Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Grecja

W niniejszych arkusza informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przebieg procesu karnego

Dochodzenie/wszczęcie postępowania

Ten etap rozpoczyna się po powzięcia przez prokuratora informacji o domniemanym popełnieniu przestępstwa. Wszczęte zostaje postępowanie w sprawie karnej, które kończy się przekazaniem podejrzanego do dyspozycji sądu lub wycofaniem wszystkich zarzutów.

Etap dochodzenia służy rozwiązaniu sprawy, na ile to możliwe, oraz stwierdzeniu, czy istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez podejrzanego, aby postawić go przed właściwym sądem.

Rozprawa sądowa

Na tym etapie sprawę rozpoznaje sąd aż do chwili wyrokowania i ogłoszenia wyroku.

Środki zaskarżenia

Chodzi o przewidziane prawem środki, które umożliwiają danej osobie zaskarżenie orzeczenia sądu karnego.

Należą do nich:

  • apelacja, która ma na celu zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia w oparciu o ustalenia faktyczne albo kwestie prawne;
  • ponowne rozpoznanie sprawy oraz uchylenie wyroku polegające na częściowym lub całkowitym uchyleniu orzeczenia zaskarżonego ze względu na kwestie prawne.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów postępowania oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, zagrożonych karą w ustalonej wysokości, jaką jest grzywna, znajdują się w arkuszu informacyjnym 5.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

  • czynności sprawdzające/dochodzenie wstępne/dochodzenie w sprawie karnej
  • zatrzymanie/środki zabezpieczające/ tymczasowe aresztowanie
  • postępowanie przed izbą doradczą
  • przeszukania, odciski palców, DNA

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po wydaniu orzeczenia przez sąd

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym i inne wykroczenia

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.