Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacjach, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Włochy

Znalezienie adwokata

Jeśli zostałeś ujęty na gorącym uczynku przestępstwa, zatrzymany lub tymczasowo aresztowany, możesz bezzwłocznie ustanowić własnego adwokata i spotkać się z nim zaraz po ujęciu, zatrzymaniu lub aresztowaniu.

Jeśli zastosowano wobec ciebie poręczenie majątkowe, możesz ustanowić własnego adwokata i porozmawiać z nim w dowolnym czasie.

Adwokata możesz znaleźć, korzystając z poniższych linków:

Krajowa Izba Adwokacka

Wielojęzyczny serwis o prawie karnym

Włoskie izby adwokackie zrzeszające adwokatów karnistów

Jeśli nie ustanowisz adwokata, sąd wyznaczy ci go ze specjalnej listy.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Co do zasady sam powinieneś pokryć koszty adwokata udzielającego ci pomocy, bez względu na to, czy sam go ustanowiłeś, czy też wyznaczył ci go sąd.

Czy mogę skorzystać z usług adwokata nieodpłatnie?

Możesz wystąpić o pomoc prawną od państwa na pokrycie kosztów usług adwokata, jeśli twój dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza 10 628,16 EUR. Jeśli mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym z małżonkiem lub krewnymi, dochód podlegający opodatkowaniu oblicza się poprzez zsumowanie dochodów każdego członka rodziny. W takim przypadku limit dochodu na każdego członka gospodarstwa domowego jest wyższy o 1 032,91 EUR.

W jakich przypadkach pomoc prawna jest wykluczona?

Pomoc prawna jest wykluczona:

  • w postępowaniu karnym prowadzonym w związku z uchylaniem się od płacenia podatków;
  • jeśli wnioskodawca korzysta z usług więcej niż jednego adwokata;
  • w przypadku osób prawomocnie skazanych za przestępstwa polegające na udziale w związku przestępczym o charakterze mafijnym lub związane z przemytem papierosów i handlem substancjami odurzającymi.

Co mam zrobić, aby uzyskać pomoc prawną?

Musisz złożyć odpowiedni wniosek do sekretariatu sądu, który rozpoznaje sprawę.

Wniosek należy wypełnić i opatrzyć podpisem. Winny się w nim znaleźć następujące informacje:

  • prośba o przyznanie pomocy prawnej;
  • twoje imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, a także analogiczne dane pozostałych członków twojej rodziny;
  • zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (oświadczenie pisemne);
  • zobowiązanie do zgłoszenia zmian w uzyskiwanym dochodzie w celu uzyskania świadczenia;

Możesz złożyć wniosek osobiście, załączając kserokopię ważnego dowodu tożsamości lub za pośrednictwem adwokata, który poświadczy twój podpis. Możesz również zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, załączając do niego kserokopię dowodu tożsamości.

Jeśli przebywasz w areszcie, możesz złożyć wniosek stamtąd.

Jeśli zastosowano wobec ciebie areszt domowy lub tymczasowe aresztowanie, możesz złożyć wniosek u oficera śledczego.

Jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE, musisz załączyć do wniosku wystawione przez właściwe władze konsularne zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych za granicą, zawierające twoje oświadczenie o zgodności podanych we wniosku danych z prawdą.

Jeżeli wystawienie takiego zaświadczenia nie jest możliwe, należy je zastąpić oświadczeniem własnym (autocertificazione). Jeśli jesteś cudzoziemcem i przebywasz w areszcie ze względów bezpieczeństwa, zostałeś ujęty na gorącym uczynku przestępstwa lub objęty aresztem domowym, zaświadczenie z konsulatu możesz przedłożyć za pośrednictwem adwokata lub krewnych w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Możesz je również zastąpić pisemnym oświadczeniem.

Co dzieje się po przyznaniu mi pomocy prawnej?

Jeśli sędzia przychyli się do twojego wniosku, będziesz mógł wybrać adwokata ze specjalnej listy prowadzonej przez izbę adwokacką. Listy te są dostępne do wglądu w sekretariatach izb adwokackich.

Koszty związane z pomocą prawną oraz koszty związane z postępowaniem, w tym koszty usług tłumacza, pokrywa państwo.

Ciekawe strony

Adwokaci wolontariusze

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Włoskie izby adwokackie zrzeszające adwokatów karnistów

Izba Adwokacka Triveneto

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.