Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

Autor treści:
Włochy

Czy mogę wnieść apelację?

Ty i twój adwokat możecie wnieść apelację od wyroku skazującego na karę inną niż grzywna.

Apelację należy wnieść do sędziego, który wydał wyrok skazujący. Termin do jej wniesienia wynosi od 15 do 45 dni od wydania lub ogłoszenia wyroku.

W apelacji musisz wskazać powody jej wniesienia oraz zakres zaskarżeni.

Rozprawa zostanie przeprowadzona przed sądem apelacyjnym lub apelacyjnym sądem przysięgłych (Corte d’Assise d’Appello).

Co się stanie po wniesieniu przeze mnie apelacji?

W przypadku wniesienia apelacji od wyroku wykonanie kary zostanie zawieszone do momentu uprawomocnienia się orzeczenia.

Wniesienie apelacji nie oznacza, że zostaniesz zwolniony z więzienia — o ile przebywasz w nim w chwili wniesienia apelacji. Jeśli jesteś tymczasowo aresztowany, sąd apelacyjny rozpozna twoją apelację w krótkim czasie. W innych przypadkach termin rozpoznania apelacji zależy od obłożenia sądu pracą.

Sąd apelacyjny orzeka na podstawie istniejących dowodów.

W wyjątkowych przypadkach sąd może zarządzić ponowne rozpoznanie sprawy na rozprawie. Może oprzeć się na istniejącym materiale dowodowym, tylko jeśli uzna to za istotne dla wydania orzeczenia. Możesz wnioskować o przeprowadzenie na rozprawie apelacyjnej nieoczekiwanych lub nowo odkrytych dowodów, które wyszły na jaw po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji.

Jeśli nie uczestniczyłeś w rozprawie przed sądem pierwszej instancji i możesz dowieść, że twój udział nie był możliwy lub nie byłeś świadomy, że toczy się rozprawa, sąd może postanowić o ponownym przeprowadzeniu rozprawy.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Podczas rozprawy musi być obecny twój adwokat. Ty sam też możesz uczestniczyć w rozprawie, lecz twój udział nie jest obowiązkowy.

Masz prawo do pomocy tłumacza.

Jeśli sąd postanowi o ponownym przeprowadzeniu rozprawy, to na nowo przeprowadzi wszystkie dowody.

Po złożeniu końcowych oświadczeń stron sąd wyda wyrok.

Co dzieje się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

Jeśli sąd uwzględni apelację, może uchylić wyrok lub zmienić go w całości albo w części.

Jeśli sąd nie uwzględni apelacji, utrzyma w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.

Jeśli na etapie apelacji zostałeś uniewinniony, to w zasadzie nie istnieją przepisy umożliwiające ci uzyskanie odszkodowania.

Czy mogę zaskarżyć wyrok sądu apelacyjnego?

Orzeczenie sądu apelacyjnego możesz zaskarżyć do Sądu Kasacyjnego.

Taki środek odwoławczy możesz wnieść samodzielnie lub przez adwokata, jeżeli figuruje on w specjalnym rejestrze adwokatów uprawnionych do występowania przed Sądem Kasacyjnym (Albo dei patrocinanti in Cassazione).

Skargę kasacyjną należy wnieść do sądu apelacyjnego. Termin na jej wniesienie wynosi od 15 do 45 dni.

Przesłanki wniesienia kasacji są ściśle określone i dotyczą wyłącznie błędów prawnych.

Rozprawa apelacyjna może być jawna lub niejawna.

Sąd kasacyjny orzeka na podstawie akt sądowych.

Sąd kasacyjny może odmówić przyjęcia kasacji lub ją oddalić, bądź też uchylić zaskarżony wyrok, przekazując sprawę właściwemu sądowi lub umarzając postępowanie. Jeśli zarządzi ponowne rozpoznanie sprawy na rozprawie, sprawa wróci do sądu pierwszej instancji.

