Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Jaki jest cel dochodzenia w sprawie karnej?

Celem dochodzenia w sprawie karnej jest zareagowanie na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez obywatela lub w związku z podejrzeniem Gardaí, że doszło do naruszenia przepisów prawa karnego, oraz wykrycie sprawcy(ów). Zwykle obywatel zgłasza zdarzenie, w odpowiedzi na co Gardaí wszczyna dochodzenie celem wyjaśnienia, czy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów prawa karnego. Jeżeli tak się stało, bada sprawę dalej.

Kto prowadzi dochodzenie?

Irlandzka policja zwana An Garda Síochána ma uprawnienia do prowadzenia dochodzenia niemal we wszystkich przypadkach. Funkcjonariusze Garda (Gardaí) mogą otrzymywać z Urzędu Prokuratora Generalnego/Urzędu Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (Chief Prosecution Solicitors Office/Director of Public Prosecutions) polecenia w kwestiach prawnych, odnoszące się do sposobu prowadzenia dochodzenia. Zatrudnieni w tym urzędzie prawnicy wnoszą i popierają większość oskarżeń w imieniu państwa.

Jakie są etapy dochodzenia w sprawie karnej?

Pierwszym etapem dochodzenia w sprawie karnej jest złożenie zawiadomienia przez obywatela lub ustalenia przez funkcjonariusza Garda, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Gardaí stwierdzą, czy zgłoszone zdarzenie stanowi przestępstwo. Jeżeli tak się stało, rozpoczną dochodzenie.

Na tym etapie Garda decyduje o tym, czy domniemane przestępstwo uznaje się za ciężkie. Termin „ciężkie” oznacza każde przestępstwo zagrożone karą co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli przestępstwo należy do tej kategorii, wówczas dochodzenie w sprawie mogą prowadzić Gardaí, korzystając ze swoich uprawnień do zatrzymania i aresztowania na posterunku Garda oraz do prowadzenia przesłuchań. Uprawnienia do zatrzymania, aresztowania i przesłuchania zostaną omówione poniżej w treści niniejszego arkusza informacyjnego.

Jeśli czyn nie wyczerpuje znamion ciężkiego przestępstwa, wówczas uprawnienia Gardaí są bardziej ograniczone. Co do zasady, przysługuje im prawo do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanego przestępstwa, lecz nie dysponują uprawnieniami do zatrzymania i aresztowania podejrzanego na potrzeby przesłuchania. Są jedynie uprawnieni do zatrzymania cię w celu postawienia zarzutów w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Jeśli nie zostaniesz zatrzymany w związku z przestępstwem niestanowiącym ciężkiego przestępstwa, Gardaí zwykle wzywają cię na rozprawę przed sądem.

Trzecim etapem dochodzenia jest zgromadzenie informacji, które mogą posłużyć jako materiał dowodowy w toku późniejszego postępowania. Proces ten może przyjąć wiele form, a zakres uprawnień Gardaí w celu zdobycia tych informacji zależy od charakteru domniemanego przestępstwa. Z uprawnienia policji do zatrzymania i przesłuchania wynika również ograniczone uprawnienie do zebrania dowodów za pomocą technik kryminalistycznych oraz innych potencjalnych dowodów, co zostanie omówione poniżej w tym arkuszu.

Gardaí, samodzielnie lub na podstawie polecenia DPP (Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego), podejmują decyzję o postawieniu ci zarzutów oraz o ich treści. Decyzję o postawieniu zarzutu popełnienia ciężkiego albo lżejszego przestępstwa często podejmują Gardaí. Jeśli przestępstwo ma nietypowy charakter, jest niewątpliwie ciężkie lub wymaga pomocy Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego w dalszym ściganiu, Gardaí zwracają się do niego z prośbą o udzielenie wskazówek.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach na poszczególnych etapach postępowania, proszę kliknąć na poniższe linki.

Moje prawa w razie zatrzymania (1)

Jeśli czyn należy do kategorii ciężkich przestępstw, wówczas Gardaí uprawnieni są do zatrzymania cię i aresztowania w celu przesłuchania. Oznacza to, że zostaniesz umieszczony w areszcie Garda bez prawa opuszczenia go aż do upływu przepisanego prawem terminu.

