Obžalovaní (trestné konanie)

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Vyšetrovanie a jeho účel

Vyšetrovanie (tzv. „predsúdne“ alebo „prípravné konanie“) je úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby na súd alebo vydania iného rozhodnutia, ktoré vedú policajti. Rozlišujeme „vyšetrovanie“ a „skrátené vyšetrovanie“.

Ak polícia alebo prokuratúra získa informácie o spáchaní trestného činu je povinná začať vyšetrovanie. Úlohou týchto orgánov je zhromaždiť a zabezpečiť dôkazy, na základe ktorých posúdia, či konkrétna osoba spáchala trestný čin alebo nie a či podozrenie zo spáchania trestného činu je preukázané tak, aby prokurátor mohol podať obžalobu na súd.

Kedy a kto vykonáva vyšetrovanie?

Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch, to znamená o všetkých trestných činoch spáchaných z nedbanlivosti a úmyselných trestných činoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody najviac 5 rokov.

Skrátené vyšetrovanie vykonáva poverený príslušník policajného zboru, môže ho vykonávať aj vyšetrovateľ policajného zboru a v určitých prípadoch napr. príslušník vojenskej polície, železničnej polície a pod.

Vyšetrovanie sa vykonáva o

 • zločinoch, to znamená o úmyselných trestných činoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody viac ako 5 rokov,
 • obzvlášť závažných zločinoch, to znamená o zločinoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody viac ako 10 rokov.

Vyšetrovanie vykonáva vyšetrovateľ policajného zboru, pričom takéto vyšetrovanie je možné vykonať aj v prípade prečinov, ak ste vo väzbe, vo väzení a pod., alebo ak to nariadi prokurátor.

Dodržiavanie zákonov pri vyšetrovaní kontroluje prokurátor.

Ďalšie informácie nájdete na tejto internetovej adrese:

Začatie vyšetrovania a vznesenie obvinenia (1)

Ako sa začína vyšetrovanie?

Ak policajt zistí skutočnosti, že bol spáchaný trestný čin, vydá rozhodnutie – uznesenie o začatí trestného stíhania.

Kedy mám práva obvineného?

Ak má policajt – na základe vyšetrovania – podozrenie, že ste spáchali trestný čin, vznesie proti vám po začatí trestného stíhania obvinenie, čo vám musí ihneď oznámiť. Obvinenie musí obsahovať:

 • opis trestného činu,
 • miesto a čas jeho spáchania,
 • dôkazy, ktoré preukazujú, že ste trestný čin spáchali vy,
 • a poučenie, že môžete proti tomuto rozhodnutiu podať sťažnosť.

Môže sa obvinenie zmeniť počas vyšetrovania?

Ak sa počas vyšetrovania zistí, že ste okrem trestného činu, pre ktorý bolo proti vám vznesené obvinenie, spáchali ďalší skutok, vznesie proti vám policajt nové obvinenie. Proti tomuto rozhodnutiu môžete podať sťažnosť. O tomto skutku sa vykoná nové vyšetrovanie.

Na druhej strane, ak počas vyšetrovania vyjde najavo, že skutok (určité vaše konanie), pre ktorý bolo proti vám vznesené obvinenie je potrebné kvalifikovať ako iný trestný čin, policajt vás o zmene písomne upovedomí. Proti takému postupu nemôžete podať sťažnosť.

Prokurátor môže podať obžalobu na súd len pre skutok, ktorý bol opísaný v uznesení o vznesení obvinenia. Môže však rozhodnúť, že skutok bude posudzovať ako iný trestný čin ako bol uvedený v obvinení. O takejto zmene musíte byť vyrozumený pred podaním obžaloby na súd, pričom máte právo navrhnúť doplnenie vyšetrovania.

Môžu ma opätovne súdiť za ten istý skutok, ak som bol odsúdený v inom členskom štáte?

Ak ste boli za určitý skutok slovenskými orgánmi v minulosti právoplatne odsúdený alebo oslobodený, resp. trestné stíhanie bolo voči vám skončené iným konečným rozhodnutím, nesmiete byť opätovne trestne stíhaný za ten istý skutok. To neplatí, ak bolo takéto právoplatné, konečné rozhodnutie zrušené napr. obnovením konania.

