Defendants (criminal proceedings)

Irlandia

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor treści:
Irlandia

Summary of the criminal process

 • An Garda Siochána have a number of powers to stop and search a person, and powers also to arrest a person they believe to have committed, or to be in the process of committing an arrestable offence.
 • Once in Garda custody a member of An Garda Siochána will explain your rights, and these include the right to speak with a solicitor and a doctor, to have an interpreter present if you require one. There are special provisions for children in custody which provide that an appropriate adult should be present at interviews.
 • At this stage you may be asked to give consent for samples to be taken for DNA testing, give fingerprints, have a photograph taken, and/or participate in an identification parade.
 • During the course of the investigation, a member of An Garda Siochána may charge you with an offence. This may done by way of a Charge Sheet or you may be served a Summons to attend Court on a given date. The Gardai will send a file with details of the investigation to the Director of Public Prosecutions who will decide whether to prosecute the case on behalf of the State.
 • You may be released immediately on ‘Station Bail’ requiring you to appear in Court or you may need to apply to the District Court for bail at a later stage.
 • Minor offences, known as ‘summary offences’ are prosecuted at the District Court. More serious offences or ‘indictable offences’ are tried before a Judge and Jury.
 • Throughout the criminal justice process you are always presumed to be innocent until proven guilty.
 • You are entitled to legal advice. If you cannot afford to pay for representation, you may apply for legal aid.
 • If you are convicted you have been found guilty of the offence beyond a reasonable doubt. If convicted in the District Court you have a right to appeal the conviction or sentence. If you are acquitted that is the end of the case, and no further steps can be taken against you.
 • If you are convicted by a Jury of an indictable offence, then there is no automatic right to appeal and you should consult with your legal team on how to proceed.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest
 • Questioning and the police investigation
 • Searches
 • First court hearing
 • Preparation for trial, or entering a plea of guilty pre-trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

Last update: 05/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

1 – Uzyskanie porady prawnej

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, których w twoim imieniu podejmie się adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

Jeśli przebywasz w areszcie i potrzebujesz adwokata, funkcjonariusze Garda przedstawią ci listę adwokatów, którzy są w stanie niezwłocznie udzielić porady prawnej. Na liście tej znajdują się osoby, o których wiadomo, że mogą być wzywane na posterunek Garda przez całą dobę.

Jeśli nie przebywasz w areszcie, ale potrzebujesz porady adwokata specjalizującego się w sprawach karnych, skontaktuj się z Link otworzy się w nowym oknieIrlandzkim Towarzystwem Prawniczym (Law Society of Ireland), skąd otrzymasz dane kontaktowe adwokatów zajmujących się obroną w sprawach karnych. Towarzystwo nie może jednak polecać żadnego z nich.

Lepszym sposobem na znalezienie adwokata specjalizującego się w tej dziedzinie jest zasięgnięcie informacji od osób, które znajdowały się w podobnym położeniu. Można również skorzystać z Internetu: wiele kancelarii prawnych prowadzi strony internetowe z informacjami o swoich dziedzinach specjalizacji.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

W Irlandii funkcjonuje system pomocy prawnej polegający na nieodpłatnym — z zastrzeżeniem określonych warunków — świadczeniu usług przez adwokata osobom podejrzanym lub oskarżonym o popełnienie przestępstwa.

Jeśli zostałeś zatrzymany na posterunku Garda w celu przesłuchania w związku z przestępstwem, a jesteś bezrobotny lub masz niskie dochody, prawdopodobnie będziesz kwalifikował się do nieodpłatnego skorzystania z usług adwokata w ramach Link otworzy się w nowym okniesystemu porad prawnych na posterunkach Garda (Garda Station Legal Advice Scheme). W tej sytuacji należy podpisać formularz przeznaczony dla adwokata, zawierający oświadczenie, że twoje zarobki wynoszą poniżej progu 20 316,00 EUR bądź otrzymujesz świadczenia z opieki społecznej. Poza tym nie ma żadnych formalności.

Jeśli postawiono ci zarzut popełnienia przestępstwa, masz prawo wystąpić o pomoc prawną do sędziego sądu, który rozpoznaje sprawę. Uzyskasz tzw. Link otworzy się w nowym okniezaświadczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej (Certificate for Free Legal Aid). Adwokat pomoże ci złożyć wniosek do sądu. Osobom nieposiadającym adwokata sędzia najczęściej proponuje pomoc prawną oraz wyznacza adwokata. Jeśli ciąży na tobie zarzut popełnienia ciężkiego przestępstwa, a jesteś bezrobotny, prawdopodobnie otrzymasz nieodpłatną pomoc prawną. Jeśli posiadasz zatrudnienie, może być wymagane wypełnienie formularza zawierającego oświadczenie o dochodach i wydatkach.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym okniePomoc prawna w sprawach karnychLink otworzy się w nowym okniehttp://www.legalaid.ie/

Link otworzy się w nowym oknieIrlandzkie Towarzystwo Prawnicze Link otworzy się w nowym okniehttp://www.lawsociety.ie/

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

Jaki jest cel dochodzenia w sprawie karnej?

Celem dochodzenia w sprawie karnej jest zareagowanie na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez obywatela lub w związku z podejrzeniem Gardaí, że doszło do naruszenia przepisów prawa karnego, oraz wykrycie sprawcy(ów). Zwykle obywatel zgłasza zdarzenie, w odpowiedzi na co Gardaí wszczyna dochodzenie celem wyjaśnienia, czy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów prawa karnego. Jeżeli tak się stało, bada sprawę dalej.

Kto prowadzi dochodzenie?

Irlandzka policja zwana Link otworzy się w nowym oknieAn Garda Síochána ma uprawnienia do prowadzenia dochodzenia niemal we wszystkich przypadkach. Funkcjonariusze Garda (Gardaí) mogą otrzymywać z Urzędu Prokuratora Generalnego/Urzędu Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (Chief Prosecution Solicitors Office/Director of Public Prosecutions) polecenia w kwestiach prawnych, odnoszące się do sposobu prowadzenia dochodzenia. Zatrudnieni w tym urzędzie prawnicy wnoszą i popierają większość oskarżeń w imieniu państwa.

