Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

Na tych stronach wyjaśniono tryb postępowania w przypadku, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa.

Autor treści:
Włochy

Przebieg postępowania karnego

Poniżej pokrótce opisano standardowe działania podejmowane w toku postępowania karnego prowadzonego przeciwko osobom pełnoletnim.

W notach informacyjnych przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych etapów postępowania, jak również praw przysługujących podejrzanemu/oskarżonemu. Zawarte w nich informacje nie zastępują porady prawnej i mają wyłącznie orientacyjny charakter.

Postępowanie karne zostaje wszczęte z chwilą powzięcia przez policję lub prokuraturę informacji o popełnieniu czynu, który może nosić znamiona przestępstwa.

Po zakończeniu dochodzenia/śledztwa prokurator wnosi akt oskarżenia, chyba że uzna za stosowne umorzyć postępowanie.

W przypadku spraw dotyczących przestępstw rozpoznawanych przed sądem orzekającym w składzie kilkuosobowym, sądem przysięgłych (corte d'assise) (organem zbliżonym do Sądu Koronnego (Crown Court) w Zjednoczonym Królestwie (Anglia i Walia) lub do Federalnego Dystryktu Sądowego (Federal Judicial District) w Stanach Zjednoczonych) lub, niekiedy, sądem orzekającym w składzie jednoosobowym prokurator składa akt oskarżenia na ręce sędziego w trakcie rozprawy wstępnej.

Po zakończeniu rozprawy wstępnej sąd może skierować sprawę do rozpoznania w toku postępowania sądowego lub umorzyć postępowanie karne.

W przypadku przestępstw podlegających właściwości rzeczowej sądu orzekającego w składzie jednoosobowym lub sędziego pokoju prokurator wystosowuje wezwanie do stawienia się przed sądem lub bezpośrednie wezwanie do stawiennictwa (mandato di comparizionecitazione diretta in giudizio).

Przewidziano również szereg instytucji szczególnych: postępowanie uproszczone, dobrowolne poddanie się karze, natychmiastowe lub bezpośrednie postawienie w stan oskarżenia, bez rozprawy wstępnej (giudizio immediatogiudizio direttissimo), wyrok nakazowy.

Postępowanie karne składa się zazwyczaj z trzech etapów:

  • postępowanie w pierwszej instancji (sąd przysięgłych, sąd orzekający w składzie wieloosobowym, sąd orzekający w składzie jednoosobowym lub sędzia pokoju),
  • postępowanie apelacyjne oraz
  • postępowanie przed Najwyższym Sądem Kasacyjnym (sądem najwyższej instancji).

W toku postępowania w pierwszej instancji gromadzi się wszystkie dowody, a także przeprowadza się dowody z zeznań świadków oraz dowody z dokumentów; postępowanie kończy się wydaniem wyroku skazującego lub uniewinniającego oskarżonego.

Oskarżony może wnieść apelację od wyroku wydanego w pierwszej instancji.

Sąd apelacyjny rozstrzyga, czy należy utrzymać w mocy wyrok wydany w pierwszej instancji, zmienić go w całości lub w części czy też uchylić go i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przed sądem pierwszej instancji.

Od orzeczenia sądu apelacyjnego przysługuje kasacja do Najwyższego Sądu Kasacyjnego (sądu najwyższej instancji).

Najwyższy Sąd Kasacyjny wydaje wyrok, w którym może orzec niedopuszczalność kasacji albo ją odrzucić, uchylić zaskarżany wyrok bez przekazywania sprawy do ponownego rozpoznania albo uchylić zaskarżany wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przed sądem pierwszej instancji.

Po wyczerpaniu wszystkich środków zaskarżenia wyrok staje się prawomocny. Jeżeli wydano wyrok skazujący na określoną karę, kara ta staje się wykonalna.

W notach informacyjnych przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych etapów postępowania, jak również praw przysługujących podejrzanemu/oskarżonemu. Zawarte w nich informacje nie zastępują porady prawnej i mają wyłącznie orientacyjny charakter.

Ofiara przestępstwa może uzyskać wszystkie informacje na temat przysługujących jej praw po kliknięciu tego hiperłącza.

Rola Komisji Europejskiej

W tym miejscu należy podkreślić, że Komisja Europejska nie odgrywa żadnej roli w postępowaniach karnych prowadzonych w państwach członkowskich i nie może zatem udzielić pokrzywdzonemu żadnego wsparcia przy składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Informacje zawarte w tych notach informacyjnych mają wyłącznie na celu przedstawienie pokrzywdzonemu procedury składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i wskazaniu mu organów, z którymi może skontaktować się w tej sprawie.

Aby zapoznać się z odpowiednimi informacjami, należy kliknąć poniższe linki:

1 – Moje prawa w postępowaniu przygotowawczym

2 – Moje prawa w trakcie rozprawy sądowej

3 – Moje prawa po zakończeniu rozprawy

Ciekawe strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ogólne zagadnienia prawne

Zagadnienia z zakresu prawa karnego

Włoskie izby adwokackie zrzeszające adwokatów karnistów

Prawa człowieka

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.