Ak ste boli stíhaný za priestupok v rámci správneho konania, môžete byť za ten istý skutok trestne stíhaný.

Táto zásada platí len pre trestné konanie vedené pred orgánmi jedného štátu. Ak ste boli odsúdený v inom členskom štáte za spáchanie určitého trestného činu, nesmiete byť za ten istý skutok slovenskými orgánmi opätovne trestne stíhaný.

Aké mám práva ako obvinený?

Vaše práva sú uvedené na jednotlivých informačných stránkach. Policajt, prokurátor a súd sú povinní vás vždy o vašich právach poučiť a musia vám umožniť tieto práva uplatniť. Zároveň musia rešpektovať vašu osobnosť a základné práva a slobody.

Môžem podať proti rozhodnutiu o vznesení obvinenia sťažnosť?

Áno, sťažnosť sa podáva v lehote 3 dní od oznámenia a to policajtovi, ktorý obvinenie vzniesol.

Kedy si môžem zvoliť obhajcu?

Po vznesení obvinenia si môžete vybrať obhajcu. Ak si v prípade povinnej obhajoby obhajcu nezvolíte, bude vám ustanovený súdom. Právo zvoliť si obhajcu máte aj vtedy, ak voči vám ešte nebolo vznesené obvinenie, ale polícia vás chce vypočuť ako podozrivého zo spáchania trestného činu, alebo ak ste boli napr. zadržaný pri páchaní trestného činu.

K výpovedi vás nikto nesmie nútiť. Odmietnutie výpovede nemožno použiť ako dôkaz proti vám. Orgány zohľadnia všetky vaše vyjadrenia, a to vo váš prospech alebo proti vám.

Výsluch obvineného (2)

Musím sa dostaviť pred vyšetrovateľa?

Ak ste boli riadne a včas predvolaný na výsluch (alebo iný úkon), musíte sa pred vyšetrovateľa dostaviť alebo sa ospravedlniť. Inak vám môže vyšetrovateľ uložiť pokutu do výšky 1 650 EUR alebo vás môže predviesť polícia. Týmto spôsobom môže policajt postupovať len vtedy, ak vás na to v predvolaní upozornil.

Pri ostatných vyšetrovacích úkonoch nemusíte byť prítomný.

Musím vypovedať?

Vypovedať je vaše právo, nie povinnosť. Môžete odmietnuť vypovedať, alebo sa vyjadriť len k tým skutočnostiam, ktoré uznáte za vhodné, alebo vypovedať len v prítomnosti vášho obhajcu. S obhajcom sa môžete radiť, ale nie o tom, ako odpovedať na už položené otázky.

K výpovedi vás nikto nesmie nútiť. Odmietnutie výpovede nemožno použiť ako dôkaz proti vám. Orgány zohľadnia všetky vaše vyjadrenia, a to vo váš prospech alebo proti vám.

Aké mám práva počas výsluchu?

Vyšetrovateľ vás musí poučiť o vašich právach, oboznámiť o skutku, ktorý sa vám kladie za vinu s jeho zákonným pomenovaním, ktoré je uvedené v Trestnom zákone. Musí vám poskytnúť primeraný čas na prípravu obhajoby.

Máte právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vám kladú za vinu a k dôkazom o nich. Môžete opísať všetky okolnosti prípadu a navrhnúť dôkazy. Potom vám môže vyšetrovateľ, prípadne obhajca klásť doplňujúce otázky, ktoré nesmú navádzať na určitú odpoveď. Počas výsluchu máte právo nazerať do vašich poznámok.

O výpovedi sa vyhotoví zápisnica, ktorú máte právo si prečítať (ak neviete čítať, musí vám byť prečítaná) a žiadať jej doplnenie, resp. opravu, ak nie je v súlade s vašou výpoveďou. Ak vám policajt nevyhovie, nemusíte zápisnicu podpísať.

Môžem klamať?

Na rozdiel od svedkov, vy klamať môžete, ale nesmiete krivo obviniť inú osobu, inak sa dopustíte trestného činu.

Priznanie sa a jeho následky.

Nikto vás nesmie nútiť priznať sa k spáchaniu skutku, ktorý sa vám ladie za vinu. Priznanie je poľahčujúcou okolnosťou. Priznať sa môžete k celému obvineniu alebo  len k jeho časti.