Czy Gardaí potrzebują nakazu, aby mnie zatrzymać?

Nie. Gardaí niekoniecznie potrzebują nakazu zatrzymania, jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, w sprawie którego prowadzą dochodzenie.

Gdzie mogą mnie zatrzymać?

Gardaí mogą zatrzymać cię w domu lub w miejscu publicznym. Do tego potrzebne jest im jedynie uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo.

Czy istnieje obowiązek podania mi powodów zatrzymania?

Tak. Gardaí muszą podać powód twojego zatrzymania.

Czy Gardaí mogą użyć środków przymusu podczas zatrzymania?

Tak. Mogą użyć wobec ciebie uzasadnionych środków przymusu w celu zatrzymania.

Po zatrzymaniu

Zostaniesz zabrany na posterunek Garda w celu przesłuchania lub postawienia zarzutów. Kiedy przebywasz na posterunku policji, twoje prawa podlegają ochronie prawnej, a oficer ds. ochrony praw (Member in Charge) na posterunku Garda będzie odpowiedzialny za ich poszanowanie. To, jak długo będziesz przetrzymywany na posterunku Garda, zależy od ustawowych uprawnień, na podstawie których Gardaí cię aresztowali. Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz na stronie Irlandzkiej Rady Praw Obywatelskich (Irish Council for Civil Liberties).

Przesłuchanie i dochodzenie policyjne (2)

Czy otrzymam pouczenie o przysługujących mi prawach?

Tak. Jeśli zostaniesz aresztowany na podstawie ustawy, otrzymasz pouczenie o przysługujących ci prawach podczas aresztowania. Pouczenie będzie pisemne, a jeśli nie znasz języka angielskiego, treść pouczenia musi być przetłumaczona na twój język.

Czy mogę powiadomić swoją ambasadę?

Tak. Jeśli nie jesteś obywatelem irlandzkim, możesz powiadomić o zatrzymaniu swoją ambasadę lub placówkę konsularną.

Pochodzę z innego państwa. Czy podczas dochodzenia muszę przebywać na terytorium Irlandii?

Nie jest to konieczne. Jeśli nie wniesiono przeciwko tobie zarzutów po uchyleniu aresztowania, możesz swobodnie opuścić kraj oraz podróżować. Jeśli państwo irlandzkie zamierza postawić ci zarzuty w późniejszym terminie, możesz potem w tym celu dobrowolnie wrócić. Możesz też wnieść sprzeciw od przekazania w państwie pochodzenia. Jeśli postawiono ci zarzuty po uchyleniu aresztowania, musisz zostać postawiony przed właściwym sądem. Sędzia postanowi, czy zastosować wobec ciebie poręczenie majątkowe.

Czy będę mógł porozmawiać z adwokatem?

Tak. Masz prawo do rozmowy z adwokatem na osobności. Jeśli nie znasz żadnego adwokata, oficer ds. praw pomoże ci go znaleźć, korzystając z listy znajdującej się na posterunku Garda. Zobacz też arkusz informacyjny 2).

Kiedy mogę porozmawiać z adwokatem?

Jeśli chcesz porozmawiać z adwokatem, nie powinieneś być przesłuchiwany do czasu jego przybycia. Natomiast po jego przybyciu powinieneś natychmiast uzyskać możliwość skontaktowania się z nim.

Czy adwokat może być obecny podczas mojego przesłuchania?

Nie. Masz jednak prawo zwrócić się o poradę prawną w toku przesłuchania, jeżeli pojawi się kwestia co do której masz wątpliwości.

Co zrobić, jeśli nie stać mnie na adwokata?

Jeśli dysponujesz ograniczonymi środkami finansowymi, możesz zakwalifikować się do systemu bezpłatnej pomocy prawnej, z którego zostaną pokryte koszty porady twojego adwokata (zob. arkusz informacyjny 1). Zawsze jednak warto zwrócić się o poradę prawną, a kwestię środków finansowych można omówić z adwokatem na późniejszym etapie postępowania.