Jakie są etapy dochodzenia w sprawie karnej?

Pierwszym etapem dochodzenia w sprawie karnej jest złożenie zawiadomienia przez obywatela lub ustalenia przez funkcjonariusza Garda, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Gardaí stwierdzą, czy zgłoszone zdarzenie stanowi przestępstwo. Jeżeli tak się stało, rozpoczną dochodzenie.

Na tym etapie Garda decyduje o tym, czy domniemane przestępstwo uznaje się za ciężkie. Termin „ciężkie” oznacza każde przestępstwo zagrożone karą co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli przestępstwo należy do tej kategorii, wówczas dochodzenie w sprawie mogą prowadzić Gardaí, korzystając ze swoich uprawnień do zatrzymania i aresztowania na posterunku Garda oraz do prowadzenia przesłuchań. Uprawnienia do zatrzymania, aresztowania i przesłuchania zostaną omówione poniżej w treści niniejszego arkusza informacyjnego.

Jeśli czyn nie wyczerpuje znamion ciężkiego przestępstwa, wówczas uprawnienia Gardaí są bardziej ograniczone. Co do zasady, przysługuje im prawo do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanego przestępstwa, lecz nie dysponują uprawnieniami do zatrzymania i aresztowania podejrzanego na potrzeby przesłuchania. Są jedynie uprawnieni do zatrzymania cię w celu postawienia zarzutów w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Jeśli nie zostaniesz zatrzymany w związku z przestępstwem niestanowiącym ciężkiego przestępstwa, Gardaí zwykle wzywają cię na rozprawę przed sądem.

Trzecim etapem dochodzenia jest zgromadzenie informacji, które mogą posłużyć jako materiał dowodowy w toku późniejszego postępowania. Proces ten może przyjąć wiele form, a zakres uprawnień Gardaí w celu zdobycia tych informacji zależy od charakteru domniemanego przestępstwa. Z uprawnienia policji do zatrzymania i przesłuchania wynika również ograniczone uprawnienie do zebrania dowodów za pomocą technik kryminalistycznych oraz innych potencjalnych dowodów, co zostanie omówione poniżej w tym arkuszu.

Gardaí, samodzielnie lub na podstawie polecenia Link otworzy się w nowym oknieDPP (Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego), podejmują decyzję o postawieniu ci zarzutów oraz o ich treści. Decyzję o postawieniu zarzutu popełnienia ciężkiego albo lżejszego przestępstwa często podejmują Gardaí. Jeśli przestępstwo ma nietypowy charakter, jest niewątpliwie ciężkie lub wymaga pomocy Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego w dalszym ściganiu, Gardaí zwracają się do niego z prośbą o udzielenie wskazówek.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach na poszczególnych etapach postępowania, proszę kliknąć na poniższe linki.

Moje prawa w razie zatrzymania (1)

Jeśli czyn należy do kategorii ciężkich przestępstw, wówczas Gardaí uprawnieni są do Link otworzy się w nowym okniezatrzymania cię i aresztowania w celu przesłuchania. Oznacza to, że zostaniesz umieszczony w areszcie Garda bez prawa opuszczenia go aż do upływu przepisanego prawem terminu.

Czy Gardaí potrzebują nakazu, aby mnie zatrzymać?

Nie. Gardaí niekoniecznie potrzebują nakazu zatrzymania, jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, w sprawie którego prowadzą dochodzenie.

Gdzie mogą mnie zatrzymać?

Gardaí mogą zatrzymać cię w domu lub w miejscu publicznym. Do tego potrzebne jest im jedynie uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo.

Czy istnieje obowiązek podania mi powodów zatrzymania?

Tak. Gardaí muszą podać powód twojego zatrzymania.

Czy Gardaí mogą użyć środków przymusu podczas zatrzymania?

Tak. Mogą użyć wobec ciebie uzasadnionych środków przymusu w celu zatrzymania.

Po zatrzymaniu

Zostaniesz zabrany na posterunek Garda w celu przesłuchania lub postawienia zarzutów. Kiedy przebywasz na posterunku policji, twoje prawa podlegają ochronie prawnej, a oficer ds. ochrony praw (Member in Charge) na posterunku Garda będzie odpowiedzialny za ich poszanowanie. To, jak długo będziesz przetrzymywany na posterunku Garda, zależy od ustawowych uprawnień, na podstawie których Gardaí cię aresztowali. Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz na stronie Link otworzy się w nowym oknieIrlandzkiej Rady Praw Obywatelskich (Irish Council for Civil Liberties).

Przesłuchanie i dochodzenie policyjne (2)

Czy otrzymam pouczenie o przysługujących mi prawach?

Tak. Jeśli zostaniesz aresztowany na podstawie ustawy, otrzymasz pouczenie o przysługujących ci prawach podczas aresztowania. Pouczenie będzie pisemne, a jeśli nie znasz języka angielskiego, treść pouczenia musi być przetłumaczona na twój język.

Czy mogę powiadomić swoją ambasadę?

Tak. Jeśli nie jesteś obywatelem irlandzkim, możesz powiadomić o zatrzymaniu swoją ambasadę lub placówkę konsularną.

Pochodzę z innego państwa. Czy podczas dochodzenia muszę przebywać na terytorium Irlandii?

Nie jest to konieczne. Jeśli nie wniesiono przeciwko tobie zarzutów po uchyleniu aresztowania, możesz swobodnie opuścić kraj oraz podróżować. Jeśli państwo irlandzkie zamierza postawić ci zarzuty w późniejszym terminie, możesz potem w tym celu dobrowolnie wrócić. Możesz też wnieść sprzeciw od przekazania w państwie pochodzenia. Jeśli postawiono ci zarzuty po uchyleniu aresztowania, musisz zostać postawiony przed właściwym sądem. Sędzia postanowi, czy zastosować wobec ciebie poręczenie majątkowe.

