Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Irlandia

W niniejszych arkusza informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które zazwyczaj kończą się nałożeniem kary pieniężnej w określonej wysokości, takiej jak kara grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Irlandia

Przebieg procesu karnego

 • Irlandzka policja (An Garda Siochána) wyposażona jest w szereg uprawnień umożliwiających zatrzymanie i przeszukanie osoby, oraz jej zatrzymanie w razie przekonania o tym, że popełniła ona lub jest w trakcie popełniania przestępstwa z kategorii tzw. „arrestable offences”.
 • W razie zatrzymania otrzymasz od funkcjonariusza An Garda Siochána pouczenie o przysługujących ci prawach, w tym o prawie do rozmowy z adwokatem, widzenia z lekarzem oraz prawie do obecności tłumacza w razie potrzeby. Zgodnie z przepisami szczególnymi regulującymi zatrzymanie nieletnich, ich przesłuchanie powinno się odbywać w obecności przybranego doradcy (appropriate adult).
 • Na tym etapie możesz również zostać poproszony o wyrażenie zgody na pobranie próbek do badań DNA, odcisków palców, zrobienie zdjęć lub uczestnictwo w okazaniu.
 • W toku dochodzenia funkcjonariusz An Garda Siochána może postawić ci zarzut popełnienia przestępstwa. Może to zrobić poprzez przedstawienie wykazu zarzutów (charge sheet) lub wezwanie do stawiennictwa przed sądem w określonym dniu. Funkcjonariusz Garda prześle akta sprawy zawierające szczegóły dochodzenia do Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (Director of Public Prosecutions), który postanowi o tym, czy wnieść w imieniu państwa oskarżenie do sądu.
 • Możesz zostać niezwłocznie zwolniony za poręczeniem majątkowym (station bail), zobowiązującym cię do stawiennictwa przed sądem, bądź może zajść potrzeba zwrócenia się do sądu rejonowego (District Court) o zastosowanie poręczenia majątkowego na późniejszym etapie postępowania.
 • Sprawy o lżejsze przestępstwa, zwane „summary offences”, rozpoznaje sąd rejonowy. Sprawy o cięższe przestępstwa lub tzw. „indictable offences” (wymagające aktu oskarżenia) rozpoznaje sąd z udziałem ławy przysięgłych.
 • W procesie karnym stosuje się zasadę domniemania niewinności do czasu udowodnienia winy oskarżonemu.
 • Masz prawo do porady prawnej. Jeśli nie stać cię na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, możesz zwrócić się o pomoc prawną.
 • Skazany zostaniesz w przypadku uznania cię za winnego popełnienia przestępstwa ponad zasadną wątpliwość. W razie skazania przez sąd rejonowy masz prawo wnieść apelację od wyroku co do winy lub kary. W razie uniewinnienia sprawa zostaje zamknięta i nie mogą zostać podjęte żadne dalsze czynności przeciwko tobie.
 • Jeśli zostałeś skazany przez ławę przysięgłych za przestępstwo z kategorii „indictable offences”, prawo do apelacji nie przysługuje ci automatycznie, a dalsze kroki powinieneś skonsultować ze swoim obrońcą.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

 • Zatrzymanie
 • Przesłuchanie i dochodzenie policyjne
 • Przeszukania
 • Pierwsze stawiennictwo przed sądem
 • Przygotowanie do rozprawy lub przyznanie się do winy przed rozprawą

3 – Moje prawa w toku rozprawy

4 – Moje prawa po rozprawie

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.