Jak długo mogę być przesłuchiwany, kiedy przebywam w areszcie, oraz w jaki sposób będę przesłuchiwany?

Jednorazowo możesz być przesłuchiwany do czterech godzin. Przesłuchanie musi być przeprowadzane w należyty sposób. Powinno zostać nagrane kamerą wideo, chyba że nie jest to możliwe. Prawo do kopii nagrania uzyskasz tylko w przypadku, gdy zostanie przeciw tobie wniesione oskarżenie, a sąd wyda nakaz wydania tej kopii twojemu adwokatowi. W pokoju przesłuchań nie powinno być obecnych więcej niż dwóch Gardaí jednocześnie.

Czy muszę odpowiadać na pytania?

Nie. W toku przesłuchania możesz zachować milczenie, lecz powinieneś wiedzieć, że w pewnych okolicznościach milczenie może posłużyć w toku dalszego postępowania jako dowód przeciwko tobie. Jeśli odmówisz udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania, taka odmowa w połączeniu z innymi dowodami może świadczyć na twoją niekorzyść.

Czy powinienem udzielać informacji, kiedy zostanę o nie zapytany?

Masz obowiązek podania danych osobowych w celu ustalenia twojej tożsamości przez Gardaí. Przed podaniem jakichkolwiek dalszych informacji powinieneś zwrócić się o poradę prawną. Jeśli zostałeś aresztowany w celu przesłuchania, oznacza to, że jesteś podejrzany o ciężkie przestępstwo, a wszelkie informacje, których udzielisz, mogą posłużyć jako dowód przeciwko tobie w toku dalszego postępowania.

Co się stanie, kiedy powiem coś, co mnie obciąża?

Masz prawo do wolności od samooskarżenia. Jeśli twoje odpowiedzi cię obciążają, twój prawnik pouczy cię o skutkach — tzn. o tym, że zwykle twoje wyjaśnienia mogą służyć jako dowody przeciwko tobie.

Czy muszę pozwolić na pobranie odciski palców oraz zrobienie zdjęcia?

Tak. Jeśli przebywasz w areszcie na mocy uprawnień ustawowych, pobranie odcisków palców oraz zrobienie zdjęcia może zostać przeprowadzone pod przymusem. Utrudnianie pobrania odcisków palców lub zrobienia zdjęcia stanowi przestępstwo.

Czy Gardaí mogą przechowywać moje odciski palców bezterminowo?

Tak. Możesz jednak skierować do Gardaí pismo z wnioskiem o zniszczenie materiałów, jeśli oskarżenie nie zostanie wniesione lub jeśli zostałeś uniewinniony na rozprawie. Może to również zrobić twój adwokat.

Czy muszę oddać próbkę DNA lub próbki z bardziej intymnych części ciała?

Jeśli zostałeś aresztowany na mocy uprawnień ustawowych, wówczas Gardaí potrzebuje zezwolenia od starszego stopniem oficera na pobranie próbek m.in. DNA, śliny, paznokci, materiału pod paznokciami lub wymazu ze śluzówki policzka. Bez zezwolenia nie mogą pobierać odcisku stopy, próbek z obszaru genitaliów ani otworów ciała, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inna własność mogą zostać przeszukane?

Tak. Konstytucja Irlandii oraz europejska konwencja praw człowieka nakładają wymóg poszanowania nietykalności cielesnej oraz prywatności, choć prawa te są ograniczone. Gardaí mogą przeszukać twój dom za twoją zgodą lub bez niej, jeśli posiadają nakaz przeszukania lub wchodzą na teren twojej nieruchomości w celu dokonania zatrzymania. Więcej informacji na ten temat znajduje w rozdziale Przeszukania (3).

Czy mogę zaskarżyć naruszenie moich praw?

O wszelkich naruszeniach twoich praw poinformuj swojego prawnika. Poradzi ci on, jak i kiedy zaskarżyć takie naruszenia.

Kim jest oficer ds. ochrony praw (Member in Charge)?