Czy będę mógł porozmawiać z adwokatem?

Tak. Masz prawo do rozmowy z adwokatem na osobności. Jeśli nie znasz żadnego adwokata, oficer ds. praw pomoże ci go znaleźć, korzystając z listy znajdującej się na posterunku Garda. Zobacz też Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 2).

Kiedy mogę porozmawiać z adwokatem?

Jeśli chcesz porozmawiać z adwokatem, nie powinieneś być przesłuchiwany do czasu jego przybycia. Natomiast po jego przybyciu powinieneś natychmiast uzyskać możliwość skontaktowania się z nim.

Czy adwokat może być obecny podczas mojego przesłuchania?

Nie. Masz jednak prawo zwrócić się o poradę prawną w toku przesłuchania, jeżeli pojawi się kwestia co do której masz wątpliwości.

Co zrobić, jeśli nie stać mnie na adwokata?

Jeśli dysponujesz ograniczonymi środkami finansowymi, możesz zakwalifikować się do systemu bezpłatnej pomocy prawnej, z którego zostaną pokryte koszty porady twojego adwokata (zob. Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1). Zawsze jednak warto zwrócić się o poradę prawną, a kwestię środków finansowych można omówić z adwokatem na późniejszym etapie postępowania.

Jak długo mogę być przesłuchiwany, kiedy przebywam w areszcie, oraz w jaki sposób będę przesłuchiwany?

Jednorazowo możesz być przesłuchiwany do czterech godzin. Przesłuchanie musi być przeprowadzane w należyty sposób. Powinno zostać nagrane kamerą wideo, chyba że nie jest to możliwe. Prawo do kopii nagrania uzyskasz tylko w przypadku, gdy zostanie przeciw tobie wniesione oskarżenie, a sąd wyda nakaz wydania tej kopii twojemu adwokatowi. W pokoju przesłuchań nie powinno być obecnych więcej niż dwóch Gardaí jednocześnie.

Czy muszę odpowiadać na pytania?

Nie. W toku przesłuchania możesz Link otworzy się w nowym okniezachować milczenie, lecz powinieneś wiedzieć, że w pewnych okolicznościach milczenie może posłużyć w toku dalszego postępowania jako dowód przeciwko tobie. Jeśli odmówisz udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania, taka odmowa w połączeniu z innymi dowodami może świadczyć na twoją niekorzyść.

Czy powinienem udzielać informacji, kiedy zostanę o nie zapytany?

Masz obowiązek podania danych osobowych w celu ustalenia twojej tożsamości przez Gardaí. Przed podaniem jakichkolwiek dalszych informacji powinieneś zwrócić się o poradę prawną. Jeśli zostałeś aresztowany w celu przesłuchania, oznacza to, że jesteś podejrzany o ciężkie przestępstwo, a wszelkie informacje, których udzielisz, mogą posłużyć jako dowód przeciwko tobie w toku dalszego postępowania.

Co się stanie, kiedy powiem coś, co mnie obciąża?

Masz prawo do wolności od samooskarżenia. Jeśli twoje odpowiedzi cię obciążają, twój prawnik pouczy cię o skutkach — tzn. o tym, że zwykle twoje wyjaśnienia mogą służyć jako dowody przeciwko tobie.

Czy muszę pozwolić na pobranie odciski palców oraz zrobienie zdjęcia?

Tak. Jeśli przebywasz w areszcie na mocy uprawnień ustawowych, pobranie odcisków palców oraz zrobienie zdjęcia może zostać przeprowadzone pod przymusem. Utrudnianie pobrania odcisków palców lub zrobienia zdjęcia stanowi przestępstwo.

Czy Gardaí mogą przechowywać moje odciski palców bezterminowo?

Tak. Możesz jednak skierować do Gardaí pismo z wnioskiem o zniszczenie materiałów, jeśli oskarżenie nie zostanie wniesione lub jeśli zostałeś uniewinniony na rozprawie. Może to również zrobić twój adwokat.

Czy muszę oddać próbkę DNA lub próbki z bardziej intymnych części ciała?

Jeśli zostałeś aresztowany na mocy uprawnień ustawowych, wówczas Gardaí potrzebuje zezwolenia od starszego stopniem oficera na pobranie próbek m.in. DNA, śliny, paznokci, materiału pod paznokciami lub wymazu ze śluzówki policzka. Bez zezwolenia nie mogą pobierać odcisku stopy, próbek z obszaru genitaliów ani otworów ciała, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inna własność mogą zostać przeszukane?

Tak. Link otworzy się w nowym oknieKonstytucja Irlandii oraz Link otworzy się w nowym oknieeuropejska konwencja praw człowieka nakładają wymóg poszanowania nietykalności cielesnej oraz prywatności, choć prawa te są ograniczone. Gardaí mogą przeszukać twój dom za twoją zgodą lub bez niej, jeśli posiadają nakaz przeszukania lub wchodzą na teren twojej nieruchomości w celu dokonania zatrzymania. Więcej informacji na ten temat znajduje w rozdziale Przeszukania (3).

Czy mogę zaskarżyć naruszenie moich praw?

O wszelkich naruszeniach twoich praw poinformuj swojego prawnika. Poradzi ci on, jak i kiedy zaskarżyć takie naruszenia.

Kim jest oficer ds. ochrony praw (Member in Charge)?

Oficer ds. ochrony praw to funkcjonariusz Gardaí odpowiedzialny za ochronę twoich interesów i praw. Na każdym posterunku Garda jeden z Gardai pełni tę funkcję. Jeśli masz jakiekolwiek problemy podczas pobytu w areszcie, powinieneś poprosić o rozmowę z oficerem ds. ochrony praw.

Czy mogę porozmawiać z rodziną?

Masz prawo powiadomić krewnych o aresztowaniu, choć niekoniecznie oznacza, że można z nimi porozmawiać.

Co zrobić, jeżeli źle się poczuję? Co z moim prawem do odpoczynku?

