Oskarżeni (postępowanie karne)

Malta

Autor treści:
Malta

A) Czy mam prawo do odwołania się od orzeczenia sądu?

Osoba uznana za winną zarzucanych jej czynów może we wszystkich przypadkach odwołać się od wyroku skazującego lub od kary orzeczonej w związku z wyrokiem skazującym, chyba że jest to kara ustawowa. Odwołanie się od orzeczenia nie może nigdy skutkować zaostrzeniem kary. Oskarżony może również odwołać się od wyroku skazującego z uwagi na swoją niepoczytalność. W niektórych przypadkach sąd może również postanowić o wznowieniu postępowania.

B) Jakie mam inne możliwości zaskarżenia orzeczenia?

Osoba skazana może wnieść o ułaskawienie przez prezydenta. Prawo łaski jest bardzo potężnym narzędziem uznaniowym uregulowanym w art. 93 konstytucji Malty, które przysługuje władzy wykonawczej państwa, a konkretnie prezydentowi Malty. Prawo łaski upoważnia prezydenta do przejęcia, za pośrednictwem Rady Ministrów, uprawnień przysługujących zwykle organom sądowym państwa.

Co do zasady ułaskawienie może zatrzymać skutki skazania, na przykład poprzez nakazanie natychmiastowego zwolnienia osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Zgodnie z art. 93 konstytucji prezydent może również zamienić karę na mniej dotkliwą lub podjąć inne działania w związku ze zmianą przepisów, na mocy której zmniejszono wymiar względnej kary.

C) Jakie skutki będzie mieć dla mnie wyrok skazujący?

Możliwymi skutkami wyroku skazującego są kara grzywny lub kara pozbawienia wolności, utrata statusu osoby niekaranej oraz uszczerbek dla reputacji skazanego.

(i) Wpis w rejestrze karnym

Każdy wyrok skazujący wydany przez sąd karny wpisuje się do akt osoby skazanej w rejestrze karnym, z wyjątkiem sytuacji, w której:

  1. wyrok skazujący dotyczy wykroczenia;
  2. w chwili popełnienia przestępstwa osoba skazana nie ukończyła 18. roku życia;
  3. prezydent Malty skorzystał z prawa łaski wobec osoby skazanej w związku z tym wyrokiem skazującym;
  4. wydano zarządzenie na podstawie ustawy o probacji;
  5. sąd uznał osobę za winną popełnienia przestępstwa zagrożonego karą grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 euro, która to kara została zapłacona – o ile osoba ta nie była wcześniej karana.

W rejestrze karnym nie odnotowuje się wyroków skazujących po upływie terminu określonego w załączniku drugim do rozporządzenia w sprawie zaświadczeń z rejestru karnego (rozdział 77), licząc od daty wydania wyroku skazującego.

Jak wskazano powyżej, przywilej braku wpisu wyroku skazującego do akt w rejestrze karnym nie przysługuje recydywistom wielokrotnie dopuszczającym się kradzieży, sprzedaży lub przemytu leków lub oszustw związanych z lekami z naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie leków niebezpiecznych lub rozporządzenia w sprawie zawodów medycznych i pokrewnych ani osobom skazanym za przestępstwa wymienione w załączniku trzecim do rozporządzenia (między innymi przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu rządu), krzywoprzysięstwo, składanie fałszywej przysięgi oraz wszelkie inne przestępstwa związane z naruszeniem zaufania publicznego.

(v) Wykonanie kary, przekazywanie więźniów, probacja i kary alternatywne

Poza karami pozbawienia wolności lub grzywny stosuje się również inne alternatywne kary. Zaliczają się do nich nadzór kuratora, wyrok w zawieszeniu oraz obowiązek pracy na cele społeczne.

Obywatel państwa trzeciego skazany na karę pozbawienia wolności na Malcie może w określonych okolicznościach odbyć karę w państwie swojego miejsca zamieszkania zgodnie zarówno z postanowieniami europejskiej Konwencji o przekazywaniu osób skazanych (ETS nr 112), jak i przepisami decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW, zależnie od przypadku.

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.