Oficer ds. ochrony praw to funkcjonariusz Gardaí odpowiedzialny za ochronę twoich interesów i praw. Na każdym posterunku Garda jeden z Gardai pełni tę funkcję. Jeśli masz jakiekolwiek problemy podczas pobytu w areszcie, powinieneś poprosić o rozmowę z oficerem ds. ochrony praw.

Czy mogę porozmawiać z rodziną?

Masz prawo powiadomić krewnych o aresztowaniu, choć niekoniecznie oznacza, że można z nimi porozmawiać.

Co zrobić, jeżeli źle się poczuję? Co z moim prawem do odpoczynku?

W razie potrzeby masz prawo do opieki medycznej oraz do odpoczynku w odpowiednich porach.

Czy będzie prowadzony rejestr czasu mojego pobytu w areszcie?

Podczas pobytu w areszcie Garda będzie prowadzony rejestr czasu pobytu. Masz prawo do otrzymania odpisu tego rejestru. Twój prawnik jest również uprawniony do otrzymania jego odpisu.

Co zrobić, jeżeli nie znam języka angielskiego?

Masz prawo do pomocy tłumacza. Ty, lub twój prawnik, powinieneś domagać się, aby poufne konsultacje z adwokatem były tłumaczone przez innego tłumacza niż ten, który tłumaczy pytania i odpowiedzi podczas przesłuchania przez Gardaí. Tłumacz powinien być dostępny przez cały czas, ilekroć adwokat lub Gardaí będą chcieli się z tobą komunikować.

Jak długo mogę przebywać w areszcie?

Zależy to od podstawy prawnej twojego aresztowania. Zgodnie z irlandzkim prawem pobyt w areszcie policyjnym nie może przekraczać siedmiu dni.

Przeszukania (3)

Czy muszę zostać powiadomiony o powodach przeszukania mojej nieruchomości?

Możesz zapytać o powody oraz podstawy prawne przeszukania; powinieneś uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Jeżeli twoja nieruchomość jest przeszukiwana, na późniejszym etapie będziesz uprawniony do otrzymania kopii nakazu przeszukania.

W jaki sposób Gardaí mogą przeprowadzać przeszukania?

Przeszukanie musi być przeprowadzone z poszanowaniem twojej godności.

Czy Gardaí mogą zabierać przedmioty z miejsca przeszukania?

Tak. Mogą zajmować wszelkie przedmioty, jeżeli zachodzi uzasadnione przekonanie, że mogą one posłużyć jako dowody w sprawie. Mogą również zabierać przedmioty niewyszczególnione w nakazie, a mogące stanowić dowody w związku z innym przestępstwem.

Czy podczas przeszukania mogę przebywać w mojej nieruchomości?

Tak. Nie możesz w żaden sposób utrudniać zgodnego z prawem przeszukania, lecz możesz obserwować jego przebieg.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu?

Tak. Jeśli Garda ma uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo, mają prawo cię przeszukać bez twojej zgody.

Czy muszą mnie najpierw zatrzymać?

Nie. Możesz zostać przeszukany przed zatrzymaniem.

Czy muszę zostać powiadomiony o powodach przeszukania?

Tak. Garda powinna podać ci powody oraz podstawę prawną przeszukania.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu, podczas którego będę musiał zdjąć odzież?

Tak. Jeśli to konieczne, zostaniesz poddany przeszukaniu, podczas którego będziesz musiał zdjąć odzież. Przeszukanie takie powinno odbyć się w osobnym pomieszczeniu na posterunku Garda, w sposób wykluczający nękanie cię. Jeśli to możliwe, przeszukanie powinien przeprowadzić lekarz.

Czy będę przeszukiwany przez osobę tej samej płci?

Jeśli przeszukanie nie kończy się na obszukaniu odzieży, powinna je przeprowadzić osoba tej samej płci.

Pierwsze stawiennictwo w sądzie (4)

Czy będę przebywać w areszcie czy też zostanę zwolniony?

Istnieje możliwość, że będziesz przebywać w areszcie, jeśli zostałeś doprowadzony do sądu z aresztu Garda, a sąd odmówił zastosowania poręczenia majątkowego.

