Oskarżeni (postępowanie karne)

Polska

Autor treści:
Polska

Czy mogę się odwołać od wyroku na rozprawie sądowej? A od kary?

Tak, możliwe jest zaskarżanie wyroku sądu I instancji naruszającego twoje prawa, o ile byłeś stroną tego postępowania.

Można złożyć apelację od winy albo tylko od kary, a także apelację co do samego uzasadnienia wyroku.

Można w ten sposób zaskarżyć całość wyroku albo tylko jego część, ale apelację od winy uważa się za skierowaną przeciwko całości wyroku.

W jaki sposób? Do kogo? Jakie terminy obowiązują?

Do sądu, który wydał wyrok, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.

Jeśli oskarżony jest pozbawiony wolności – od jego doręczenia, w sytuacji gdy nie było go przy ogłoszeniu wyroku i nie miał obrońcy.

Wyjątkowo w postępowaniach przyspieszonych dotyczących przestępstw i wykroczeń termin ten wynosi 3 dni.

Uzasadnienie powinno być sporządzone w ciągu 14 dni. Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem oskarżony ma 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego, ale za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok.

Jeśli wyrok w I instancji wydał sąd okręgowy, apelację musi napisać adwokat.

Jakie są podstawy odwołania?

W apelacji można zarzucać zarówno wszelkie naruszenia przepisów prawa materialnego, jak i naruszenia przepisów postępowania. Można także wskazywać błędy w ustalonym przez sąd stanie faktycznym i nadmierną surowość lub łagodność wymierzonej kary. Można także odwołać się od innych, niezasadnie nałożonych środków.

Co się dzieje, jeśli wniosę apelację?

Jeżeli wniesiona zostaje apelacja, wyrok sądu I instancji nie podlega wykonaniu do czasu wydania wyroku przez sąd odwoławczy.

Co się dzieje, jeżeli jestem w więzieniu, kiedy wnoszę apelację?

Samo wniesienie apelacji nie wpływa na fakt osadzenia. Sąd odwoławczy może zarządzić sprowadzenie oskarżonego na rozprawę na jego wniosek, chyba że uzna za wystarczającą obecność obrońcy.

Jeżeli oskarżony nie jest sprowadzany, a nie ma obrońcy, zostanie mu wyznaczony obrońca z urzędu.

Kiedy apelacja będzie rozpatrywana?

Nie ma określonego w ustawie terminu na rozpatrzenie apelacji. Jeżeli stwierdzona zostanie dopuszczalność apelacji, zostanie wyznaczona rozprawa, a oskarżony zostanie powiadomiony o jej czasie i miejscu.

Czy mogę w apelacji przedstawiać nowe dowody?

W apelacji można wskazywać nowe fakty lub dowody, ale co do zasady sąd nie może przeprowadzić od nowa całego postępowania dowodowego. Sąd odwoławczy może dopuścić wyjątkowo tylko dowód uzupełniający, na przykład przesłuchać nowego świadka czy zażądać przedstawienia nowych dokumentów.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Najpierw wyznaczony sędzia sprawozdawca przedstawia stan sprawy. Następnie strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski na piśmie lub ustnie. Później sąd udaje się na naradę i ogłasza wyrok.

Co sąd może orzec?

Sąd może utrzymać wyrok w mocy, zmienić go lub uchylić i przekazać do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Sąd może orzec surowszą karę tylko jeżeli prokurator, a wyjątkowo pokrzywdzony, złożył apelację na niekorzyść oskarżonego.

Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony wyrokiem sądu I instancji. Wtedy musi zwrócić sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Ogólna zasadą jest, że sąd odwoławczy rozpatruje wyrok sądu tylko w zakresie, w jakim został on zaskarżony; tylko wyjątkowo wychodzi poza te granice.

Co się dzieje, jeśli apelacja zostanie/nie zostanie uznana?

Jeżeli apelacja zostanie uznana, sąd odwoławczy swoim wyrokiem albo zmieni poprzedni wyrok albo uchyli go i zwróci sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli apelacja nie zostanie uznana – sąd odwoławczy swoim wyrokiem utrzyma w mocy poprzedni wyrok, który stanie się prawomocny.

