Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

Autor treści:
Włochy

Na czym polega dochodzenie?

Na dochodzenie składa się szereg czynności podejmowanych przez prokuraturę oraz policję śledczą po uzyskaniu informacji o przestępstwie. Prokuratura lub policja śledcza dowiadują się o popełnieniu przestępstwa bezpośrednio bądź na skutek zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez pokrzywdzonego lub inne osoby.

Jaki jest cel postępowania przygotowawczego?

Celem postępowania przygotowawczego jest stwierdzenie, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa, znalezienie jego sprawcy oraz zgromadzenie materiału dowodowego na potrzeby prowadzenia dalszego dochodzenia i postępowania w sprawie.

Kto prowadzi dochodzenie?

Dochodzenie prowadzą prokurator, policja kryminalna oraz obrońca. Sędzia ds. postępowania przygotowawczego gwarantuje poszanowanie zasad proceduralnych oraz praw stron.

Jakie są główne etapy postępowania przygotowawczego?

Zbieranie dowodów

Prokurator oraz policja śledcza mogą podejmować i przeprowadzać czynności takie jak przeszukanie, oględziny, zatrzymanie rzeczy, przedmiotów i dokumentów, przesłuchanie świadków, kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, dozór elektroniczny i przeszukanie pomieszczeń. Czynności te mają na celu znalezienie i pozyskanie dowodów. Obrońca może przeprowadzać przeszukania w celu zbierania dowodów na korzyść podejrzanego.

Przesłuchanie

Podejrzany może zostać wezwany przez policję śledczą lub prokuratora na przesłuchanie. Celem przesłuchania jest ustalenie, czy dana osoba mogła brać udział w popełnieniu przestępstwa.

Ujęcie, zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz europejski nakaz aresztowania

Policja może ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ucieczki. Celem ujęcia jest niedopuszczenie do popełnienia dalszych przestępstw poprzez umieszczenie danej osoby w areszcie. Chodzi również o zapobieżenie ucieczce osoby podejrzanej.

Sędzia ds. postępowania przygotowawczego może wydać postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Celem aresztowania jest uniknięcie popełniania kolejnych przestępstw, umożliwienie zebrania dowodów oraz zapobieżenie ucieczce podejrzanego.

Wreszcie policja może zatrzymać daną osobę w celu wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Celem takiego nakazu jest umieszczenie danej osoby w areszcie w państwie wnioskującym.

Zakończenie postępowania przygotowawczego i posiedzenie wstępne.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator wnosi sprawę do sądu, chyba że wystąpi o umorzenie sprawy.

W sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przed rozprawą główną odbywa się wstępne posiedzenie sądu. Posiedzenie wstępne służy ocenie podstaw oskarżenia i pozwala uniknąć niepotrzebnych rozpraw. Oskarżony może wybrać osądzenie w postępowaniu alternatywnym i w ten sposób uniknąć rozprawy, a w razie skazania, uzyskać karę pozbawienia wolności w łagodniejszym wymiarze.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby dowiedzieć się o swoich prawach na każdym etapie postępowania, kliknij na poniższe linki.

Zbieranie dowodów (1)

Czy policja może przeprowadzić oględziny i dokonać przeszukania mojego mieszkania, samochodu lub mojego biura?

Tak. Policja może przeprowadzić oględziny i dokonać przeszukania miejsca z własnej inicjatywy lub na polecenie prokuratora, w celu znalezienia i pozyskania materiału dowodowego związanego z popełnionym przestępstwem.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Tak. Przeszukanie osoby wymaga nakazu prokuratora. Policja może jednak zatrzymać i przeszukać daną osobę z własnej inicjatywy.

Czy policja może odebrać mi dokumenty i przedmioty, które mam przy sobie lub które znajdują się w moim mieszkaniu lub biurze?

Tak. Policja z własnej inicjatywy lub na podstawie nakazu prokuratora może zatrzymać dokumenty i przedmioty uznawane za materiał dowodowy, konieczne do ustalenia prawdy materialnej.

Jakie przysługują mi prawa w razie oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy?