Czy mogę złożyć wniosek o zastosowanie poręczenia majątkowego?

W większości przypadków możesz wnieść o zastosowanie poręczenia majątkowego, kiedy po raz pierwszy staniesz przed sądem rejonowym (District Court) (sądem niższego rzędu). W pewnych okolicznościach (np. w przypadku postawienia zarzutu dokonania zabójstwa) musisz wystąpić do Wysokiego Sądu (High Court), a zatem do rozpatrzenia wniosku spędzisz trochę czasu w areszcie.

Masz prawo do zastępstwa procesowego, a w zależności od wysokości twoich dochodów, koszty zastępstwa mogą zostać pokryte w ramach systemu bezpłatnej pomocy prawnej.

Czy dowiem się, dlaczego Garda sprzeciwia się zastosowaniu poręczenia majątkowego?

Tak. Musisz zostać z góry powiadomiony o powodach, dla których Garda sprzeciwia się zastosowaniu poręczenia majątkowego. Masz prawo do skorzystania z poręczenia majątkowego, lecz nie jest to prawo bezwzględne. Sąd może odmówić poręczenia majątkowego, jeśli uzna, że zachodzi obawa, iż w razie jego zastosowania nie pojawisz się na rozprawie, będziesz wpływał na świadków lub popełnisz kolejne ciężkie przestępstwa.

Czy może zostać wobec mnie zastosowane warunkowe poręczenie majątkowe?

Tak. Poręczenie majątkowe może zostać zastosowane z zastrzeżeniem warunków takich jak zatrzymanie paszportu, przebywanie na terytorium Irlandii do czasu rozprawy oraz regularne zgłaszanie się na posterunku Garda w celu wykazania, że przestrzegasz tych warunków. Sąd może również nakazać złożenie środków gotówkowych lub zamrożenie rachunku bankowego członka rodziny lub przyjaciela jako gwarancji przestrzegania warunków poręczenia.

 

Przygotowanie do rozprawy lub przyznanie się do winy przed rozprawą (5)

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Tak. Rozprawa odbędzie się tylko wtedy, gdy oświadczysz, że jesteś niewinny. Jeśli przyznasz się do winy, wówczas nie dojdzie do rozprawy, a zamiast niej sąd przeprowadzi posiedzenie w celu wymierzenia kary.

Co się wtedy dzieje?

Jeśli nie chcesz rozprawy, przyznasz się do jednego lub kilku zarzucanych przestępstw. W Irlandii przyznanie się do winy nie jest przewidziane w ustawie, lecz w praktyce Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego może uznać przyznanie się do niektórych zarzutów i zgodzić się na wycofanie innych zarzutów. Jeśli przyznasz się do winy, kara zostanie wymierzona w późniejszym terminie, a przed posiedzeniem sądu w celu wymierzenia kary możesz zostać ewentualnie aresztowany.

Jak przebiega posiedzenie w celu wymierzenia kary?

Jeżeli ustawa nie przewiduje obligatoryjnego orzeczenia danej kary, takiej jak kara dożywotniego pozbawienia wolności w sprawie o zabójstwo, wówczas masz prawo do tego, aby sąd przeprowadził posiedzenie w celu wymierzenia kary. Ponadto w trakcie posiedzenia twój adwokat może zabrać głos na temat twojej roli w przestępstwie oraz twoich okoliczności osobistych.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Tak. Przed rozpoczęciem rozprawy i w jej toku Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego może dodać kolejne zarzuty. Do czasu rozpoczęcia rozprawy może również wycofać zarzuty. Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego ma prawo do wniesienia dodatkowych dowodów przed rozprawą oraz w jej toku. Dyrektor ds. Oskarżenia Publicznego musi działać zgodnie z zasadami rzetelnego procesu i nie może nie ujawniać posiadanych dowodów lub materiałów, które są istotne dla ciebie lub twojego prawnika.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Jeśli zostałeś oskarżony i skazany za przestępstwo w jednym państwie członkowskim, to nie można postawić ci zarzutów o to samo przestępstwo w innym państwie członkowskim. Jeżeli postawiono ci zarzuty w jednym państwie członkowskim, lecz zostały one wycofane, to można postawić ci zarzuty o to samo przestępstwo w Irlandii.