Co dzieje się, gdy wyrok staje się prawomocny?

Wyrok staje się prawomocny po upływie przewidzianego przepisami prawa terminu zaskarżenia do sądu apelacyjnego lub kasacyjnego albo po oddaleniu kasacji przez Sąd Kasacyjny.

Po uprawomocnieniu się wyrok podlega wykonaniu.

Trafia do rejestru prowadzonego przez Biuro Rejestru Karnego.

Jeśli wymierzoną karą jest grzywna, musisz zapłacić żądaną kwotę.

Jeśli wymierzono ci bezwzględną karę pozbawienia wolności, prokurator wydaje nakaz wykonania kary.

Jeśli masz do odbycia karę trzech lat pozbawienia wolności lub krótszą, prokurator może zawiesić wykonanie kary. Wówczas powiadomi cię o takiej decyzji.

W ciągu 30 dni możesz wnioskować do rady ds. zwolnień warunkowych (Tribunale di Sorveglianza) o zastąpienie kary pozbawienia wolności innym środkiem. Jeśli zachodzą ku temu przesłanki, możesz wystąpić o dozór sprawowany przez pracownika socjalnego, zastosowanie aresztu domowego lub umieszczenie pod nadzorem placówki resocjalizacyjno-prewencyjnej.

Jeśli nie złożysz takiego wniosku lub zostanie on odrzucony, musisz zacząć odbywać karę.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jeśli zostałeś skazany na karę dłuższą niż dwa lata pozbawienia wolności, sędzia może zastosować środek zabezpieczający w postaci wydalenia.

Sędzia może zamienić karę pozbawienia wolności na deportację z zakazem ponownego wjazdu na terytorium kraju, jeśli zostałeś skazany lub w wyniku przyznania się do winy złagodzono ci karę na dwa lata pozbawienia wolności, a przepisy nie pozwalają na zawieszenie kary. Wydalenie zostanie przeprowadzona bezzwłocznie, nawet jeśli wyrok nie jest prawomocny. Właściwym organem jest zwierzchnik policji państwowej na poziomie prowincji (Questore).

Możesz również zostać wydalony, jeśli już przebywasz w więzieniu, odbywając karę poniżej dwóch lat pozbawienia wolności. Taki nakaz wydaje sędzia Tribunale di Sorveglianza. Od tego nakazu możesz odwołać się do Tribunale di Sorveglianza w składzie kolegialnym.

Czy informacje o postawionych mi zarzutach/wyroku skazującym zostaną wpisane do rejestru karnego?

Prawomocne wyroki są umieszczane w rejestrze karnym.

Wpisy są usuwane wraz z ukończeniem 80. roku życia przez osobę, której dotyczą lub po jej śmierci.
Są również usuwane, jeśli orzeczenie zostało uchylone w wyniku kasacji.

Wyroki skazujące wydane przez sędziego pokoju są usuwane z rejestru po upływie pięciu lat od orzeczenia kary, jeśli nałożono grzywnę lub po dziesięciu latach w przypadku pozostałych kar, o ile skazany nie popełni przestępstwa w oznaczonym okresie czasu.

Możesz zwrócić się do właściwego sądu o sprostowanie wpisów lub zaświadczeń z Biura Rejestru Karnego. Jeśli urodziłeś się za granicą, właściwym sądem jest sąd w Rzymie.

Czy jeśli zostałem skazany, to mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Jeśli zostałeś skazany przez włoski sąd, wyrok jest ostateczny i nie możesz być ponownie sądzony za to samo przestępstwo.

Jeśli jednak zostałeś skazany przez zagraniczny sąd za przestępstwo popełnione na terytorium Włoch, wówczas możesz być za nie ponownie sądzony we Włoszech.

Ciekawe strony

Ogólne zagadnienia prawne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Zagadnienia ogólne dotyczące cudzoziemców

Zagadnienia z zakresu prawa karnego

Policja Państwowa

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.