Oskarżeni (postępowanie karne)

Grecja

W poniższych zestawieniach informacji wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Autor treści:
Grecja

Przebieg procesu karnego

Postępowanie przygotowawcze/wszczęcie postępowania karnego

Ten etap postępowania rozpoczyna się po powzięciu przez prokuratora informacji o domniemanym popełnieniu przestępstwa. Wszczęte zostaje postępowanie karne, które kończy się przekazaniem podejrzanego do dyspozycji sądu albo wycofaniem wszystkich zarzutów.

Etap ten służy wyjaśnieniu sprawy w najszerszym możliwym zakresie w celu stwierdzenia, czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił przestępstwo oraz czy należy postawić go przed właściwym sądem.

Rozprawa sądowa

Na tym etapie sprawę rozpoznaje sąd do chwili wydania i ogłoszenia wyroku.

Środki zaskarżenia

Są to środki prawne, które umożliwiają danej osobie zaskarżenie orzeczenia sądu karnego.

Należą do nich:

  • apelacja, której celem jest zmiana lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia ze względów faktycznych lub prawnych;
  • ponowne rozpoznanie sprawy oraz częściowe lub całkowite uchylenie zaskarżonego orzeczenia ze względów prawnych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wszystkich tych etapów postępowania oraz na temat praw przysługujących podejrzanemu lub oskarżonemu można znaleźć w poniższych zestawieniach informacji. Informacje te nie zastępują porady prawnej i mają wyłącznie orientacyjny charakter.

Wszelkie informacje o prawach przysługujących ofiarom przestępstw można znaleźć tutaj.

Rola Komisji Europejskiej

Komisja Europejska nie bierze udziału w postępowaniach karnych toczących się w państwach członkowskich i w związku z tym nie może pomóc w złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W poniższych arkuszach informacyjnych przedstawiono informacje na temat tego, w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i do którego organu je skierować.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Moje prawa w postępowaniu przygotowawczym

Moje prawa w trakcie rozprawy sądowej

Moje prawa po zakończeniu rozprawy

Ostatnia aktualizacja: 29/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.