Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Czy mogę odwołać się od wyroku?

Od wyroku sądu można wnieść apelację w terminie 40 dni od daty jego wydania, składając oświadczenie w sekretariacie sądu. Zarzuty w apelacji mogą ograniczać się do zaskarżenia wysokości kary lub odszkodowania zasądzonego w ramach powództwa cywilnego.

Właściwość sądu

  • sprawy o wykroczenia (contravention) = rozpoznawane przez sąd policyjny; apelację rozpoznaje sąd poprawczy.
  • sprawy o występki (délit) = rozpoznawane przez sąd poprawczy; apelację rozpoznaje sąd apelacyjny.
  • sprawy o zbrodnie (crime) = rozpoznawane przez wydział karny sądu okręgowego; apelację rozpoznaje wydział karny sądu apelacyjnego.

Co się stanie po wniesieniu przez mnie apelacji?

Prokurator działający przy sądzie, do którego wniesiono apelację, jest o niej zawiadamiany w terminie 24 godzin od jej wniesienia. Zostanie ustalona data rozprawy apelacyjnej, o której zostaniesz poinformowany.

Jak długo trwa rozpatrzenie apelacji?

Rozpatrzenie apelacji może trwać kilka miesięcy.

Czy w trakcie postępowania apelacyjnego będę mógł przedstawić nowe dowody? Jakie zasady się stosuje?

W postępowaniu apelacyjnym masz prawo przedstawiać nowe dowody. Obowiązują zwykłe zasady przeprowadzania dowodów. Sąd uwzględnia wszystkie dowody, które są zgodne z prawem. Nie weźmie on jednak pod uwagę zarzutów proceduralnych, takich jak zarzut nieważności dokumentu, który należało podnieść w postępowaniu w pierwszej instancji.

Jak będzie przebiegała rozprawa apelacyjna i jaka może być decyzja sądu?

Sędziowie dokonują ponownej oceny okoliczności faktycznych, lecz co do zasady świadkowie nie są przesłuchiwani ponownie, chyba że sąd uzna to za konieczne. Sąd może też w razie potrzeby przesłuchać nowych świadków.

Co do zasady, sąd apelacyjny nie może orzec kary wyższej niż kara orzeczona przez sąd niższej instancji, jeżeli apelację wnosi wyłącznie oskarżony. W takim przypadku sąd może jedynie utrzymać w mocy lub złagodzić orzeczoną wobec niego karę. Zwiększenie wymiaru kary możliwe jest tylko wówczas, gdy apelację od wyroku złożył również prokurator, co zazwyczaj zdarza się, gdy oskarżony wnosi apelację co do kary .

Co stanie się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

Masz prawo odwołać się po raz kolejny, wnosząc kasację (cassation). Sąd kasacyjny nie skupia się na badaniu okoliczności faktycznych, lecz ogranicza się do kwestii prawnych.

Czy mam prawo do odszkodowania, jeżeli pierwszy wyrok był niesłuszny? W jakiej wysokości? W jaki sposób mogę go dochodzić?

Prawo do odszkodowania przysługuje wyłącznie w przypadku niesłusznego pozbawienia wolności. Prawo to przysługuje każdej osobie, wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie przez okres przekraczający trzy dni pod warunkiem, że zastosowanie środka lub przedłużenie jego stosowania nie wynikało z winy tej osoby.

Czy w razie uwzględnienia mojej apelacji, rejestr karny nadal będzie zawierał informację o skazaniu?

Jeżeli twoja apelacja zostanie uwzględniona i jej skutkiem będzie uwolnienie cię od zarzutów, informacja o skazaniu nie zostanie wpisana do rejestru karnego.

Czy możliwe jest ponowne wniesienie apelacji w razie odrzucenia albo oddalenia pierwszej? Do kogo? W jakich okolicznościach?

Każda osoba uznana prawomocnym wyrokiem sądu za sprawcę zbrodni lub występku może domagać się wznowienia postępowania w następujących okolicznościach:

  • jeżeli w następstwie skazania za zbrodnię lub występek wydano nowy wyrok skazujący inną osobę za to samo przestępstwo i te dwa wyroki nie dają się ze sobą pogodzić, a ich sprzeczność stanowi dowód niewinności danej osoby;
  • jeżeli zeznający świadkowie zostaną następnie skazani za składanie fałszywych zeznań;
  • jeżeli po wydaniu wyroku skazującego ujawnione zostaną nowe okoliczności lub nowe dowody całkowicie lub częściowo wskazujące na brak winy skazanego;
  • jeżeli po wydaniu wyroku skazującego za zabójstwo przedstawione zostaną nowe dowody, stanowiące wystarczającą przesłankę, by uznać, że rzekoma ofiara przestępstwa żyje;
  • jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdzi, że wyrok skazujący został wydany z naruszeniem europejskiej konwencji praw człowieka.

Wnioski o wznowienie postępowania rozpoznaje Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości (Cour Supérieure de Justice), działający w charakterze sądu kasacyjnego.

Kiedy wyrok skazujący staje się prawomocny?

Wyrok skazujący staje się prawomocny po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków zaskarżenia, między innymi w przypadku, kiedy upłynął termin wniesienia apelacji lub kasacji.

Czy mogę zostać deportowany, jeżeli jestem obywatelem innego państwa członkowskiego?

Jako obywatel innego państwa członkowskiego możesz zostać deportowany po rozprawie w przypadku, gdy byłeś sprawcą poważnego zakłócenia porządku publicznego. Obywatel państwa trzeciego może domagać się zwolnienia po odbyciu połowy kary, jeżeli złoży pisemne przyrzeczenie, że nigdy nie wjedzie ponownie na terytorium kraju.

Decyzję Ministerstwa ds. Imigracji w sprawie deportacji można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Co się stanie z informacjami na temat postawionych mi zarzutów/wyroku skazującego?

Informacja na temat skazania zostanie wpisana do rejestru karnego, w którym odnotowywane są wszystkie wyroki skazujące wydane przez luksemburskie sądy karne.

W jaki sposób i gdzie przechowuje się te informacje?

Rejestr karny jest prowadzony przez Prokuraturę Generalną pod nadzorem Prokuratora Generalnego w formie komputerowej bazy danych. Karta informacyjna zawiera nazwisko oraz imiona ojca i matki, a także, w stosownym przypadku, nazwisko małżonka, wraz z datą urodzenia, miejscem zamieszkania i zawodem lub numer identyfikacyjny.

Jak długo przechowuje się te informacje?

Skazania orzeczone przez sądy luksemburskie ulegają zatarciu z mocy prawa lub jeżeli tak zarządzi sąd.

Czy informacje te można przechowywać bez mojej zgody?

Przechowywanie informacji w rejestrze karnym jest obowiązkowe i nie wymaga twojej zgody.

Czy mogę sprzeciwić się przechowywaniu tych informacji? W jaki sposób? Gdzie mogę wnieść swój sprzeciw?

Masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący wpisu do rejestru karnego; sprzeciw taki wnosisz do izby doradczej sądu okręgowego.

Ciekawe strony

Rejestr karny

Kodeks karny

Kodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.