W razie potrzeby masz prawo do opieki medycznej oraz do odpoczynku w odpowiednich porach.

Czy będzie prowadzony rejestr czasu mojego pobytu w areszcie?

Podczas pobytu w areszcie Garda będzie prowadzony rejestr czasu pobytu. Masz prawo do otrzymania odpisu tego rejestru. Twój prawnik jest również uprawniony do otrzymania jego odpisu.

Co zrobić, jeżeli nie znam języka angielskiego?

Masz prawo do pomocy tłumacza. Ty, lub twój prawnik, powinieneś domagać się, aby poufne konsultacje z adwokatem były tłumaczone przez innego tłumacza niż ten, który tłumaczy pytania i odpowiedzi podczas przesłuchania przez Gardaí. Tłumacz powinien być dostępny przez cały czas, ilekroć adwokat lub Gardaí będą chcieli się z tobą komunikować.

Jak długo mogę przebywać w areszcie?

Zależy to od podstawy prawnej twojego aresztowania. Zgodnie z irlandzkim prawem pobyt w areszcie policyjnym nie może przekraczać siedmiu dni.

Przeszukania (3)

Czy muszę zostać powiadomiony o powodach przeszukania mojej nieruchomości?

Możesz zapytać o powody oraz podstawy prawne przeszukania; powinieneś uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Jeżeli twoja nieruchomość jest przeszukiwana, na późniejszym etapie będziesz uprawniony do otrzymania kopii nakazu przeszukania.

W jaki sposób Gardaí mogą przeprowadzać przeszukania?

Przeszukanie musi być przeprowadzone z poszanowaniem twojej godności.

Czy Gardaí mogą zabierać przedmioty z miejsca przeszukania?

Tak. Mogą zajmować wszelkie przedmioty, jeżeli zachodzi uzasadnione przekonanie, że mogą one posłużyć jako dowody w sprawie. Mogą również zabierać przedmioty niewyszczególnione w nakazie, a mogące stanowić dowody w związku z innym przestępstwem.

Czy podczas przeszukania mogę przebywać w mojej nieruchomości?

Tak. Nie możesz w żaden sposób utrudniać zgodnego z prawem przeszukania, lecz możesz obserwować jego przebieg.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu?

Tak. Jeśli Garda ma uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo, mają prawo cię przeszukać bez twojej zgody.

Czy muszą mnie najpierw zatrzymać?

Nie. Możesz zostać przeszukany przed zatrzymaniem.

Czy muszę zostać powiadomiony o powodach przeszukania?

Tak. Garda powinna podać ci powody oraz podstawę prawną przeszukania.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu, podczas którego będę musiał zdjąć odzież?

Tak. Jeśli to konieczne, zostaniesz poddany przeszukaniu, podczas którego będziesz musiał zdjąć odzież. Przeszukanie takie powinno odbyć się w osobnym pomieszczeniu na posterunku Garda, w sposób wykluczający nękanie cię. Jeśli to możliwe, przeszukanie powinien przeprowadzić lekarz.

Czy będę przeszukiwany przez osobę tej samej płci?

Jeśli przeszukanie nie kończy się na obszukaniu odzieży, powinna je przeprowadzić osoba tej samej płci.

Pierwsze stawiennictwo w sądzie (4)

Czy będę przebywać w areszcie czy też zostanę zwolniony?

Istnieje możliwość, że będziesz przebywać w areszcie, jeśli zostałeś doprowadzony do sądu z aresztu Garda, a sąd odmówił zastosowania poręczenia majątkowego.

Czy mogę złożyć wniosek o zastosowanie poręczenia majątkowego?

W większości przypadków możesz Link otworzy się w nowym okniewnieść o zastosowanie poręczenia majątkowego, kiedy po raz pierwszy staniesz przed Link otworzy się w nowym okniesądem rejonowym (District Court) (sądem niższego rzędu). W pewnych okolicznościach (np. w przypadku postawienia zarzutu dokonania zabójstwa) musisz wystąpić do Wysokiego Sądu (High Court), a zatem do rozpatrzenia wniosku spędzisz trochę czasu w areszcie.

Masz prawo do zastępstwa procesowego, a w zależności od wysokości twoich dochodów, koszty zastępstwa mogą zostać pokryte w ramach systemu bezpłatnej pomocy prawnej.

Czy dowiem się, dlaczego Garda sprzeciwia się zastosowaniu poręczenia majątkowego?

Tak. Musisz zostać z góry powiadomiony o powodach, dla których Garda sprzeciwia się zastosowaniu poręczenia majątkowego. Masz prawo do skorzystania z poręczenia majątkowego, lecz nie jest to prawo bezwzględne. Sąd może odmówić poręczenia majątkowego, jeśli uzna, że zachodzi obawa, iż w razie jego zastosowania nie pojawisz się na rozprawie, będziesz wpływał na świadków lub popełnisz kolejne ciężkie przestępstwa.

Czy może zostać wobec mnie zastosowane warunkowe poręczenie majątkowe?

Tak. Poręczenie majątkowe może zostać zastosowane z zastrzeżeniem warunków takich jak zatrzymanie paszportu, przebywanie na terytorium Irlandii do czasu rozprawy oraz regularne zgłaszanie się na posterunku Garda w celu wykazania, że przestrzegasz tych warunków. Sąd może również nakazać złożenie środków gotówkowych lub zamrożenie rachunku bankowego członka rodziny lub przyjaciela jako gwarancji przestrzegania warunków poręczenia.

 

Przygotowanie do rozprawy lub przyznanie się do winy przed rozprawą (5)

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Tak. Rozprawa odbędzie się tylko wtedy, gdy oświadczysz, że jesteś niewinny. Jeśli przyznasz się do winy, wówczas nie dojdzie do rozprawy, a zamiast niej sąd przeprowadzi posiedzenie w celu wymierzenia kary.

Co się wtedy dzieje?