Czy uzyskam informacje o obciążających mnie dowodach?

Tak. Zostaną przedstawione dokumenty (zwane book of evidence – dokumenty sprawy) wyszczególniające dowody przeciwko tobie. Zostaną ci również ujawnione materiały powstałe w wyniku dochodzenia, których jednak prokuratura nie zamierza wykorzystać.

Czy uzyskam informacje o świadkach zeznających przeciwko mnie?

Tak. Otrzymasz pewne ograniczone informacje o świadkach zeznających przeciwko tobie. Masz prawo wiedzieć, czy zostali wpisani do rejestru karnego. Na rozprawie masz prawo domagać się od nich informacji podczas składania przez nich zeznań w odpowiedzi na pytania zadane przez twojego adwokata. Możesz również uzyskiwać informacje w drodze prywatnego dochodzenie twojego adwokata.

Nie jesteś uprawniony do uzyskania pełnego wykazu danych osobowych świadków. Nie możesz wywierać wpływu na świadka w sposób, który uzna za próbę zastraszenia lub zakłócenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a każde takie działanie może skutkować odwołaniem poręczenia majątkowego oraz postawieniem dodatkowych zarzutów.

Kiedy zostaną mi przedstawione dokumenty sprawy — „book of evidence”?

Jeśli wniesiono akt oskarżenia dotyczący popełnienia ciężkiego przestępstwa, powinieneś otrzymać te dokumenty w ciągu 42 dni od daty wniesienia oskarżenia. Sąd może według własnego uznania przedłużyć termin przedstawienia ci tych dokumentów.

Co otrzymam?

Otrzymasz dokumenty sprawy, które zawierają podstawy oskarżenia. Nie jest to całość podstaw oskarżenia, a prokurator może wnieść dodatkowe dowody przed rozprawą oraz w jej toku. Dowody oskarżenia, które mają przyczynić się do twojego skazania w większości przypadków są przeprowadzane ustnie przed sądem, w drodze zeznań świadków pod przysięgą.

W jaki sposób otrzymam dokumenty sprawy?

Dokumenty sprawy przekaże ci funkcjonariusz Garda w sądzie. Informacje o dodatkowych dowodach są zwykle doręczane do kancelarii twojego adwokata lub podawane w sądzie

Czy będą sprawdzane informacje o mojej karalności w rejestrze karnym?

Tak. Gardaí są uprawnieni do sprawdzenia twojego dotychczasowego sposobu życia do celów dochodzenia oraz podjęcia decyzji, czy można zastosować poręczenia majątkowego w przypadku przedstawienia zarzutów. Mogą również sprawdzić twój rejestr karny, jeśli byłeś już skazany – informacje te posłużą sędziemu podczas orzekania wymiaru kary. Mogą również zostać uwzględnione wyroki skazujące wydane za granicą.

Czy istnieją ograniczenia zakresu, w jakim można sprawdzać mój dotychczasowy sposób życia?

Tak. Gardaí nie mogą sprawdzać twojego dotychczasowego sposobu życia podczas rozprawy, chyba że twój adwokat powoła się na to w trakcie przesłuchania stron lub składania oświadczeń przed sadem.

Ciekawe strony

Więcej szczegółów o uprawnieniach do przeszukania, aresztowania i przedstawienia zarzutów

Więcej szczegółów o roli Gardaihttp://www.garda.ie/

Urząd Prokuratorii Generalnej oraz Urząd Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (Chief State Solicitors Office and the Office of the Director of Public Prosecutions)http://www.dppireland.ie/

Więcej szczegółów o ustawodawstwie http://www.irishstatutebook.ie/

Ustawa o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 1984 r. (sposób traktowania osób aresztowanych na posterunkach Garda) Przepisy z 1987 r.

Irlandzka Rada Praw Obywatelskich (Irish Council of Civil Liberties)http://www.iccl.ie/

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.