Jeśli masz być poddany przeszukaniu, może być przy tym obecna zaufana osoba, o ile jest dostępna w danej chwili. Przeszukanie osoby musi zostać przeprowadzone z poszanowaniem twojej godności osobistej.

W razie oględzin, przeszukania lub zatrzymania przedmiotów na podstawie nakazu, policja musi wręczyć ci kopię takiego nakazu. Jeśli w danej chwili jesteś nieobecny, policja wręcza go osobie obecnej w miejscu przeszukania. Masz prawo do obecności adwokata, lecz policja nie ma obowiązku go powiadamiać z wyprzedzeniem o przeszukaniu.

Czy przysługuje mi środek odwoławczy od zatrzymania rzeczy?

Tak, w terminie dziesięciu dni od wydania nakazu wydania/zatrzymania możesz złożyć zażalenie na postanowienie. Zażalenie to rozpoznaje właściwy sąd.

Czy zostaną ode mnie pobrane odciski palców lub próbki DNA (np. z włosów, śliny lub innych płynów ustrojowych)?

Tak. Jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, policja może zażądać od ciebie próbek DNA i odcisków palców w celu potwierdzenia twojej tożsamości. Brak twojej zgody nie wstrzyma działań policji — policja może bowiem wystąpić do prokuratora o ustne zezwolenie na pobranie twoich odcisków palców lub próbek DNA.

Pobranie próbek DNA i odcisków palców może nastąpić w celach dowodowych, jednak tyko wtedy gdy jesteś podejrzany o popełnienie poważnego przestępstwo i niezbędne jest zarządzenie sędziego, lub – w wypadkach nie cierpiących zwłoki – nakaz prokuratora, który następnie zostanie zatwierdzony przez sędziego.

Czy mogę wystąpić o przeprowadzenie czynności służących zebraniu materiałów dowodowych na moją korzyść?

Twój adwokat ma prawo przeprowadzić czynności służące zebraniu materiałów dowodowych na twoją korzyść, także korzystając z pomocy prywatnego detektywa.

Może on również odbierać zeznania od świadków, przeprowadzać oględziny miejsc, powoływać biegłych i występować o dokumenty do organów administracji.

Zeznania świadków i dokumenty twój adwokat może przedkładać sędziemu ds. postępowania przygotowawczego, prokuratorowi oraz sądowi szczególnemu właściwemu w sprawach zażaleń oskarżonego na postanowienia o zastosowaniu środka przymusu takiego jak areszt domowy lub wydalenie (Tribunale del Riesame).

Sąd weźmie pod uwagę przedstawiony materiał podczas orzekania w sprawie.

Przesłuchanie (2)

Dlaczego mogę zostać przesłuchany?

Jeśli jesteś podejrzany o udział w przestępstwie, to możesz zostać wezwany na przesłuchanie w celu weryfikacji ciążących na tobie zarzutów/oskarżeń.

Możesz również zostać przesłuchany w celu ustalenia twojego stanowiska w sprawie.

Jeśli zostałeś zatrzymany lub tymczasowo aresztowany, kliknij tutaj.

Czy przed przesłuchaniem dowiem się o ciążących na mnie zarzutach?

Tak. Opis okoliczności faktycznych związanych z zarzutami znajduje się w treści wezwania na przesłuchanie. Przed rozpoczęciem przesłuchania poznasz ciążące na tobie zarzuty oraz zgromadzone przeciwko tobie dowody.

Czy muszę odpowiadać na pytania?

Nie. Przed rozpoczęciem przesłuchania policja i prokurator muszą pouczyć cię, że nie masz obowiązku odpowiadać na zadawane pytania. Niemniej jednak musisz odpowiedzieć na pytania o dane osobowe oraz poprzednie wyroki skazujące.

Co dzieje się, kiedy nie znam miejscowego języka?

Masz prawo do nieodpłatnej pomocy tłumacza. Przetłumaczy on zadawane ci pytania oraz twoje odpowiedzi.

Czy przysługuje mi pomoc adwokata?

Przy wezwaniu na przesłuchanie zostaniesz pouczony o prawie do obecności adwokata. Jeśli nie masz własnego adwokata, wyznaczy ci go sąd. Informacje o tym, jak skorzystać z usług adwokata, znajdują się w arkuszu informacyjnym 1.