Jeśli nie chcesz rozprawy, przyznasz się do jednego lub kilku zarzucanych przestępstw. W Irlandii przyznanie się do winy nie jest przewidziane w ustawie, lecz w praktyce Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego może uznać przyznanie się do niektórych zarzutów i zgodzić się na wycofanie innych zarzutów. Jeśli przyznasz się do winy, kara zostanie wymierzona w późniejszym terminie, a przed posiedzeniem sądu w celu wymierzenia kary możesz zostać ewentualnie aresztowany.

Jak przebiega posiedzenie w celu wymierzenia kary?

Jeżeli ustawa nie przewiduje obligatoryjnego orzeczenia danej kary, takiej jak kara dożywotniego pozbawienia wolności w sprawie o zabójstwo, wówczas masz prawo do tego, aby sąd przeprowadził posiedzenie w celu wymierzenia kary. Ponadto w trakcie posiedzenia twój adwokat może zabrać głos na temat twojej roli w przestępstwie oraz twoich okoliczności osobistych.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Tak. Przed rozpoczęciem rozprawy i w jej toku Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego może dodać kolejne zarzuty. Do czasu rozpoczęcia rozprawy może również wycofać zarzuty. Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego ma prawo do wniesienia dodatkowych dowodów przed rozprawą oraz w jej toku. Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego musi działać zgodnie z zasadami rzetelnego procesu i nie może nie ujawniać posiadanych dowodów lub materiałów, które są istotne dla ciebie lub twojego prawnika.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Jeśli zostałeś oskarżony i skazany za przestępstwo w jednym państwie członkowskim, to nie można postawić ci zarzutów o to samo przestępstwo w innym państwie członkowskim. Jeżeli postawiono ci zarzuty w jednym państwie członkowskim, lecz zostały one wycofane, to można postawić ci zarzuty o to samo przestępstwo w Irlandii.

Czy uzyskam informacje o obciążających mnie dowodach?

Tak. Zostaną przedstawione dokumenty (zwane book of evidence – dokumenty sprawy) wyszczególniające dowody przeciwko tobie. Zostaną ci również ujawnione materiały powstałe w wyniku dochodzenia, których jednak prokuratura nie zamierza wykorzystać.

Czy uzyskam informacje o świadkach zeznających przeciwko mnie?

Tak. Otrzymasz pewne ograniczone informacje o świadkach zeznających przeciwko tobie. Masz prawo wiedzieć, czy zostali wpisani do rejestru karnego. Na rozprawie masz prawo domagać się od nich informacji podczas składania przez nich zeznań w odpowiedzi na pytania zadane przez twojego adwokata. Możesz również uzyskiwać informacje w drodze prywatnego dochodzenie twojego adwokata.

Nie jesteś uprawniony do uzyskania pełnego wykazu danych osobowych świadków. Nie możesz wywierać wpływu na świadka w sposób, który uzna za próbę zastraszenia lub zakłócenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a każde takie działanie może skutkować odwołaniem poręczenia majątkowego oraz postawieniem dodatkowych zarzutów.

Kiedy zostaną mi przedstawione dokumenty sprawy — „Link otworzy się w nowym okniebook of evidence”?

Jeśli wniesiono akt oskarżenia dotyczący popełnienia ciężkiego przestępstwa, powinieneś otrzymać te dokumenty w ciągu 42 dni od daty wniesienia oskarżenia. Sąd może według własnego uznania przedłużyć termin przedstawienia ci tych dokumentów.

Co otrzymam?

Otrzymasz dokumenty sprawy, które zawierają podstawy oskarżenia. Nie jest to całość podstaw oskarżenia, a prokurator może wnieść dodatkowe dowody przed rozprawą oraz w jej toku. Dowody oskarżenia, które mają przyczynić się do twojego skazania w większości przypadków są przeprowadzane ustnie przed sądem, w drodze zeznań świadków pod przysięgą.

W jaki sposób otrzymam dokumenty sprawy?

Dokumenty sprawy przekaże ci funkcjonariusz Garda w sądzie. Informacje o dodatkowych dowodach są zwykle doręczane do kancelarii twojego adwokata lub podawane w sądzie

Czy będą sprawdzane informacje o mojej karalności w rejestrze karnym?

Tak. Gardaí są uprawnieni do sprawdzenia twojego dotychczasowego sposobu życia do celów dochodzenia oraz podjęcia decyzji, czy można zastosować poręczenia majątkowego w przypadku przedstawienia zarzutów. Mogą również sprawdzić twój rejestr karny, jeśli byłeś już skazany – informacje te posłużą sędziemu podczas orzekania wymiaru kary. Mogą również zostać uwzględnione wyroki skazujące wydane za granicą.

Czy istnieją ograniczenia zakresu, w jakim można sprawdzać mój dotychczasowy sposób życia?

Tak. Gardaí nie mogą sprawdzać twojego dotychczasowego sposobu życia podczas rozprawy, chyba że twój adwokat powoła się na to w trakcie przesłuchania stron lub składania oświadczeń przed sadem.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWięcej szczegółów o uprawnieniach do przeszukania, aresztowania i przedstawienia zarzutów

Link otworzy się w nowym oknieWięcej szczegółów o roli GardaiLink otworzy się w nowym okniehttp://www.garda.ie/

Link otworzy się w nowym oknieUrząd Prokuratorii Generalnej oraz Urząd Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (Chief State Solicitors Office and the Office of the Director of Public Prosecutions)Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dppireland.ie/

Link otworzy się w nowym oknieWięcej szczegółów o ustawodawstwie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.irishstatutebook.ie/

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 1984 r. (sposób traktowania osób aresztowanych na posterunkach Garda) Przepisy z 1987 r.

Link otworzy się w nowym oknieIrlandzka Rada Praw Obywatelskich (Irish Council of Civil Liberties)Link otworzy się w nowym okniehttp://www.iccl.ie/

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

3 – Moje prawa w toku rozprawy

Co się dzieje, zanim moja sprawa trafi na rozprawę?