Musím sa podrobiť prehliadke tela, poskytnúť vzorku DNA, odtlačky prstov a pod.?

Ak je potrebné zistiť, či sú na vašom tele stopy (napr. stopy krvi) alebo následky trestného činu (napr. pomliaždeniny), musíte sa podrobiť prehliadke tela, ktorú vykonáva lekár alebo osoba toho istého pohlavia. Treba rozlišovať od osobnej prehliadky. Ak je to potrebné na získanie dôkazu, možno vám odobrať krv alebo iný biologický materiál (napr. sliny, vlasy atď.) alebo daktyloskopické odtlačky, ak tým nie je ohrozené vaše zdravie. Nikto vás nesmie fyzicky nútiť podrobiť sa týmto úkonom, no ak odmietnete, môže vám byť uložená pokuta do výšky 1 650 EUR.

Môžete odmietnuť poskytnúť hlasovú vzorku na identifikáciu vášho hlasu, resp. napísať niekoľko slov, aby sa zistila pravosť rukopisu.

Ak nie je možné zistiť vašu totožnosť (napr. nemáte občiansky preukaz), musíte strpieť úkony na jej zistenie, napr. snímanie odtlačkov prstov, vyhotovenie fotografií a pod.

Mám právo na tlmočníka?

Ak nerozumiete slovenskému jazyku, máte právo používať pred orgánmi váš materinský jazyk a právo na bezplatnú pomoc tlmočníka, ktorého zaobstará polícia, prípadne súd. Taktiež máte právo, aby ste boli o všetkých skutočnostiach, ktoré sa vám kladú za vinu, oboznámený vo vašom jazyku. Máte právo na preklad písomností, ktoré sa nachádzajú vo vyšetrovacom spise, ak je to nevyhnutné na zaručenie spravodlivého procesu.

Zadržanie, zatknutie (vrátane Európskeho zatýkacieho rozkazu) (3)

Čo je to zadržanie?

Zadržanie je krátkodobé obmedzenie osobnej slobody podozrivej alebo obvinenej osoby, ktorého účelom je preskúmať, či sú splnené podmienky na vzatie tejto osoby do väzby.

Kto a kedy ma môže zadržať?

Policajt alebo prokurátor vás môže zadržať, aj keď proti vám nebolo vznesené obvinenie, ale ste podozrivý zo spáchania trestného činu a existuje niektorý z dôvodov väzby, napr. ak ste boli pristihnutý pri trestnom čine alebo na úteku.

Ak ste boli pristihnutý pri trestnom čine a je potrebné zistiť vašu totožnosť, zabrániť vám v úteku a pod., môže vás zadržať ktokoľvek (teda nielen prokurátor a policajt). Takáto osoba vás musí ihneď odovzdať polícii.

Ak bolo proti vám už vznesené obvinenie, osobnú slobodu vám môže obmedziť policajt alebo prokurátor len vtedy, ak existujú dôvody väzby a nie je možné vopred získať rozhodnutie o väzbe. Napr. ak ste boli zastihnutý na úteku, alebo z vašej výpovede policajt zistí niektorý z dôvodov väzby a pod.

Aké mám práva ako zadržaná osoba?

Policajt, ktorý vás zadržal, resp. ktorému ste boli inou osobou odovzdaný, je povinný vás oboznámiť o dôvodoch zadržania a vypočuť vás, pričom máte tie isté práva ako pri výsluchu obvineného. Máte právo zvoliť si obhajcu, radiť sa s ním a žiadať, aby bol prítomný pri výsluchu.

Policajt následne rozhodne, či vás prepustí na slobodu. V opačnom prípade voči vám vznesie obvinenie (ak už nebolo vznesené) a opätovne vás vypočuje. Následne postúpi spis prokurátorovi, ktorý rozhodne, či vás prepustí na slobodu alebo podá návrh na súd na vaše vzatie do väzby.

Ako dlho môžem byť zadržaný?

Hneď ako bola obmedzená vaša osobná sloboda, má policajt, resp. prokurátor 48 hodín, aby vás odovzdal súdu s návrhom na vzatie do väzby alebo prepustil na slobodu. Súd následne rozhodne, či vás vezme do väzby alebo prepustí:

 • do 48 hodín, ak ste obvinený pre prečin alebo zločin,
 • do 72 hodín, ak ste obvinený pre obzvlášť závažný zločin,

inak vás musí prepustiť.

