Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

Autor treści:
Włochy

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

W Kodeksie drogowym przewidziano dwie kategorie naruszeń prawa: przestępstwa i wykroczenia administracyjne.

Przy przestępstwach takich jak jazda w stanie nietrzeźwości ocena okoliczności faktycznych i wymierzenie kary przebiegają według takich samych zasad jak w postępowaniu karnym.

Przy wykroczeniach (takich jak przekroczenie prędkości, nieprawidłowe parkowanie) stosuje się procedurę administracyjną, objaśnioną poniżej w niniejszym arkuszu informacyjnym.

Jakie organy są właściwe w tych sprawach?

Organami właściwymi w sprawach o wykroczenia są: policja drogowa, policja państwowa, karabinierzy, policja finansowa (Guardia di Finanza) oraz policja miejska (Polizia Municipale). W niektórych przypadkach mandatem karnym mogą ukarać cię również funkcjonariusze ochotniczej służby drogowej (ausiliari del traffico).

Jak wygląda procedura?

Jeśli to możliwe, niezwłocznie sporządza się i wręcza sprawcy mandat karny.

W przeciwnym razie jest on przesyłany w terminie 150 dni od dnia ustalenia sprawcy lub osoby zobowiązanej do zapłaty grzywny (zwykle jest to właściciel pojazdu).

Jakie kary przewiduje kodeks?

Zwykle jest to kara grzywny.

Mogą zostać również nałożone inne sankcje administracyjne, na przykład cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami lub zakaz prowadzenia pojazdów przez określony czas.

Mieszkam w innym państwie członkowskim. Czy mają wobec mnie zastosowanie przepisy szczególne?

Prowadząc pojazd na obcych tablicach rejestracyjnych, możesz w trybie natychmiastowym zapłacić grzywnę w obniżonej wysokości (kara minimalna), o ile jest to dopuszczalne. Wówczas nie przysługuje ci prawo do odwołania.

Inna możliwość polega na wpłacie kaucji (cauzione) w wysokości równiej karze minimalnej, jeżeli pojazd został zarejestrowany w jednym z państw członkowskich UE lub równej połowie kary maksymalnej w innym przypadku. Jeśli wpłaciłeś kaucję, możesz się odwoływać.

Jeśli natomiast nie uiścisz kaucji, twój pojazd zostanie tymczasowo zajęty. W takim przypadku musisz pokryć koszt odstawienia pojazdu na parking policyjny i nie masz prawa go użytkować do czasu zapłaty jednej z powyższych sum.

Jeśli pojazd nie zostanie zajęty, wówczas doręczenie mandatu osobom mieszkającym za granicą następuje w ciągu 360 dni od jego wystawienia.

Czym jest mandat karny (verbale) [dokument wystawiany przez policję drogową]?

Mandat karny jest dokumentem urzędowym zawierający opis okoliczności faktycznych i określający karę.

Jest on bezpośrednim dowodem okoliczności faktycznych ustalonych przez funkcjonariusza policji.

Możesz odmówić jego podpisania lub przyjęcia. Twoja odmowa zostanie odnotowana, lecz nie wpłynie to na ważność mandatu.

Czy mogę się odwołać?

Osoba wskazana na mandacie z imienia i nazwiska jako sprawca lub właściciel pojazdu może się odwołać.

Odwołanie składa się do prefekta lub sędziego pokoju.

Odwołanie do prefekta należy wnieść w terminie 60 dni osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do prefektury w miejscu popełnienia wykroczenia bądź do organu oceniającego.

Odwołanie do sędziego pokoju należy wnieść w terminie 60 dni od powiadomienia o czynie, osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do biura sędziego pokoju w miejscu popełnienia wykroczenia. W sądzie musisz stawić się osobiście lub możesz być reprezentowany przez adwokata. Inaczej postępowanie odwoławcze zostanie unieważnione.

Czy wykroczenia te zostaną wpisane do rejestru karnego?

Jako wykroczenia administracyjne nie są one umieszczane w rejestrze karnym.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.