Oskarżeni (postępowanie karne)

Grecja

Autor treści:
Grecja

A) Jestem cudzoziemcem – czy ma to wpływ na postępowanie przygotowawcze?

Nie. Każda osoba w Grecji ma zagwarantowaną pełną ochronę życia, czci i wolności, bez dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę, język oraz przekonania religijne lub polityczne.

B) Z jakich etapów składa się postępowanie przygotowawcze?

(i) Etap gromadzenia dowodów/uprawnienie do przeprowadzania postępowania przygotowawczego

Celem postępowania przygotowawczego jest zgromadzenie niezbędnych dowodów w celu ustalenia, czy należy wszcząć postępowanie karne.

(ii) Zatrzymanie policyjne

Każdą osobę, która została zatrzymana na gorącym uczynku lub na podstawie nakazu zatrzymania, należy postawić przed właściwym sędzią śledczym nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania. Jeżeli zatrzymanie nie nastąpiło w biurze sędziego śledczego, daną osobę należy postawić przed sędzią śledczym w czasie ściśle niezbędnym do jej przewiezienia. W ciągu trzech dni od postawienia osoby zatrzymanej przed sędzią śledczym sędzia ten zwalnia ją albo wydaje nakaz aresztowania. Na wniosek osoby postawionej przed sędzią śledczym termin ten można przedłużyć o dwa dni.

(iii) Przesłuchanie

Celem postępowania głównego jest zgromadzenie niezbędnych dowodów w celu ustalenia, że popełniono przestępstwo, oraz rozstrzygnięcia, czy za jego popełnienie daną osobę należy postawić przed sądem.

(iv) Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy podejrzanemu zarzuca się popełnienie zbrodni i nie jest znane jego miejsce zamieszkania w kraju, gdy poczynił przygotowania w celu ucieczki lub wcześniej dopuścił się zbiegnięcia lub ucieczki lub gdy uznano go za winnego ucieczki z aresztu lub winnego naruszenia ograniczeń w zakresie miejsca pobytu, przy czym – biorąc pod uwagę te okoliczności – oczywiste jest, że podejrzany zamierza uciec, lub można w sposób uzasadniony uznać, że – ze względu na poprzednie prawomocne wyroki skazujące za podobne przestępstwa – wysoce prawdopodobne jest, iż po zwolnieniu podejrzany popełni kolejne przestępstwa. Jeżeli przestępstwo, o którego popełnienie podejrzewa się daną osobę, jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 15, jeżeli przestępstwo popełniono wielokrotnie lub w ramach organizacji przestępczej lub terrorystycznej lub jeżeli jest wielu pokrzywdzonych, tymczasowe aresztowanie można zarządzić również wówczas, gdy – uwzględniając szczególne okoliczności czynu – można w sposób uzasadniony uznać, że jest wysoce prawdopodobne, iż dana osoba po zwolnieniu popełni kolejne przestępstwa. Sama Powaga czynu nie wystarcza do zarządzenia tymczasowego aresztowania.

C) Jakie mam prawa w trakcie postępowania przygotowawczego?

(i) Jakie mam prawa w zakresie tłumaczenia?

Podejrzanym lub oskarżonym, którzy nie posługują się językiem greckim lub nie rozumieją go w wystarczającym stopniu, przysługuje prawo do tłumaczenia ustnego oraz tłumaczenia pisemnego wszystkich istotnych dokumentów należących do akt sprawy.

(ii) Jakie mam prawa w zakresie dostępu do informacji i do akt sprawy?

Po wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa w celu obrony sędzia śledczy informuje go o treści aktu oskarżenia oraz pism sporządzonych w postępowaniu przygotowawczym. Oskarżonemu lub jego obrońcy przysługuje także prawo do zapoznania się z aktem oskarżenia oraz pismami sporządzonymi w postępowaniu przygotowawczym. Na pisemny wniosek i koszt oskarżonego można wydać mu odpisy aktu oskarżenia oraz pism sporządzonych w postępowaniu przygotowawczym.

(iii) Na czym polega moje prawo dostępu do adwokata i do poinformowania osoby trzeciej o mojej sytuacji?

Oskarżony ma prawo do bycia reprezentowanym przez obrońcę nawet podczas przesłuchania z udziałem świadków lub innych oskarżonych. W żadnym wypadku nie można zakazać oskarżonemu komunikowania się z obrońcą. Komunikacja taka jest ściśle poufna.

(iv) Na czym polega moje prawo do pomocy prawnej?

Podejrzani lub oskarżeni mają prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, w tym porad prawnych i wsparcia prawnego oraz reprezentacji przed sądem zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

(v) Co należy wiedzieć o:

a) domniemaniu niewinności

Domniemywa się, że podejrzani i oskarżeni są niewinni, dopóki zgodnie z prawem nie zostaną uznani za winnych.

b) prawie do zachowania milczenia i do wolności od samooskarżenia

Podejrzani lub oskarżeni mają prawo do zachowania milczenia i do wolności od samooskarżenia. Przeciwko podejrzanemu lub oskarżonemu nie można wykorzystać faktu, że korzysta on z tego prawa.

c) ciężarze dowodu

Od oskarżonych nie wymaga się dostarczania dowodów potwierdzających fakty, na które powołują się oni w swojej obronie. Sędziowie i prokuratorzy są zobowiązani do dokładnej analizy wszelkich faktów lub dowodów przywołanych przez oskarżonego, jeśli są one przydatne dla ustalenia prawdy. Wszelkie wątpliwości co do winy rozstrzyga się na korzyść podejrzanego lub oskarżonego.

(vi) Jakie są szczególne gwarancje procesowe dla dzieci?

Małoletni, który jest ofiarą określonych przestępstw przeciwko jego wolności osobistej lub seksualnej, ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania przygotowawczego oraz ma prawo dostępu do wszystkich materiałów sprawy, nawet jeśli nie stawi się w sądzie w celu poparcia oskarżenia.

(vii) Jakie są specjalne gwarancje procesowe dla podejrzanych wymagających szczególnego traktowania?

Osoby wymagające szczególnego traktowania poucza się o przysługujących im prawach z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Poucza się je zawsze o konsekwencjach zrzeczenia się takich praw.

D) Jakie terminy przewidziane przepisami prawa obowiązują w trakcie dochodzenia?

Pora nocna jest zdefiniowana jako obejmująca godziny od 20.00 do 6.00 w okresie od 1 października do 31 marca oraz godziny od 21.00 do 5.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

E) Jakie są etapy postępowania przedprocesowego, w tym środki stanowiące alternatywę dla tymczasowego aresztowania i możliwości przekazania danej osoby do państwa pochodzenia (europejski nakaz nadzoru)?

Można zarządzić areszt domowy z zastosowaniem dozoru elektronicznego. Obejmuje on nałożenie na oskarżonego zakazu opuszczania określonego budynku lub zespołu budynków, co do których wykazano, że stanowią jego miejsce pobytu lub zamieszkania, zgodnie z zarządzeniem sędziego śledczego.

Ostatnia aktualizacja: 29/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.