Čo je to zatknutie?

Účelom zatknutia je zistiť váš pobyt, zadržať vás, dodať súdu, a tým zabezpečiť vašu účasť na výsluchu alebo na inom úkone.

Kto a kedy je oprávnený ma zatknúť?

Príslušníci policajného zboru, železničnej polície a pod. sú oprávnení vypátrať váš pobyt a zatknúť vás, ak:

 • bolo proti vám vznesené obvinenie,
 • existuje niektorý z dôvodov väzby,
 • nebolo možné vás predvolať, predviesť, zadržať,
 • bol súdom vydaný príkaz na zatknutie na návrh prokurátora.

Ako dlho môžem byť zatknutý?

Polícia vás musí v lehote 24 hodín dodať súdu, ktorý vydal príkaz na zatknutie. Súd potom rozhodne, či vás vezme do väzby alebo prepustí:

 • do 48 hodín, ak ste obvinený pre prečin, alebo zločin,
 • do 72 hodín, ak ste obvinený pre obzvlášť závažný zločin,

inak vás musí prepustiť.

Čo je to Európsky zatýkací rozkaz?

Ak bol v inom členskom štáte vydaný Európsky zatýkací rozkaz, môžete byť na Slovensku zatknutý a po vypočutí sudcom vydaný do krajiny, ktorá rozkaz vydala. Máte právo na obhajcu a tlmočníka, ak ho potrebujete.

Vzatie do väzby a prepustenie (4)

Z akých dôvodov môžem byť vzatý do väzby?

Do väzby vás možno zobrať ak:

 • bolo proti vám vznesené obvinenie,
 • skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný,
 • ide o trestný čin,
 • existuje podozrenie, že ste ho spáchali vy.

Z vášho konania, resp. iných skutočností vyplýva obava, že:

 • ujdete, budete sa skrývať, alebo vám hrozí vysoký trest (úteková väzba),
 • budete ovplyvňovať svedkov, znalcov, spolu obvinených a pod. (kolúzna väzba),
 • budete pokračovať v trestnej činnosti (preventívna väzba).

Kto rozhoduje o väzbe?

O väzbe rozhoduje súd na návrh prokurátora. Proti rozhodnutiu môžete podať sťažnosť na súd, ktorý o väzbe rozhodol v lehote 3 dní od oznámenia. O sťažnosti rozhoduje nadriadený súd.

Ako dlho môžem byť vo väzbe?

Väzba môže trvať len nevyhnutný čas. Celková dĺžka väzby počas vyšetrovania a v konaní pred súdom nesmie prekročiť:

 • 12 mesiacov, ak ste stíhaný pre prečin, z toho vyšetrovacia väzba nesmie prekročiť 7 mesiacov a väzba v konaní pred súdom 5 mesiacov,
 • 36 mesiacov, ak ste stíhaný pre zločin, z toho vyšetrovacia väzba nesmie prekročiť 19 mesiacov a  väzba v konaní pred súdom 17 mesiacov,
 • 48 mesiacov, ak ste stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, z toho vyšetrovacia väzba nesmie prekročiť 25 mesiacov a väzba v konaní pred súdom 23 mesiacov,
 • 60 mesiacov, ak ste stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, za ktorý zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody 25 rokov alebo doživotie.

Lehoty začínajú plynúť hneď, ako bola obmedzená vaša osobná sloboda zatknutím alebo zadržaním.

Ak ste napríklad stíhaný za zločin, počas vyšetrovania môžete byť vo väzbe najviac 19 mesiacov. Počas týchto mesiacov musí prokurátor podať každých 7 mesiacov návrh na súd na predĺženie väzby alebo podať obžalobu na súd, inak vás musí prepustiť. Po uplynutí 19 mesiacov musíte byť prepustený na slobodu.

Ak prokurátor podá na súd obžalobu, začína plynúť väzba v konaní pred súdom, ktorá v tomto prípade nesmie prekročiť zostávajúcich 17 mesiacov.

Mám právo byť prepustený?

