Oskarżeni (postępowanie karne)

Grecja

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Z niniejszego arkusza informacyjnego dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Grecja

Znalezienie adwokata

Jeśli potrzebujesz adwokata, a nie przebywasz w areszcie, to możesz skontaktować się z Izbą Adwokacką w Atenach lub izbą adwokacką w regionie, w którym ma odbyć się rozprawa (np. z Izbą Adwokacką w Salonikach, Izbą Adwokacką w Pireusie, Izbą Adwokacką w Iraklionie itp.).

Jeśli potrzebujesz adwokata, a przebywasz w areszcie, możesz zwrócić się do policji lub władz więziennych o pomoc w jego znalezieniu lub o skierowanie cię do jednej ze wspomnianych izb adwokackich.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli masz niskie dochody, możesz otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyznaczenie adwokata, który będzie cię reprezentował. Adwokat zostaje wyznaczony do końca postępowania głównego lub postępowania przed sądami tej samej instancji oraz na czas ewentualnego postępowania odwoławczego.

Adwokat może zostać wyznaczony:

  • podczas formułowania i przedstawiania zarzutów w sprawach o określone przestępstwa;
  • na etapie dochodzenia oraz rozprawy w sprawach o zbrodnie;
  • podczas rozprawy w sprawach o występki, dla których dolna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności wynosi co najmniej sześć miesięcy, rozpoznawanych przez sąd ds. występków w składzie trzyosobowym;
  • do wniesienia apelacji i reprezentowania cię przed sądem drugiej instancji, jeżeli sąd pierwszej instancji orzekł karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy;
  • do wniesienia środka zaskarżenia co do kwestii prawnych, jeśli zostałeś skazany na co najmniej jeden rok pozbawienia wolności;
  • do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, jeśli zostałeś skazany na co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Masz prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej, nawet jeśli twój dochód nie jest bardzo niski, jeżeli zdołasz wykazać, że nie jesteś w stanie pokryć kosztów prawnych ze względu na różnicę w ich wysokości między państwem członkowskim, w którym znajduje się miejsce twojego stałego pobytu, a Grecją.

Aby otrzymać bezpłatną pomoc prawną oraz skorzystać z pomocy adwokata wyznaczonego do występowania w twoim imieniu, należy złożyć wniosek do tego samego sądu, który ma rozpoznawać twoją sprawę, apelację lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Wniosek o pomoc prawną należy złożyć nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem rozprawy, w związku z którą potrzebujesz pomocy prawnej. Wniosek powinien zawierać zwięzły opis przedmiotu postępowania i, dowody na to, że kwalifikujesz się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej oraz całość dokumentacji wymaganej w związku z twoją sytuacją finansową (szczegółowe informacje – zob. ustawa 3226/4-2-2004, grecki Dziennik Urzędowy Α’ 24/2004).

Ciekawe strony

Wykaz izb adwokackich

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.