Oskarżeni (postępowanie karne)

Malta

Autor treści:
Malta

Gdzie odbędzie się rozprawa?

Twoją sprawę rozpozna albo sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates), albo sąd karny (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court), przede wszystkim w zależności od wagi stawianych ci zarzutów.

Rozprawa jest jawna, z zastrzeżeniem kilku wyjątków, przykładowo kiedy zachodzi potrzeba nieujawniania tożsamości pokrzywdzonego.

W przypadku gdy sprawę rozpoznaje sąd pokoju, orzeczenie wydaje przewodniczący składu sędziowskiego. Jeżeli natomiast sprawę rozpoznaje sąd karny, o winie orzeka ława przysięgłych, w przypadku uznania oskarżonego za winnego przewodniczący składu sędziowskiego orzeka karę.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w toku rozprawy sądowej?

Zarzuty mogą ulec zmianie w przypadku, gdy sprawę rozpoznaje sąd pokoju. Oskarżyciel może wystąpić o sprostowanie zarzutów, jeżeli z materiału dowodowego wynika, że inny zarzut jest bardziej adekwatny do okoliczności sprawy lub wystąpił błąd w treści pierwotnego zarzutu. Zarzuty można również wycofać lub zastąpić innymi zarzutami.

W sprawach rozpoznawanych przez sąd karny, po przyznaniu się oskarżonego do winy lub odmowy przyznania się do winy, treść zarzutów może ulec zmianie jedynie w ograniczonym zakresie, przy zastrzeżeniu, że nowe zarzuty nie będą poważniejsze niż te, które zostały sformułowane pierwotnie.

Jeżeli przyznasz się do wszystkich stawianych ci zarzutów, sąd przystąpi do wyrokowania. Jeżeli natomiast przyznasz się do części zarzutów, sąd będzie kontynuował rozprawę, chyba że oskarżyciel odstąpi od pozostałych zarzutów bądź pojawią się nowe zarzuty.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Twoja obecność jest wymagana na wszystkich etapach rozprawy.

Jeżeli mieszkasz w innym państwie członkowskim, nie możesz uczestniczyć w rozprawie za pośrednictwem wideołącza.

Jeżeli nie znasz języka maltańskiego, ale posługujesz się językiem angielskim, rozprawa odbędzie się w języku angielskim. W przypadku gdy nie znasz języka angielskiego, rozprawa odbędzie się w języku maltańskim, przy czym wyznaczony zostanie tłumacz, który będzie ci służył pomocą.

Masz prawo do samodzielnej obrony, lecz zasadniczo sądy zalecają ustanowienie adwokata. Adwokat może ci również zostać wyznaczony. Jeżeli broni cię adwokat dyżurujący w ramach pomocy prawnej, nie możesz go zmienić. Zmiana adwokata jest jednak możliwa, w przypadku gdy obronę prowadzi adwokat prywatny ustanowiony przez ciebie samodzielnie.

Nie masz obowiązku zabierania głosu na rozprawie, twoje milczenie nie może również stanowić podstawy dla sformułowania jakichkolwiek wniosków. Jeżeli jednak zdecydujesz się składać wyjaśnienia, nie będziesz mógł odmówić udzielenia odpowiedzi na obciążające cię pytania związane z wniesionymi przeciwko tobie zarzutami.

Składanie fałszywych zeznań może podważyć twoją wiarygodność, a ponadto skutkować popełnieniem przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (przestępstwo krzywoprzysięstwa).

Jakie mam prawa w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Co do zasady możesz podważać obciążające cię dowody. Jeżeli jest to dowód ze świadka, możesz zadawać pytania świadkowi lub powoływać własnych świadków w celu podważenia prawdziwości obciążających cię zeznań. W przypadku dowodów z dokumentów możesz zadawać pytania świadkom lub biegłym, którzy przedłożyli dokumenty, możesz również powoływać własnych świadków w celu podważenia dowodów. Nie możesz jednak powoływać własnych biegłych. Dowód z biegłego można podważyć jedynie poprzez zadawanie biegłemu pytań dotyczących jego opinii lub ekspertyzy.

Na swoją obronę możesz powoływać świadków i przedstawiać dowody z dokumentów.

Jeżeli rozprawa ma odbyć się przed sądem karnym, w określonym przepisami prawa terminie, którego bieg rozpoczyna się z chwilą doręczenia ci aktu oskarżenia, musisz przedstawić listę powoływanych świadków oraz innych przytaczanych na rozprawie dowodów na swoją obronę. Taki termin nie obowiązuje w przypadku gdy rozprawa toczyć się będzie przed sądem pokoju.

Aby pozyskać dowody, możesz wynająć prywatnego detektywa. Dowody zebrane w taki sposób są dopuszczalne, pod warunkiem że są dozwolone na gruncie przepisów prawa.

Twój adwokat może przesłuchiwać świadków oskarżenia oraz kwestionować ich zeznania.

Czy informacje na mój temat pozyskane z rejestru karnego będą brane pod uwagę?

Informacje pozyskane na twój temat z rejestru karnego będą brane pod uwagę, jeżeli zarzut opiera się na poprzednim wyroku skazującym, tzn. dotyczy powrotu do przestępstwa lub popełnienia przestępstwa w trakcie okresu próby po zawieszeniu wykonania kary. Informacje z rejestru karnego mogą również zostać wzięte pod uwagę przez sędziego pokoju lub sędziego sądu karnego przy ustalaniu kary.

W trakcie rozprawy przed sądem karnym informacje pozyskane na twój temat z rejestru karnego mogą zostać wzięte pod uwagę, w przypadku gdy powołujesz się na swoją dobrą reputację lub podważasz reputację świadka oskarżenia. Przy wymiarze kary sąd może uwzględnić prawomocny wyrok wydany przez sąd zagraniczny.

Co następuje na końcu rozprawy?

Na końcu rozprawy zostaniesz uniewinniony bądź uznany za winnego zarzucanych ci czynów. Możesz również zostać częściowo uniewinniony/uznany za winnego.

W razie uznania za winnego zostaniesz skazany na karę pozbawienia wolności. Jeżeli wymierzona kara nie przekracza dwóch lat pozbawienia wolności, sąd może zawiesić jej wykonanie na maksymalny okres czterech lat. W przypadku gdy kara wymierzona za przestępstwo nie przekracza siedmiu lat pozbawienia wolności, sąd może również zwolnić cię bezwarunkowo lub warunkowo, na okres próby nie przekraczający trzech lat. Jeżeli naruszysz warunki zwolnienia warunkowego, zostaniesz postawiony przed sądem i ponownie skazany.

Sąd może również orzec wobec ciebie dozór i wyznaczyć ci kuratora. W określonych przypadkach sąd może również wymierzyć ci karę grzywny.

Jaka jest rola pokrzywdzonego podczas rozprawy?

Jeżeli rozprawa odbywa się przed sądem karnym, pokrzywdzony może być na niej obecny, może również składać wnioski dotyczące wymiaru kary.

W postępowaniu przed sądem pokoju pokrzywdzony może odgrywać bardziej czynną rolę, występując w charakterze oskarżyciela posiłkowego – samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.