Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Luksemburg

W poniższych arkuszach wyjaśniono, co się dzieje, gdy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu sądowym. Informacje o wykroczeniach, takich jak naruszenia przepisów kodeksu drogowego, które zazwyczaj kończą się nałożeniem kary w ustalonej wysokości, takiej jak grzywna, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeżeli jesteś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Luksemburg
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego:

 • postępowanie rozpoczyna się od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, skargi pokrzywdzonego lub stwierdzenia przez policję faktu popełnienia zbrodni lub występku;
 • prokurator zarządza wszczęcie dochodzenia wstępnego;
 • policja przesłuchuje świadków i ma prawo ich zatrzymać na okres nieprzekraczający 24 godzin;
 • jeżeli prokurator wyznaczył sędziego śledczego, sędzia ten decyduje o ewentualnym oskarżeniu, czyli o przedstawieniu formalnych zarzutów popełnienia przestępstwa, a następnie przesłuchuje daną osobę;
 • sędzia może polecić policji dokonanie zatrzymania i zastosowanie tymczasowego aresztowania; tymczasowo aresztowany może wystąpić z wnioskiem do izby doradczej sądu okręgowego (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) o uchyleniu tymczasowego aresztowania;
 • sędzia śledczy prowadzi postępowanie dowodowe;
 • po zakończeniu postępowania sędzia śledczy przekazuje akta sprawy prokuratorowi, który postanawia o umorzeniu sprawy (koniec postępowania) albo o skierowaniu sprawy do sądu; postanowienie o skierowaniu sprawy do sądu podlega zaskarżeniu;
 • oskarżony staje na rozprawie przed sądem właściwym do rozpoznawania spraw karnych;
 • sąd wydaje wyrok uniewinniający albo skazujący;
 • skazanemu przysługuje prawo wniesienia apelacji i prawo do powtórnego procesu przed sądem apelacyjnym.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich etapów procesu oraz przysługujących ci praw możesz znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w postępowaniach karnych toczących się w państwach członkowskich i w związku z tym nie może udzielić pomocy w złożeniu skargi. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz organów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Potrzebne informacje możesz uzyskać, klikając na jeden z poniższych linków.

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia i śledztwa

 • przesłuchanie/dochodzenie wstępne prowadzone przez policję;
 • zatrzymanie (w tym europejski nakaz aresztowania);
 • przesłuchanie przez sędziego śledczego i tymczasowe aresztowanie;
 • posiedzenie izby doradczej w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania;
 • śledztwo prowadzone przez prokuratora/sędziego śledczego i prawo do obrony;
 • zamknięcie śledztwa i skierowanie sprawy do sądu.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

5 – Naruszenia kodeksu drogowego oraz inne wykroczenia i występki

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.