Zanim twoja sprawa trafi na rozprawę, sędzia postanowi, czy zastosować wobec ciebie poręczenie majątkowe. Zazwyczaj będziesz miał do tego prawo. Może jednak nastąpić odmowa jego zastosowania, jeśli zachodzi obawa, że nie pojawisz się na rozprawie, jeśli próbowałeś wcześniej lub będziesz próbował zastraszyć świadka lub jeśli zachodzi obawa, że popełnisz kolejne poważne przestępstwo.

Jeśli na rozprawie będziesz chciał przedstawić alibi (np. wezwać osobę, która oświadczy, że w czasie, w którym doszło do popełnienia przestępstwa przebywałeś z nią), sędzia pouczy cię o konieczności powiadomienia Link otworzy się w nowym oknieoskarżenia o tożsamości tej osoby.

Przed rozprawą masz prawo dowiedzieć się, o co jesteś oskarżony. Na Twój wniosek powinna Ci zostać przedstawiona treść zeznań dowodowych przeciwko Tobie.

Gdzie odbędzie się rozprawa?

Otrzymasz powiadomienie o nazwie i miejscu położenia sądu, w którym odbędzie się Twoja rozprawa. Link otworzy się w nowym oknieSłużba Sądownicza Irlandii (Link otworzy się w nowym oknieCourts Service of Ireland) odpowiada za administrację wszystkich sądów i może pomóc ci w znalezieniu sądu rozpoznający Twoją sprawę.

Sprawy o drobne przestępstwa rozpoznają sądy rejonowe w składzie jednego sędziego zawodowego. Sprawy o poważniejsze przestępstwa rozpoznają sądy okręgowe(Circuit Courts ) lub centralne sądy karne (Central Criminal Courts), w których orzeka ława przysięgłych.

Rozprawy sądowe są jawne. Jeżeli jednak oskarżonym jest nieletni lub sprawa dotyczy przestępstwa na tle seksualnym, następuje wyłączenie jawności rozprawy.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w toku postępowania sądowego?

Zasadniczo zarzuty nie mogą być zmieniane w toku postępowania sądowego. Niektóre zarzuty można jednak zmienić, o ile jest to dopuszczalne przez prawo. Przykładowo zarzut niebezpiecznej jazdy może ulec zmianie na łagodniejszy zarzut nieostrożnej jazdy, jeśli sędzia uzna, że prowadziłeś nieostrożnie, ale nie niebezpiecznie.

Jeśli na rozprawie przyznasz się do wszystkich zarzutów, sędzia przejdzie do wymierzenia kary. Uwzględni przy tym powagę przestępstwa oraz twoją sytuację osobistą. Za przyznanie się do winy możesz liczyć na łagodniejszy wymiar kary.

Możesz również przyznać się tylko do części zarzutów i utrzymywać o swojej niewinności w zakresie pozostałych zarzutów. Sędzia lub ława przysięgłych będą wtedy orzekać co do zarzutów, które kwestionujesz. Zostaniesz skazany za zarzuty, do których się przyznałeś oraz za zarzuty, w związku z którymi zostałeś uznany za winnego.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

W większości przypadków musisz być obecny na rozprawie. W razie niestawiennictwa w sądzie sędzia może wydać nakaz zatrzymania i przymusowego doprowadzenia cię na rozprawę. W niektórych przypadkach rozprawa może odbywać się bez Twojego udziału. Zostaniesz wtedy skazany zaocznie.

Jeśli nie możesz stawić się w sądzie z powodu wypadku lub choroby, powinieneś powiadomić o tym swojego adwokata i przekazać mu zwolnienie lekarskie z wyjaśnieniem przyczyny niestawiennictwa.

Jeśli nie rozumiesz, co się dzieje, masz prawo do pomocy tłumacza ustnego. Jeśli jesteś niedosłyszący, masz prawo do pomocy tłumacza języka migowego.

Masz również prawo do samodzielnej obrony na rozprawie. Jeżeli nie stać cię na adwokata, może on zostać ci wyznaczony w ramach Link otworzy się w nowym okniesystemu pomocy prawnej w sprawach karnych, przy czym zależy to od powagi zarzutów. Masz prawo wybrać własnego adwokata. Jeśli żadnego nie znasz, sędzia może go dla ciebie wybrać. Możesz zmienić adwokata, jeśli nie jesteś zadowolony z jego usług.

Na rozprawie, jeśli chcesz, możesz zabrać głos, lecz nie jest to obowiązkowe. Składanie fałszywych oświadczeń pod przysięgą stanowi przestępstwo.

Jakie mam prawa w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Możesz podważać obciążające cię dowody, jeśli zostały uzyskane bezprawnie. Przykładowo jeśli policja weszła do Twojego domu bez nakazu przeszukania, wszelkie dowody wtedy pozyskane nie będą z reguły dopuszczalne.

Możesz również podważać dowody zadając pytania świadkom, aby wykazać, że zeznają nieprawdę lub mylą się. Możesz również zadawać świadkom takie pytania, by zeznawali na Twoją korzyść, lub takie, by wykazać, że świadkowie oskarżenia zeznają nieprawdę lub są w błędzie.

Możesz wynająć prywatnego detektywa, aby pozyskał dla ciebie dowody. Dowody są dopuszczalne, jeżeli tylko zostały pozyskane zgodnie z prawem.

Czy informacje o mnie z rejestru karnego będą brane pod uwagę?

Link otworzy się w nowym oknieZwykle w toku rozprawy nie mogą być brane pod uwagę informacje o Twoich wcześniejszych wyrokach skazujących.

Podczas wymierzania kary sędziowie mogą jednak wziąć pod uwagę twoje wcześniejsze wyroki skazujące. Obejmuje to informacje o wyrokach skazujących wydanych w innych krajach.

Co następuje na końcu rozprawy?

Jeśli zostaniesz uznany za niewinnego, sprawa zostaje zamknięta, a ty zwolniony.

Jeśli jednak zostaniesz uznany za winnego bądź przyznasz się do winy, sędzia wymierzy ci karę. Może to być grzywna lub Link otworzy się w nowym okniekara pozbawienia wolności. Sędzia może też zawiesić wykonanie kary. Wykonanie kary ulega odwieszeniu, jeśli popełnisz kolejne przestępstwa.

