Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

Autor treści:
Włochy

A) Gdzie odbędzie się rozprawa?

Co do zasady rozprawę przeprowadza się w sądzie właściwym miejscowo i rzeczowo dla danego przestępstwa.

B) Czy zarzuty mogą ulec zmianie? Jeśli tak, jakie mam prawo do informacji w tym zakresie?

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli w toku postępowania sądowego okaże się, że okoliczności faktyczne związane z przestępstwem różnią się od okoliczności przedstawionych w akcie oskarżenia, przy czym taka rozbieżność nie będzie wiązała się z koniecznością rozpoznania sprawy przez sąd wyższej instancji, prokuratura zmieni zarzuty i wniesie nowy akt oskarżenia; to samo tyczy się zbiegu przestępstw oraz jakichkolwiek okoliczności obciążających stwierdzonych w trakcie rozprawy. Co do zasady w przypadku gdy w trakcie rozprawy dojdzie do ujawnienia nowych okoliczności faktycznych dotyczących oskarżonego, które nie zostały uwzględnione w pierwotnym akcie oskarżenia i które dotyczą czynów ściganych z urzędu, prokurator kontynuuje postępowanie w zwykłym trybie. Jeżeli jednak prokurator wystąpi ze stosownym wnioskiem w tym zakresie, sędzia może zatwierdzić zmianę zarzutów na tej samej rozprawie, o ile oskarżony wyrazi na to zgodę i o ile wprowadzenie takiej zmiany nie spowoduje opóźnienia postępowania. Jeżeli prokurator zdecyduje się niezwłocznie przedstawić nowe zarzuty, oskarżony ma zasadniczo możliwość wystąpienia o zawieszenie postępowania sądowego i dopuszczenie nowych dowodów.

C) Jakie mam prawa w trakcie rozprawy?

(i) Czy muszę stawić się w sądzie? W jakiej sytuacji mogę być nieobecny na rozprawie?

Oskarżony ma prawo – a nie obowiązek – stawienia się na rozprawie. Sąd może jednak nakazać doprowadzenie nieobecnego oskarżonego na rozprawę, jeżeli jego obecność jest wymagana do przeprowadzenia dowodu innego niż przesłuchanie.

(ii) Czy przysługuje mi prawo dostępu do usług tłumacza ustnego i do tłumaczenia pisemnego?

Tak, zgodnie z art. 143 kodeksu postępowania karnego.

(iii) Czy mam prawo do adwokata?

Podejrzany/oskarżony ma prawo wyznaczyć maksymalnie dwóch obrońców; podejrzanego/oskarżonego, który nie wyznaczył obrońcy lub który nie dysponuje żadnym obrońcą, reprezentuje obrońca z urzędu.

(iv) Jakie inne prawa procesowe powinienem znać? (np. przedstawienie podejrzanych przed sądem)

W tym względzie warto odnotować, że zgodnie z art. 523 kodeksu postępowania karnego oskarżonemu i jego obrońcy należy każdorazowo zapewnić możliwość zabrania głosu jako ostatnim w toku rozprawy, jeżeli wyrażą taką wolę, pod rygorem nieważności postępowania. Ponadto należy podkreślić, że na każdym etapie postępowania, niezależnie od instancji, strony i ich obrońca mogą wnosić do sądu pisma procesowe lub pisemne wnioski.

D) Kary, które sąd może orzec

Sąd wydaje wyrok skazujący, jeżeli oskarżony zostanie uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu ponad wszelką wątpliwość. W wyroku skazującym sąd nakłada na oskarżonego karę oraz wszelkie stosowne środki zabezpieczające. Wydając wyrok skazujący, sąd orzeka również w przedmiocie wszelkich roszczeń dotyczących przywrócenia stanu poprzedniego i odszkodowania. Jeżeli sąd uzna, że oskarżony jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, określi również jego wysokość, chyba że kwestia ta wchodzi w zakres właściwości innego sądu.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.