Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Czy mogę się odwoływać?

Masz prawo zaskarżyć wyrok sądu pierwszej instancji, wnosząc apelację w ciągu 10 dni od daty wydania wyroku. Sąd może przedłużyć ten termin do 20 dni.

Apelację należy skierować do sądu wyższej instancji (Kolegium Spraw Karnych sądu okręgowego/Izby Karnej Sądu Najwyższego), przy czym składa się ją do sądu, który wydał zaskarżane orzeczenie.

Nie jest możliwe odrębne zaskarżenie postanowień pisemnych/ustnych wydanych w toku rozprawy. Można je zaskarżyć tylko wraz z całym orzeczeniem sądu.

Możesz wnieść apelację, jeśli uważasz, że rozstrzygnięcie sądu było niesłuszne – przykładowo kara była zbyt surowa/nastąpiła nieprawidłowa kwalifikacja prawna czynu (zastosowanie niewłaściwego artykułu/części artykułu ustawy - Prawo karne) itp.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Wniesienie apelacji wstrzymuje wykonanie orzeczenia. Jeśli wnosząc apelację przebywasz w zakładzie karnym, to dziesięcio-/dwudziestodniowy termin na wniesienie apelacji rozpoczyna bieg od daty doręczenia ci orzeczenia w zrozumiałym dla ciebie języku.

Jeśli kłopoty zdrowotne/sprawy rodzinne mogą uzasadniać zwolnienie z aresztu, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie przesłanek aresztowania. Sąd nie ma obowiązku przyjąć takiego wniosku.

Sąd powiadomi cię o dacie rozpoczęcia rozprawy apelacyjnej. Nie ma ściśle określonego terminu na rozpoznanie apelacji, lecz sądy kierują się zasadą rozpoznawania spraw w rozsądnym terminie.

Masz prawo przytoczyć nowe dowody we wniosku apelacyjnym, wraz z uzasadnieniem konieczności ich zbadania oraz podaniem przyczyn nieprzedstawienia tych dowodów w sądzie pierwszej instancji. Masz prawo żądać zbadania przez sąd apelacyjny dowodów, które uważasz za istotne dla poparcia zarzutów zawartych w apelacji.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Na rozprawę apelacyjną wzywa się następujące strony: prokuratora, wszystkie osoby zaskarżające orzeczenie sądu, adwokatów/przedstawicieli obrony. Apelację rozpoznaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych.

Apelację rozpoznaje się w granicach zaskarżenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy sąd ma wątpliwości co do ustaleń sądu pierwszej instancji.

W postępowaniu apelacyjnym sąd może wydać jedno z pięciu możliwych rozstrzygnięć:

  • utrzymać w mocy wyrok sądu pierwszej instancji; uchylić wyrok i wydać nowy wyrok;
  • uchylić wyrok w części i wydać nowy wyrok w odniesieniu do uchylonej części;
  • uchylić wyrok i zamknąć postępowanie w sprawie;
  • uchylić wyrok w całości/części oraz skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Co dzieje się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

W razie uznania apelacji oraz niezaskarżenia wyroku sądu apelacyjnego przez żadną z pozostałych stron (prokuratora/pokrzywdzonego) w drodze kasacji, wyrok/postanowienie sądu apelacyjnego staje się prawomocne.

Jeśli twoja apelacja się nie powiedzie, masz prawo zaskarżyć wyrok/postanowienie sądu apelacyjnego w drodze kasacji do Wydziału Karnego Senatu Sądu Najwyższego. Kasację należy wnieść w terminie 10 dni od daty doręczenia orzeczenia sądu apelacyjnego. Sąd może przedłużyć ten termin do 20 dni.

W razie twojego uniewinnienia lub zamknięcia postępowania w sprawie ze względów prawnych przysługuje ci prawo do odszkodowania.

W razie przyjęcia apelacji wyrok skazujący trafia do rejestru prowadzonego przez Centrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy.

Warunki wniesienia kasacji są ściśle określone – musisz wykazać istotne naruszenie przepisów prawa karnego/procedury karnej.

W niektórych przypadkach masz prawo wystąpić o wznowienie postępowania karnego, jeśli po uprawomocnieniu się wyroku/postanowienia wyszły na jaw nowe okoliczności. Skorzystanie z takiego środka zaskarżenia nie jest ograniczone terminem.

W niektórych przypadkach (jeśli doszło do istotnych naruszeń przepisów ustawy Prawo karne/ustawy o postępowaniu karnym), nawet jeśli nie wniosłeś kasacji w sprawie, twój adwokat ma prawo złożyć wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Złożenie takiego wniosku nie jest ograniczone terminem.

Wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny i ostateczny w razie niezaskarżenia go w procedurze apelacji/kasacji. Wyrok sądu apelacyjnego staje się prawomocny i ostateczny w razie niezaskarżenia go w procedurze kasacji. Wyrok sądu kasacyjnego staje się prawomocny w dniu rozpoznania kasacji.

Jestem z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jeśli wymierzono ci karę pozbawienia wolności, możesz zostać odesłany do państwa pochodzenia po rozprawie, jeśli właściwy organ twojego państwa wystąpi z wnioskiem o ekstradycję, a Prokurator Generalny Łotwy przychyli się do takiego wniosku lub też na odwrót – jeśli Prokurator Generalny Łotwy zwróci się do twojego państwa z wnioskiem o przekazanie cię w celu odbycia kary. Przekazanie nie następuje automatycznie.

Warunki przekazania są następujące:

  • musisz być obywatelem państwa, w którym będziesz odbywał karę;
  • orzeczenie sądu musi być prawomocne;
  • do zakończenia odbywania kary musi pozostawać co najmniej sześć miesięcy;
  • przestępstwo, za które zostałeś skazany, musi również stanowić przestępstwo w twoim państwie;
  • wyraziłeś wolę odbycia kary w swoim państwie/wyraziłeś zgodę na przekazanie.

Administracja zakładu karnego powiadomi cię o prawie wnioskowania o przekazanie w ciągu 10 dni od otrzymania nakazu wykonania wyroku. Musisz zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Prokuratora Generalnego Łotwy.

Jeśli nie chcesz odbywać kary w swoim państwie/nie zgadzasz się na taki wniosek organów twojego kraju, musisz przekazać Prokuratorowi Generalnemu Łotwy pisemną odmowę. Wniosek o przekazanie musi zostać rozpatrzony w terminie 10 dni.

Informacja o zarzutach/wyrokach skazujących

Informacje o wyrokach skazujących wydanych na Łotwie są przechowywane za twoją zgodą w aktywnej bazie danych rejestru prowadzonego przez Centrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy aż do czasu zatarcia skazania. Jeśli otrzymałeś karę administracyjną, informacja w rejestrze jest przechowywana przez 1 rok od wykonania kary, a następnie trafia do archiwum rejestru. Nie przewidziano trybu zaskarżenia.

Ciekawe strony

Ustawa o postępowaniu karnym

Ustawa – Prawo karne

Łotewskie sądy

Ustawa o rejestrze skazanych

Ustawa o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez organ prowadzący postępowanie

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.