Czy istnieje prawo do ponownego odwołania się do sądu wyższej instancji/do innego sądu?

Od wyroku sądu odwoławczego nie można się ponownie odwoływać.

Jeżeli pierwsze orzeczenie jest nieprawidłowe, czy otrzymam odszkodowanie?

Z powodu wydania nieprawidłowego wyroku przez sąd I instancji odszkodowanie nie przysługuje.

Jeżeli moja apelacja zostanie uznana, czy wpis o skazaniu będzie utrzymany w rejestrze?

Jeżeli zapadnie wyrok uniewinniający lub postępowanie zostanie umorzone, wpis taki nie zostanie dokonany.

Czy dalsze apelacje są możliwe w przypadku, gdy pierwsza apelacja się nie powiedzie?

W wyjątkowych wypadkach, kiedy w postępowaniu miały miejsce szczególnie drastyczne naruszenia przepisów procedury, oskarżony może złożyć szczególną apelację zwaną kasacją do Sądu Najwyższego.

Kasacje od wyroku sądu odwoławczego należy złożyć w ciągu 30 dni od doręczenia wyroku tego sądu z uzasadnieniem. Możliwość ta nie dotyczy wszystkich wyroków.

Wyjątkowo możliwe jest też wznowienie postępowania.

Kiedy wyrok skazujący jest ostateczny?

Kiedy sąd odwoławczy wyda wyrok, a sprawa nie zostanie przekazana do ponownego rozpoznania sądowi I instancji, wyrok ten jest prawomocny.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać tam odesłany po rozprawie?

Wysłanie do państwa pochodzenia w celu odbycia tam orzeczonej w Polce kary jest możliwe w sytuacji, kiedy byłeś przekazany na czas postępowania karnego do Polski w drodze europejskiego nakazu aresztowania i jeśli państwo przekazujące zastrzegło, że wykonanie kary może nastąpić tylko w nim.

W takim wypadku zostaniesz tam odesłany niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku.

  • Jeśli w sprawie nie wydano europejskiego nakazu aresztowania, przekazanie cię do państwa pochodzenia w celu odbycia tam kary pozbawienia wolności orzeczonej w Polsce jest możliwe, jeśli wystąpi o to o państwo, z którego pochodzisz a polski sąd wyrazi na to zgodę;
  • lub z taką inicjatywą do państwa pochodzenia wystąpi polski Minister Sprawiedliwości a polski sąd wyrazi na to zgodę.

Jeżeli zostanę skazany, czy mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Uprawomocnienie się wyroku skazującego za określone przestępstwo powoduje, że nie jest już możliwe ponowne wszczęcie postępowania co do tego samego przestępstwa. Prawomocne skazanie w Polsce powoduje, iż za ten sam czyn nie można wszcząć postępowania karnego w innym kraju Unii Europejskiej.

Informacje o zarzutach i skazaniu

Dane o osobach skazanych za przestępstwo na każdą karę i za wykroczenia na karę aresztu przechowywane są w Krajowym Rejestrze Karnym, który prowadzony jest przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Punkty Informacyjne, w których można składać wnioski o otrzymanie informacji o danych znajdujących się w Rejestrze, prowadzone się przy sądach rejonowych i okręgowych.

Dane są udostępniane wyłącznie osobom, których dotyczą. Dane mogą być również udostępniane polskim i zagranicznym władzom państwowym, określonym instytucjom publicznym oraz pracodawcom.

Wiadomość o skazaniu wraz z podstawowymi danymi osobowymi osoby skazanej zamieszczana jest w Rejestrze z urzędu, ale dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. Zamieszczenie danych w Rejestrze nie jest zależne od zgody skazanego.

Czas przechowywania danych o karalności zależy od rodzaju kary wymierzonej w wyroku. Po upływie właściwego okresu czasu dane usuwa się z Rejestru z urzędu. W pewnych wypadkach jest też możliwe usunięcie danych o karalności wcześniej, na wniosek osoby skazanej.

Ciekawe strony

Krajowy Rejestr Karny

Ostatnia aktualizacja: 07/07/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.