Przed wymierzeniem kary sędzia może zwrócić się do Link otworzy się w nowym okniesłużby kuratorskiej (Probation Services) o sporządzenie raportu środowiskowego na temat Twojej osoby. Służba kuratorska powiadomi sąd, czy kwalifikujesz się do objęcia dozorem w celu uporania się z problemami, które skłoniły cię do popełnienia przestępstwa.

Służba kuratorska na wniosek sądu wyda opinię, czy kwalifikujesz się do odbycia kary polegającej na pracy społecznie użytecznej. Sędzia może skazać cię na wykonanie do 240 godzin nieodpłatnej pracy zamiast kary pozbawienia wolności.

Jaka jest rola pokrzywdzonego podczas rozprawy?

Pokrzywdzony uczestniczy w rozprawie w roli świadka oskarżenia. Zeznaje o tym, co widział w związku z zarzutami.

Jeśli zostaniesz skazany lub przyznasz się do winy, sędzia weźmie pod uwagę wpływ przestępstwa na osobę pokrzywdzonego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieIrlandzka baza aktów prawnych

Link otworzy się w nowym oknieBaza orzecznictwa irlandzkiego i brytyjskiego

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

4 – Moje prawa po rozprawie

Czy mogę się odwołać?

Możesz się odwołać od każdego orzeczenia o winie i karze. Link otworzy się w nowym oknieTryb zaskarżenia zależy od sądu, który orzekał w sprawie. Apelacje od wyroków sądu rejonowego (District Court ) rozpoznaje sąd okręgowy Circuit Court . Apelacje od wyroków sądu okręgowego lub Link otworzy się w nowym oknieCentralnego Sądu Karnego (Central Criminal Cort) rozpoznaje Link otworzy się w nowym oknieApelacyjny Sąd Karny (Link otworzy się w nowym oknieCourt of Criminal Appeal).

Jeśli chcesz zaskarżyć wyrok sądu rejonowego, musisz w ciągu 14 dni złożyć apelację („notice of appeal”) do prokuratora. Apelację wraz z potwierdzeniem doręczenia musisz również złożyć do właściwego urzędnika sądowego w ciągu 14 dni. Jeśli chcesz zaskarżyć wyrok sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, musisz w ciągu 3 dni od wydania wyroku skazującego wystąpić do sędziego prowadzącego rozprawę o zezwolenie. Następnie, po uzyskaniu zezwolenia, w ciągu siedmiu dni składasz apelację w sekretariacie Apelacyjnego Sądu Karnego. Zwykle wszystkim tym zajmuje się Twój adwokat.

Jeśli odwołujesz się od wyroku sądu rejonowego, masz prawo do ponownej pełnej rozprawy. Masz również prawo do zaskarżenia wymierzonej kary. Jeśli odwołujesz się do wyroku sadu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, podstawą apelacji mogą być aspekty prawne bądź nieprawidłowości w przebiegu postępowania sądowego. Możesz również zaskarżyć wymierzoną karę.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Jeśli wniesiesz apelację od wyroku sądu rejonowego, wówczas wykonanie wyroku zostanie wstrzymane do czasu rozpatrzenia apelacji. Będzie to wymagać wniesienia zabezpieczenia zwanego poręczeniem, co może wiązać się z uiszczeniem pewnej kwoty pieniężnej. Jeśli wnosisz apelację od wyroku sadu rejonowego przebywając w więzieniu, masz prawo do zwolnienia po wniesieniu apelacji oraz poręczenia. Jeśli chcesz wnieść apelację przebywając w więzieniu, władze więzienne dostarczą ci odpowiednie formularze.

Jeśli wnosisz apelację od wyroku sądu rejonowego, do czasu jej rozpoznania może upłynąć wiele miesięcy. Jeśli wnosisz apelację od wyroku sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, termin rozpoznania apelacji może być znacznie dłuższy.

Jeśli zaskarżasz wyrok sądu rejonowego, wówczas masz prawo przedstawić nowe dowody oraz przytoczyć inne argumenty prawne. Jeśli zaskarżasz wyrok sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, to zasadniczo nie możesz wnosić nowych dowodów, chyba że zaistniały nadzwyczajne okoliczności.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Jeśli odwołujesz się od wyroku sądu rejonowego, masz prawo do ponownej pełnej rozprawy. Jeśli odwołujesz się od wyroku sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, Ty lub twój prawnik możecie przedstawić sądowi, dlaczego uważacie, że wyrok skazujący powinien zostać uchylony lub że wymierzona kara jest zasadniczo niesłuszna.

Co dzieje się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

Jeśli apelacja się powiedzie, sprawa zostaje zamknięta i nie masz żadnych dalszych obowiązków z nią związanych. Jeśli apelacja się nie powiedzie, sąd apelacyjny utrzyma w mocy wyrok skazujący. Jeśli sąd apelacyjny uzna, że wymierzona kara jest zasadniczo niesłuszna, może ją zaostrzyć lub złagodzić.

Po rozpoznaniu apelacji nie przysługuje ci prawo do dalszego zaskarżenia. Apelacyjny Sad Karny może jednak zezwolić ci na odwołanie się do Sądu Najwyższego, jeżeli pojawi się kwestia prawna o nadzwyczajnym znaczeniu publicznym.

Nie istnieją ogólne przepisy dotyczące odszkodowania na wypadek powodzenia apelacji. W przypadku gdy zaskarżysz wyrok skazujący do Apelacyjnego Sądu Karnego, możesz otrzymać kompensatę, jeśli ucierpiałeś wskutek pomyłki sądowej. Dzieje się tak, kiedy Apelacyjny Sąd Karny zmieni wyrok i stwierdzi, że nowo ujawnione fakty wskazują na taką pomyłkę. Zdarza się to jednak bardzo rzadko. Jeśli Apelacyjny Sąd Karny stwierdzi pomyłkę sądową, wówczas możesz zwrócić się do Link otworzy się w nowym oknieMinistra Sprawiedliwości o kompensatę.