Ak zaniknú dôvody väzby (napr. boli vypočutí všetci svedkovia, ktorých už nemôžete ovplyvňovať) alebo uplynú lehoty celkového trvania väzby, musíte byť ihneď prepustený na slobodu.

Môžem žiadať o prepustenie z väzby?

Máte právo kedykoľvek žiadať súd (prípadne prokurátora) o prepustenie na slobodu. Ak počas vyšetrovania prokurátor žiadosti nevyhovie, musí ju okamžite predložiť súdu na rozhodnutie. Proti rozhodnutiu súdu môžete podať sťažnosť v lehote 3 dní od oznámenia.

Ak bola vaša žiadosť zamietnutá, o prepustenie môžete opätovne žiadať po 30 dňoch. O prepustenie môžete žiadať aj skôr, ak uvediete nové dôvody, prečo by ste mali byť prepustený.

Môžem navrhnúť súdu nahradiť väzbu?

Ak ide o útekovú alebo preventívnu väzbu, máte právo navrhnúť, aby vás súd nevzal do väzby, alebo aby vás z väzby prepustil, ak:

 • cirkev, kolegovia v práci a pod. súdu zaručia, že dohliadnu na vaše ďalšie správanie,
 • písomne sľúbite, že povediete riadny život, že sa nedopustíte trestnej činnosti a pod.,
 • súd nariadi dohľad probačného a mediačného úradníka, ktorý bude kontrolovať, či vediete riadny život, nepáchate trestnú činnosť, plníte povinnosti a obmedzenia,
 • zložíte peňažnú záruku (kauciu) súdu, ktorý ju prijme, s vašim súhlasom môže zložiť peňažnú záruku aj iná osoba, výšku a podmienky peňažnej záruky určuje súd; ak porušíte podmienky súdu, kaucia pripadne štátu.

Môžem opustiť krajinu?

Ak nie ste vo väzbe, nemusíte sa počas trestného konania zdržiavať na území Slovenskej republiky. Ak ste však napr. predvolaný na výsluch, ste povinný sa dostaviť pred vyšetrovateľa. Ak odchádzate do zahraničia je potrebné túto informáciu oznámiť policajtovi s uvedením miesta, kde sa budete zdržiavať a preberať zásielky.

Inak by to orgány mohli vyhodnotiť tak, že sa vyhýbate trestnému stíhaniu, čo je dôvodom vzatia do väzby (úteková väzba).

Ak vám súd nahradil väzbu, môže vám uložiť napr. zákaz vycestovania do zahraničia.

Kto bude informovaný o mojom vzatí do väzby?

O vašom vzatí do väzby súd vyrozumie vášho obhajcu, rodinného príslušník alebo inú osobu, ktorú uvediete a ak ste cudzincom, aj konzulárny úrad štátu, ktorého ste občanom.

Môžem z väzby kontaktovať rodinu alebo priateľov?

Máte právo 2-krát mesačne telefonovať piatim osobám 20 minút so súhlasom úradníka, ktorý môže byť pri telefonovaní prítomný. V prítomnosti vášho obhajcu máte právo na súkromný hovor bez obmedzení.

Máte právo prijímať a posielať listy bez obmedzenia. Orgány môžu nahliadať do vašej korešpondencie, ktorú môžu zadržať, napr. ak by ste tým ovplyvňovali svedkov. Orgány nesmú nahliadať do listov adresovaných vášmu obhajcovi.

Môžem sa stretnúť s lekárom?

Máte právo na zdravotnú starostlivosť, nemáte však právo výberu konkrétneho lekára a zdravotníckeho zariadenia.

Priebeh vyšetrovania (5)

Môžem sa zúčastniť vyšetrovania?

Na vyšetrovacích úkonoch má právo zúčastniť sa váš obhajca. Ak nemáte obhajcu, vyšetrovateľ vám môže umožniť účasť na vyšetrovacích úkonoch a zároveň vám umožní klásť svedkom otázky.

Môžu ma vyhostiť späť do mojej krajiny?

Vyhostenie je trest, ktorý vám môže uložiť len súd rozsudkom, ak vás uzná za vinného zo spáchania trestného činu.

Aj policajný útvar vás môže vyhostiť administratívnym rozhodnutím, ale len z dôvodov vymenovaných v zákone o pobyte cudzincov. Trestné stíhanie nie je dôvodom pre vaše vyhostenie. Ak vás však súd uzná za vinného z trestného činu, môže vás administratívne vyhostiť aj policajný útvar.

