierzone w Niemczech będą wówczas podlegać wykonaniu w twoim kraju ojczystym.

Czy wykroczenia te podlegają wpisowi do rejestru karnego?

Drobne wykroczenia w ruchu drogowym nie są rejestrowane w Federalnym Centralnym Rejestrze Karnym, lecz w osobnym Centralnym Rejestrze Wykroczeń Drogowych. Zawiera on dane osób, które popełniły wykroczenia w ruchu drogowym w Niemczech, niezależnie od tego, czy są posiadaczami niemieckiego czy zagranicznego prawa jazdy. Wykroczenia trafiają do rejestru, jeśli wymierzona kara wynosi co najmniej 40 EUR. Zależnie od wagi wykroczenia, wpisuje się też określoną liczbę punktów karnych. Niemieccy kierowcy tracą prawo jazdy, jeśli zgromadzą 18 punktów lub więcej, a zagraniczni kierowcy tracą wówczas uprawnienia do prowadzenia pojazdów w Niemczech.

Dalsze informacje

Wykroczenia drogowe i odpowiednie procedury są uregulowane w ustawie o ruchu drogowym, Kodeksie drogowym oraz ustawie o naruszeniach porządku.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.