Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Malta

W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono tryb i etapy postępowania w przypadku, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu na rozprawie przed sądem. Informacje o wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, które zazwyczaj zagrożone są ściśle określonymi karami, jak np. karą grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Malta
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przebieg procesu karnego

Co do zasady sprawy rozstrzyga sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates). Jeżeli zostałeś zatrzymany, sąd najpierw rozstrzygnie, czy zachodzą przewidziane prawem przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, a w razie wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu pouczy cię o przysługującym ci prawie do złożenia wniosku o zastosowanie poręczenia majątkowego. Jeżeli będziesz odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, zostaniesz powiadomiony o stawianych ci zarzutach oraz o terminie wstępnego posiedzenia sądu. Twoja obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.

Istnieją trzy tryby postępowania sądowego, w zależności od wagi stawianych ci zarzutów:

Postępowanie uproszczone przed sądem pokoju

 • Akt oskarżenia
 • Przesłanki oskarżenia – w charakterze oskarżyciela występuje policja śledcza (il-Pulizija Eżekuttiva, ang. Executive Police)
 • Argumenty obrony
 • Głosy stron
 • Wyrok

Postępowanie przed sądem pokoju po przygotowaniu materiału dowodowego

 • Akt oskarżenia
 • Przesłanki oskarżenia – w charakterze oskarżyciela występuje policja śledcza i Prokurator Generalny (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General)
 • Argumenty obrony
 • Głosy stron
 • Wyrok

Rozprawa z udziałem ławy przysięgłych

 • Wnioski wstępne oraz wnioski dotyczące dopuszczalności dowodów
 • Odczytanie aktu oskarżenia
 • Mowa oskarżyciela
 • Przesłanki oskarżenia – w charakterze oskarżyciela występuje Prokurator Generalny
 • Argumenty obrony
 • Replika oskarżyciela
 • Duplika obrony
 • Podsumowanie
 • Orzeczenie co do winy
 • Orzeczenie co do kary

Szczegółowe informacje na temat wszystkich powyższych etapów postępowania karnego i przysługujących ci praw znajdziesz w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Uwaga: Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może udzielić ci pomocy, jeśli chcesz wnieść skargę. W niniejszych arkuszach informacyjnych można znaleźć informacje na temat trybu wniesienia skargi oraz organów, do których należy ją skierować.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 - Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

 • Dochodzenie
 • Zatrzymanie
 • Wstępne posiedzenie sądu
 • Przygotowanie do rozprawy głównej
 • Przygotowanie obrony

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po zakończeniu rozprawy

5 – Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.