Ak ste občanom EÚ alebo občanom členskej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, môžete byť vyhostený len vtedy, ak ohrozujete bezpečnosť SR, verejný poriadok alebo verejné zdravie.

Proti rozhodnutiu policajného útvaru o vyhostení sa môžete odvolať v lehote 15 dní od oznámenia. Rozhodnutie nadriadeného orgánu je preskúmateľné súdom.

Môžu u mňa vykonať osobnú prehliadku?

Ak je podozrenie, že máte u seba vec, ktorá je dôležitá pre trestné konanie (napr. dôkaz), možno u vás vykonať osobnú prehliadku, ak túto vec po výzve dobrovoľne nevydáte. Prehliadku možno vykonať na príkaz súdu, počas vyšetrovania na príkaz prokurátora.

Ak ste boli zadržaný, zatknutý alebo vzatý do väzby, možno u vás (bez príkazu) vykonať osobnú prehliadku, či nemáte pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by ste mohli ohroziť inú osobu.

Bez príkazu môže prehliadku vykonať policajt, ak ste napr. boli pristihnutý pri trestnom čine.

Možno u mňa vykonať domovú prehliadku?

Orgány môžu prehľadať vaše obydlie, napr. váš byt, dom, chatu, hotelovú izbu alebo iné priestory, ktoré neslúžia na bývanie (napr. obchodnú prevádzku), aby zistili, či sa v nich nenachádzajú napr. vecné, písomné dôkazy alebo sa v nich neskrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu.

Kto rozhoduje o prehliadke?

Domovú prehliadku možno vykonať len na príkaz súdu, prehliadku iných priestorov aj na príkaz prokurátora.

Policajt môže vstúpiť do obydlia aj bez príkazu, ak je to nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu a pod., alebo ak sa tam nachádza osoba, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo ide o prenasledovanú osobu, ktorá sa ukrýva v týchto priestoroch.

Aké mám práva počas prehliadky?

Orgány vykonávajúce prehliadku sú povinné vám alebo inému užívateľovi obydlia (napr. nájomcovi) doručiť písomný príkaz súdu na prehliadku.

Prehliadku možno vykonať len vtedy, ak na základe predchádzajúcej výzvy dobrovoľne nevydáte vec alebo osobu, ktorá je hľadaná.

Máte právo (vy alebo iný člen domácnosti, zamestnanec prevádzky) byť prítomný pri prehliadke. Zároveň musí byť pri výkone prehliady prítomná aj nezúčastnená osoba.

Odovzdané alebo zaistené veci sa opíšu v zápisnici o prehliadke. Polícia vám musí vydať kópiu zápisnice, prípadne písomne potvrdiť odovzdanie alebo zaistenie vecí.

Musím sa podrobiť prehliadke?

Áno, ak polícii prehliadku dobrovoľne ani po predchádzajúcej výzve neumožníte, je oprávnená prekonať váš odpor (použitím sily) alebo prekážku, ktorú ste vytvorili (napr. jej odstránením).

Môžem sa na postup prehliadky sťažovať?

Proti príkazu súdu alebo prokurátora na vykonanie prehliadky nemôžete podať sťažnosť.

Ak orgány pri prehliadke porušili zákon alebo vaše práva, môžete ich postup namietať v konaní pred súdom a navrhnúť, aby súd na takto získané dôkazy neprihliadal.

Rovnako môžete žiadať preskúmať postup policajta, prípadne podať žalobu na náhradu škody.

Možno prehľadať moje vozidlo?

Policajt môže zastaviť vozidlo a prehľadať ho, ak prebieha pátranie po osobách, zbraniach, narkotikách a pod.

Mám právo na informácie o všetkých dôkazoch?

Váš obhajca – za istých okolností aj vy – má právo byť prítomný pri zabezpečovaní dôkazov.

Počas celého trestného konania máte právo nahliadať do spisu, robiť si poznámky a kópie. Súčasťou spisu sú všetky dôkazy, ktoré boli vyšetrovaním získané, napr. zápisnice o výsluchu svedkov a obvinených aj s identifikačnými údajmi, znalecké posudky, vecné a listinné dôkazy.

