Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

Autor treści:
Włochy

Gdzie odbędzie się rozprawa główna?

Rozprawa główna odbędzie się przed sądem właściwym miejscowo i rzeczowo.

Organami właściwymi do rozpoznawania spraw o drobne przestępstwa są sędzia pokoju oraz sąd w składzie jednego sędziego. Sprawy o przestępstwa większej wagi rozpoznaje sąd w składzie kolegialnym. W sprawach o przestępstwa uznawane za stwarzające poważne zagrożenie dla społeczeństwa (morderstwo, terroryzm) właściwym sądem jest sąd przysięgłych.

Rozprawa musi być jawna. Niezachowanie wymogu jawności rozprawy jest przesłanką jej nieważności.

W poszczególnych sprawach sędzia może jednak postanowić o wyłączeniu jawności rozprawy lub jej części. Możesz wystąpić o wyłączenie jawności przesłuchania świadka, jeśli jego publiczne przesłuchanie godziłoby w twoją prywatność w zakresie kwestii niezwiązanych z postępowaniem.

Orzeczenie wydaje ten sam sędzia, który przeprowadza rozprawę. W postępowaniu przed sądem przysięgłych orzeczenie zapada z udziałem ławy przysięgłych.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w toku rozprawy głównej?

Zarzuty przeciwko tobie mogą ulec zmianie w toku rozprawy głównej.

Prokurator może wnieść nowe zarzuty, jeśli okaże się, że popełniłeś inne przestępstwo, niż wskazane w akcie oskarżenia bądź jeśli wyjdą na jaw inne poważne przestępstwo lub nowe okoliczności obciążające.

Możesz wystąpić o czas niezbędny do przygotowania obrony.

Co stanie się, jeśli przyznam się do winy?

Przyznanie się do winy nie jest przewidziane we włoskim systemie prawnym.

Jeśli nie chcesz rozprawy, a chcesz otrzymać łagodniejszą karę, musisz wystąpić do prokuratora o porozumienie w kwestii kary (poddanie się karze – patteggiamento). Stosowny wniosek musisz złożyć na posiedzeniu wstępnym lub — jeśli nie wyznaczono posiedzenia wstępnego — zaraz po rozpoczęciu postępowania sądowego.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy głównej?

Nie musisz stawiać się w sądzie.

Twoja obecność może być jednak wymagana do przeprowadzenia poszczególnych czynności, m.in. do okazania świadkowi.

Jeśli w takim przypadku nie stawisz się przed sądem dobrowolnie, sędzia może zarządzić przymusowe doprowadzenie cię na rozprawę.

Jeśli chcesz wziąć udział w rozprawie, lecz zachodzi ku temu poważna przeszkoda (np. choroba), twój adwokat może wystąpić o odroczenie rozprawy.

Możesz również uczestniczyć tylko w niektórych częściach rozprawy głównej. Jeśli nie pojawisz się w sądzie w ogóle, sąd wyda wyrok zaoczny.

Jeśli nie rozumiesz języka postępowania, pomoc tłumacza jest obligatoryjna.

Pomoc obrońcy jest konieczna i adwokat musi być obecny na rozprawie.

Masz prawo sam ustanowić obrońcę. Jeśli cię na niego nie stać, możesz wystąpić o pomoc prawną (koszty obrony pokryje wówczas państwo).

Jeśli sam nie ustanowisz obrońcy, wyznaczy ci go sąd.

Więcej informacji znajduje się w arkuszu informacyjnym 1. Możesz odwołać ustanowionego przez siebie adwokata w dowolnym czasie. Aby zmienić adwokata wyznaczonego ci przez sąd, potrzebujesz stosownego nakazu sądu. Wniosek o wydanie takiego nakazu musisz odpowiednio umotywować.

Masz prawo zachować milczenie przez cały czas trwania postępowania sądowego.

Jeśli prokurator bądź którakolwiek ze stron wystąpi o przesłuchanie cię, możesz wyrazić zgodę lub odmówić.

Możesz składać oświadczenia w każdym czasie w toku rozprawy.

Masz prawo do bycia wysłuchanym.

Nie poniesiesz kary za mówienie nieprawdy, natomiast sędzia może potraktować to jako okoliczność działającą na twoją niekorzyść.

Jeśli obwiniasz lub oskarżasz inne osoby, to musisz mieć pewność co do prawdziwości swoich twierdzeń. Jeśli kłamiesz, to możesz zostać oskarżony o zniesławienie.

Jakie prawa przysługują mi w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Na początku postępowania sądowego prokurator, twój adwokat lub inna strona mogą wystąpić do sędziego z wnioskiem o dopuszczenie dowodów.

Twój adwokat może odrzucić wnioski dowodowe złożone przez inne strony.

Twój adwokat może zażądać przesłuchania świadków, biegłych oraz przedstawienia dokumentów. Twój adwokat może także przedstawić dowody pozyskane w trakcie czynności prowadzonych w twojej obronie. Więcej informacji znajduje się w arkuszu informacyjnym 2. Świadków i biegłych przesłuchują obie strony.

Twój adwokat może zadawać pytania zarówno świadkom oskarżenia, jak i świadkom obrony.

Twój adwokat może podważać zeznania złożone przed rozprawą przez świadków. Rozbieżności w zeznaniach świadków złożonych przed rozprawą oraz na rozprawie są brane pod uwagę przez sędziego w celu oceny wiarygodności świadków.

Czy informacje z rejestru karnego na mój temat zostaną uwzględnione?

Sędzia może wziąć pod uwagę twoją dotychczasową karalność.

Możesz zostać skazany w warunkach recydywy. W takim przypadku w razie skazania kara zostanie zaostrzona.

Poprzednie wyroki skazujące wydane w innych państwach członkowskich mogą zostać wzięte pod uwagę, jeśli są one uznawane przez włoskie państwo.

Co dzieje się na końcu rozprawy?

Po zamknięciu przewodu sądowego prokurator, twój adwokat i inne strony składają końcowe oświadczenia i wnioski.

Sędzia ogłasza wyrok i odczytuje punkty oskarżenia.

Wyrok może być skazujący lub uniewinniający.

W razie skazania mogą zostać wymierzone: kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary.

Sędzia może wymierzyć karę w zawieszeniu.

Bezwzględna kara pozbawienia wolności staje się wykonalna po uprawomocnieniu się wyroku.

Jeśli sędzia uzna to za konieczne, może zatwierdzić tymczasowe aresztowanie lub areszt domowy bądź też wydać postanowienie o zastosowaniu tych środków. Więcej informacji znajduje się w arkuszu informacyjnym 2.

W rozprawach przed sędzią pokoju możliwe do wymierzenia kary to: grzywna, areszt domowy i praca na cele społeczne.

Zawieszenie wykonania kary nie jest dopuszczalne.

Sędzia pokoju może zastąpić karę wydaleniem.

Jaką rolę w postępowaniu sądowym odgrywa pokrzywdzony?

Pokrzywdzony przestępstwem może uczestniczyć w postępowaniu karnym korzystając z pomocy adwokata.

Adwokat uczestniczy w rozprawie, może składać wnioski dowodowe oraz przesłuchiwać świadków i biegłych.

Jeśli zostałeś skazany, sędzia może nakazać ci wypłatę odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego.

Sędzia może zarządzić natychmiastową wypłatę odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego tytułem naprawienia szkody.

Ciekawe strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ogólne zagadnienia prawne

Zagadnienia z zakresu prawa karnego

Włoskie izby adwokackie zrzeszające adwokatów karnistów

Prawa człowieka

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.