Kiedy sąd uzna cię za winnego popełnienia przestępstwa, wyrok trafia do rejestru.

Wyrok skazujący staje się prawomocny, kiedy sąd uzna cię za winnego lub przyznasz się do winy. Nie pozbawia Cię to jednak prawa do apelacji. Jeśli apelacja się powiedzie, to z twojego rejestru zostaną usunięte wszelkie wpisy o wyroku skazującym.

Jestem z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jeśli zostałeś skazany za przestępstwo, sąd nie może odesłać cię do twojego państwa. Może jednak zalecić Ministrowi Sprawiedliwości deportację. Może również zawiesić wykonanie kary lub jej części pod warunkiem, że opuścisz kraj. Nie oznacza to, że zostaniesz deportowany, lecz jeśli odmówisz opuszczenia kraju, trafisz do więzienia. Jeśli przebywasz w więzieniu, możesz wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o przekazanie z Irlandii w celu odbycia pozostałej części kary w innym państwie członkowskim.

Czy jeśli zostałem skazany, mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Jeśli zostałeś skazany, nie możesz być sądzony ponownie za to samo przestępstwo. Jeśli zostałeś skazany w innym państwie członkowskim, nie możesz być sądzony ponownie za to samo przestępstwo w Irlandii.

Informacja o zarzutach/wyroku skazującym

W rejestrze karnym znajdą się wpisy o twoich wyrokach skazujących. Jeśli jesteś dorosły, informacje te będą przechowywane w rejestrze stałym przez Gardaí (policję krajową). Gardaí mogą również posiadać inne informacje o tobie. Masz prawo żądać sprostowania lub usunięcia niedokładnych informacji na twój temat. O takie informacje możesz wystąpić do Link otworzy się w nowym oknieCentralnego Wydziału Weryfikacyjnego Garda (Link otworzy się w nowym oknieGarda Central Vetting Unit). Jeśli Garda odmówi ci dostępu do takich informacji lub nie sprostuje niedokładnych informacji, możesz się odwołać do Link otworzy się w nowym oknieKomisarza ds. Ochrony Danych (Data Protection Commissioner).

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieSądownictwo irlandzkie

Link otworzy się w nowym oknieInformacje dla obywateli

Link otworzy się w nowym oknieKomisarz ds. Ochrony Danych

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym i inne drobne wykroczenia

Jak traktowane są drobne wykroczenia w ruchu drogowym?

Drobne wykroczenia, takie jak jazda z nadmierną prędkością, używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu lub nieprawidłowe parkowanie zwykle są załatwiane w drodze mandatu karnego, z wyznaczeniem określonego terminu na zapłatę kary w ustalonej wysokości drogą pocztową. Sprawa trafia do sądu dopiero wówczas, gdy nie uiścisz kary. W niektórych przypadkach mandat otrzymasz w miejscu popełnienia wykroczenia, w innych zostanie on wysłany na twój adres.

Za niektóre wykroczenia karane mandatem karnym przyznawane są punkty karne obciążające posiadacza prawa jazdy. Jeśli zbierzesz dwanaście punktów karnych w okresie trzech lat, otrzymasz zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Irlandii. Jeśli zapłacisz mandat karny, otrzymasz mniejszą liczbę punktów aniżeli w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, który następnie cię skaże. Unia Europejska pracuje obecnie nad projektem harmonizacji wszystkich ewidencji wykroczeń drogowych kierowców w państwach członkowskich.

Wykroczeniami w ruchu drogowym niemal zawsze zajmują się funkcjonariusze Garda. Należy pamiętać, że w Irlandii kierowca ma obowiązek mieć przy sobie prawo jazdy oraz okazać je na żądanie funkcjonariusza Garda.

Jeśli mieszkasz w Irlandii, a jesteś obywatelem innego państwa członkowskiego, wówczas zostanie wobec ciebie zastosowana dokładnie taka sama procedura, jak wobec obywatela irlandzkiego.

Jeśli Twoja sprawa zostanie skierowana do sądu, to sądem właściwym do jej rozpoznania będzie sąd rejonowy - District Court (sąd najniższego rzędu) w składzie jednego sędziego zawodowego, bez ławy przysięgłych. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem, możesz zaskarżyć orzeczenie co do winy lub kary do sądu wyższej instancji (patrz Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 4).

Czy wykroczenia te zostaną wpisane do rejestru karnego?

Wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym trafiają do komputerowego rejestru Garda. Kary za najdrobniejsze wykroczenia, takie jak jazda z nadmierną prędkością, nie są traktowane jak wyroki skazujące. Jeżeli jednak ciążą na tobie poważniejsze zarzuty, takie jak niebezpieczna jazda, jazda po użyciu alkoholu lub jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia, wyroki skazujące wydane w tych sprawach trafią do twojego rejestru karnego. Sprawy o takie wykroczenia są prowadzone zgodnie z procedurą opisaną w Link otworzy się w nowym okniearkuszu informacyjnym 4. Jeśli postawiono ci zarzut popełnienia takiego wykroczenia, powinieneś niezwłocznie zwrócić się o poradę prawną.

Jak traktowane są sprawy o inne drobne wykroczenia

Do najpowszechniejszych wykroczeń należy jazda z nadmierną prędkością i używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Różne inne wykroczenia, takie jak jazda pasem ruchu przeznaczonym dla autobusów, są załatwiane w trybie „Link otworzy się w nowym okniemandatu karnego”, bez przyznawania punktów karnych. Za jazdę bez zachowania należytej uwagi wobec innych użytkowników drogi, w tym nieostrożną jazdę, grozi mandat karny oraz punkty karne.

Sprawa trafi do sądu tylko w przypadku nieuiszczenia kary. Podobnie jak powyżej, będzie ją rozpoznawał sąd rejonowy. Jego orzeczenie podlega zaskarżeniu.

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.