Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Włochy

W niniejszym arkuszu informacyjnym wyjaśniono, co dzieje się, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa.

Autor treści:
Włochy

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego przeciwko osobom dorosłym.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów procesu oraz przysługujących ci praw możesz znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Postępowanie rozpoczyna się wraz z uzyskaniem przez policję lub prokuratora informacji o zdarzeniu, które może stanowić przestępstwo.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator kieruje sprawę do sądu, co stanowi początek postępowania sądowego, chyba że uzna, że sprawę należy umorzyć.

W sprawach o przestępstwa, w których właściwy jest sąd w składzie kolegialnym, sąd przysięgłych (odpowiadający sądom koronnym (Crown Court) w Wielkiej Brytanii lub federalnym sądom dystryktowym (Federal Judicial District) w USA), a niekiedy sąd w składzie jednego sędziego, prokurator składa do sędziego do spraw postępowania przygotowawczego wniosek o skierowanie sprawy na rozprawę główną.

Na zakończenie posiedzenia wstępnego sędzia może skierować sprawę na rozprawę główną lub umorzyć postępowanie.

W sprawach o przestępstwa, w których właściwy jest sąd w składzie jednego sędziego lub sędzia pokoju, prokurator wysyła nakaz stawiennictwa lub wezwanie do bezpośredniego stawienia się w sądzie.

Istnieją ponadto postępowania szczególne: postępowanie uproszczone, wniosek stron o złagodzenie kary w zamian za przyznanie się oskarżonego do winy (poddanie się karze – patteggiamento), postępowanie przyspieszone i postępowanie nakazowe.

Postępowanie karne zwykle składa się z trzech etapów: postępowania przed sądem pierwszej instancji (sądem przysięgłych, sądem w składzie kolegialnym, sądem w składzie jednego sędziego, sędzią pokoju), postępowania odwoławczego oraz postępowania przed Sądem Kasacyjnym (Sądem Najwyższym).

W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji przeprowadza się wszystkie dowody – ze świadków i dokumentów; postępowanie kończy się skazaniem albo uniewinnieniem oskarżonego.

Możesz złożyć apelację od wyroku sądu pierwszej instancji.

Sąd apelacyjny może podtrzymać wyrok sądu pierwszej instancji, zmienić go w części lub w całości, bądź uchylić go i skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Orzeczenie sądu apelacyjnego możesz zaskarżyć do Sądu Kasacyjnego (Sądu Najwyższego).

Sąd Kasacyjny wydaje orzeczenie, w którym oddala kasację w razie jej bezzasadności, oddala kasację albo uchyla zaskarżone orzeczenie bez przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (cassazione senza rinvio) Może też uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (cassazione con rinvio).

Po zakończeniu wszystkich etapów procesu orzeczenie staje się prawomocne. Jeśli zapadł wyrok skazujący i wymierzono karę, to od tej chwili kara podlega wykonaniu.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów procesu oraz przysługujących ci praw możesz znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, zagrożonych karą w ustalonej wysokości, taką jak grzywna, znajdują się w arkuszu informacyjnym 5 - Wykroczenia.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w postępowaniach karnych toczących się w państwach członkowskich i w związku z tym nie może udzielić pomocy w złożeniu skargi. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz organów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Potrzebne informacje możesz uzyskać, klikając na jeden z poniższych linków.

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

  • Zbieranie dowodów
  • Przesłuchanie
  • Ujęcie, zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz europejski nakaz aresztowania
  • Zakończenie postępowania przygotowawczego i posiedzenie wstępne

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sądu

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym i inne wykroczenia

Ciekawe strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ogólne zagadnienia prawne

Zagadnienia z zakresu prawa karnego

Włoskie izby adwokackie zrzeszające adwokatów karnistów

Prawa człowieka

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.