Podczas całego przesłuchania musi być obecny adwokat — ustanowiony przez ciebie lub wyznaczony przez sąd.

Niezwłocznie po tym, jak przestępstwo zostało popełnione, policja może zadawać ci pytania nawet pod nieobecność twojego adwokata, lecz nie masz obowiązku na nie odpowiadać. Twoje ewentualne odpowiedzi mogą posłużyć jako materiał dowodowy na potrzeby dalszych czynności.

Ujęcie, zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz europejski nakaz aresztowania (3)

Dlaczego mogę zostać zatrzymany?

Policja może cię ująć na gorącym uczynku przestępstwa, tzn. w trakcie popełniania przestępstwa, lub też w pościgu podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu.

Policja może również zatrzymać się w chwili popełniania przestępstwa, jeśli jesteś podejrzany o popełnienie danego przestępstwa i jeśli zachodzi obawa ucieczki.

Sędzia ds. postępowania przygotowawczego może wydać wobec ciebie postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jeśli istnieją faktyczne dowody na twoją winę oraz zachodzi obawa, że będziesz utrudniać lub zakłócać postępowanie, popełnisz kolejne przestępstwo lub zachodzi obawa ucieczki.

Czy będę mógł porozmawiać z adwokatem?

Tak. Zaraz po ujęciu, zatrzymaniu lub powiadomieniu cię o zastosowaniu wobec ciebie tymczasowego aresztowania policja musi pouczyć cię o prawie do ustanowienia adwokata. Policja musi niezwłocznie wezwać twojego adwokata, a jeśli go nie posiadasz, wezwać adwokata wyznaczonego ci przez sąd. Informacje o tym, jak skorzystać z usług adwokata, znajdują się w arkuszu informacyjnym 1.

Masz prawo niezwłocznie porozmawiać ze swoim adwokatem.

Jeżeli zachodzą nadzwyczajne przesłanki tymczasowego aresztowania, sąd może odłożyć twoją rozmowę z adwokatem o nie więcej niż 48 godzin w razie ujęcia lub zatrzymania, lub o 5 dni w razie tymczasowego aresztowania.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny?

Tak. Policja z twojego upoważnienia skontaktuje się z twoimi krewnymi.

Czy będę przesłuchiwany? Czy mam obowiązek udzielić informacji?

W razie ujęcia lub zatrzymania policja może przesłuchać cię w obecności adwokata, lecz nie masz obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania.

Dowiesz się, jakie ciążą na tobie zarzuty i jakie zgromadzono przeciwko tobie dowody.

Na posiedzeniu dotyczącym zatwierdzenia zatrzymania może przesłuchać cię sędzia, lecz nie musisz udzielać odpowiedzi na pytania. Sam również możesz zażądać przesłuchania cię.

W przypadku tymczasowego aresztowania sędzia musi cię przesłuchać w ciągu 5 dni od dnia zastosowania tego środka (tzw. przesłuchanie osoby tymczasowo aresztowanej – interrogatorio di garanzia). Konieczna jest obecność twojego adwokata oraz tłumacza. Nie masz obowiązku odpowiadać na pytania.

Więcej informacji znajduje w punkcie Przesłuchanie (2).

Co dzieje się, kiedy nie znam języka postępowania?

Masz prawo do nieodpłatnej pomocy tłumacza. Przetłumaczy on zadawane ci pytania oraz twoje odpowiedzi.

Na jak długo mogę zostać zatrzymany przez policję?

Po ujęciu lub zatrzymaniu możesz być przetrzymywany w jednostce policji nie dłużej niż przez 24 godziny. W tym czasie musisz przebywać w areszcie śledczym. Posiedzenie sądu w przedmiocie zatwierdzenia zatrzymania odbywa się w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Po zakończeniu posiedzenia sędzia może zarządzić natychmiastowe zwolnienie cię lub wydać postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Czy mogę zaskarżyć postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania?