Nemáte právo na prístup k tým častiam spisu, ktoré obsahujú údaje o chránených, utajených svedkoch a agentoch.

Budú sa vyžadovať moje údaje z registra trestov?

Súd pri ukladaní trestu prihliada na vašu osobnosť, či ste doteraz viedli riadny život. Prihliada aj na informácie z registra trestov, najmä či ste boli v minulosti boli. Údaje z registra trestov si členské štáty môžu medzi sebou vymieňať.

Skočenie vyšetrovania (6)

Ak policajt považuje výsledky vyšetrovania za dostatočné na vydanie rozhodnutia, celý spis postúpi prokurátorovi s návrhom na:

 • podanie obžaloby na súd,
 • postúpenie veci, napr. na priestupkové konanie,
 • zastavenie trestného stíhania, ak sa skutok nestal, nespáchali ste ho vy a pod.,
 • podmienečné zastavenie trestného stíhania,
 • schválenie zmieru,
 • konanie o dohode o vine a treste a pod.

Môžem si preštudovať spis?

Po skončení vyšetrovania máte vy a váš obhajca právo preštudovať celý spis a oboznámiť sa so všetkými dôkazmi. O tejto možnosti vás musí policajt vyrozumieť najmenej 3 dni vopred a musí vám poskytnúť primeraný čas na preštudovanie celého spisu.

Následne môžete podať návrh na doplnenie vyšetrovania, čomu nemusí policajt vyhovieť. Ak vyhovie, máte po doplnení opäť právo na preštudovanie spisu.

Kedy sa musí vyšetrovanie skončiť?

Máte právo, aby sa vaša trestná vec prerokovala v primeranej lehote.

Vyšetrovanie by malo skončiť do:

 • 6 mesiacov pri obzvlášť závažnom zločine,
 • 4 mesiacov pri zločine,
 • 2 mesiacov pri prečine.

Čo ak nie sú lehoty dodržané?

Prokurátorovi môžete podať sťažnosť a žiadať o preskúmanie postupu policajta a o odstránenie prieťahov vo vyšetrovaní. O výsledku preskúmania vás prokurátor musí oboznámiť.

Ak ste vo väzbe a vyšetrovanie neskončí v určitej lehote, musíte byť prepustený.

Musí môj prípad vždy prerokovať súd?

Súd rozhoduje len vtedy, ak prokurátor podá obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o vine a treste. V niektorých prípadoch môže trestné stíhanie skončiť prokurátor vlastným rozhodnutím.

Kedy možno trestné stíhanie skončiť podmienečným zastavením alebo zmierom?

Prokurátor môže (namiesto podania obžaloby) podmienečne zastaviť trestné stíhanie alebo schváliť zmier, ak:

 • ste stíhaný za prečin a nespôsobili ste smrť alebo trestný čin korupcie alebo nie ste verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ,
 • sa priznáte, že ste skutok spáchali,
 • nahradíte škodu, ktorú ste spôsobili,
 • súhlasíte s týmto postupom a
 • v prípade zmieru zároveň zaplatíte sumu na všeobecno-prospešné účely a súhlasí s tým aj poškodený.

Ak je schválený zmier, trestné stíhanie je definitívne skončené. V prípade podmienečného zastavenia sa vám určí doba, počas ktorej sa musíte slušne správať a po jej uplynutí sa trestné stíhanie zastaví.

Aké podmienky musím splniť pre konanie o dohode o vine a treste?

Prokurátor môže (namiesto podania obžaloby) uzavrieť s vami dohodu o vine a treste (ďalej len dohoda), ak:

 • súhlasíte s takým postupom,
 • priznáte spáchanie trestného činu,
 • súhlasíte s trestom za trestný čin (trest sa znižuje o 1/3).

Súhlas poškodeného sa na uzavretie dohody nevyžaduje.

Ak dohodu uzavriete, prokurátor ju predloží na súd s návrhom na schválenie. Ak ju súd schváli, rozhodnutie nahrádza rozsudok, proti ktorému sa nemôžete odvolať.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo vnútra

Prezídium policajného zboru

Úrad generálneho prokurátora

Zákon o probačných a mediačných úradníkoch

Zbor väzenskej a Justičnej stráže

Migračné informačné centrum

Migračný úrad MV SR

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.