Tak. W ciągu 10 dni od wykonania postanowienia możesz złożyć zażalenie do właściwego sądu w składzie kolegialnym, który rozpozna twoje zażalenie. Odbędzie się posiedzenie, w którym masz prawo uczestniczyć oraz zostać wysłuchany. W terminie 10 dni od wydania postanowienia przez sąd w składzie kolegialnym możesz je zaskarżyć do Sądu Kasacyjnego.

Co dzieje się, kiedy zostałem zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania?

Jeśli jedno z państw członkowskich wydało europejski nakaz aresztowania, możesz zostać zatrzymany w innym państwie członkowskim oraz przekazany do państwa wnioskującego po posiedzeniu sądu apelacyjnego.

Możesz zostać zatrzymany przez policję z jej własnej inicjatywy lub na podstawie postanowienia sądu apelacyjnego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Masz prawo ustanowić adwokata. Jeśli nie masz własnego adwokata, wyznaczy ci go sąd. Należy niezwłocznie powiadomić twojego adwokata oraz twoją ambasadę.

W ciągu 48 godzin od zatrzymania przez policję lub w ciągu 5 dni od wykonania nakazu tymczasowego aresztowania zostaniesz przesłuchany przez sędziego w obecności adwokata i tłumacza.

Posiedzenie sądu apelacyjnego odbędzie się w terminie 20 dni od dnia twojego zatrzymania. Na tym posiedzeniu zapadnie decyzja o tym, czy zostaniesz przekazany. Postanowienie w przedmiocie przekazania podlega zaskarżeniu do Sądu Kasacyjnego.

Zakończenie postępowania przygotowawczego i posiedzenie wstępne (4)

Co dzieje się po zakończeniu postępowania przygotowawczego?

Prokurator powiadomi cię o zakończeniu postępowania przygotowawczego, chyba że złoży wniosek o umorzenie postępowania. Nie otrzymasz natomiast żadnego powiadomienia, jeśli sprawa podlega właściwości sędziego pokoju.

Możesz zapoznać się z aktami postępowania przygotowawczego oraz zaznajomić się z obciążającymi cię dowodami. Możesz złożyć dokumenty i dowody na swoją obronę oraz zażądać ponownego przesłuchania cię.

Po powiadomieniu cię o zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator, o ile nie złoży wniosku o umorzenie postępowania, wniesie przeciwko tobie oskarżenie. W przypadku przestępstw mniejszej wagi prokurator wezwie cię bezpośrednio do sądu. W innych przypadkach wystąpi do sędziego ds. postępowania przygotowawczego o przeprowadzenie rozprawy.

Czym jest posiedzenie wstępne?

Celem posiedzenia wstępnego jest weryfikacja postawionych ci zarzutów.

Jest ono niejawne. Uczestniczy w nim prokurator oraz twój adwokat. Ty możesz również wystąpić o udział w tym posiedzeniu oraz zabranie głosu. Sędzia może odebrać zeznania świadków oraz zażądać przedstawienia dowodów z dokumentów. Po zakończeniu posiedzenia sędzia może umorzyć postępowanie sprawę lub skierować ją na rozprawę przed sądem lub sądem przysięgłych.

Czy mam prawo ustanowić adwokata?

Tak, obecność adwokata jest konieczna.

Więcej informacji znajduje się w arkuszu informacyjnym 1.

Co dzieje się, kiedy nie znam języka postępowania?

Wniosek o skierowanie twojej sprawy na rozprawę oraz treść zarzutów muszą zostać przetłumaczone na twój język. Jeśli uczestniczysz w posiedzeniu wstępnym, otrzymasz pomoc tłumacza.

Czy moja obecność jest konieczna?

Nie. Nie musisz być obecny.

Czy mogę uniknąć rozprawy?

Tak. Na posiedzeniu wstępnym możesz wystąpić do sądu o osądzenie w trybie uproszczonym. Wówczas posiedzenia są niejawne, a orzeczenie zostaje wydane na podstawie pisemnych dowodów. W razie skazania kara zostanie złagodzona o jedną trzecią.

Możesz również uniknąć rozprawy, wyrażając zgodę na łagodniejszą karę w ramach ugody z prokuratorem (poddanie się karze – patteggiamento).

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.