Oskarżeni (postępowanie karne)

Szwecja

W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono tryb i etapy postępowania w przypadku, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu na rozprawie przed sądem. Informacje o wykroczeniach, w tym o wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, które zazwyczaj zagrożone są ściśle określonymi karami, jak np. karą grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Szwecja

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego:

 • o przestępstwie zawiadamiana jest policja;
 • dochodzenie w sprawie karnej (dochodzenie wstępne) prowadzi policja; w przypadku ciężkich przestępstw dochodzenie prowadzi prokurator;
 • w większości przypadków istnieje możliwość skorzystania z usług świadczonych przez obrońcę z urzędu;
 • w przypadku ciężkich lub wielokrotnych przestępstw prokurator może wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; o zastosowaniu tymczasowego aresztowania postanawia sąd na posiedzeniu;
 • prokurator wnosi oskarżenie do sądu rejonowego;
 • sąd rejonowy przeprowadza rozprawę (rozprawa główna), w trakcie której bada, czy popełniono przestępstwo, w przypadku popełnienia przestępstwa sąd wymierza sprawcy karę;
 • jeżeli którakolwiek ze stron złoży apelację, sąd apelacyjny zbada, czy wyrok sądu rejonowego należy utrzymać w mocy, czy też go zmienić;
 • w pewnych przypadkach wyrok może podlegać zaskarżeniu do Sądu Najwyższego;
 • wyrok staje się wykonalny, czyli uprawomocnia się;w przypadku wydania wyroku skazującego wykonywana jest kara.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich powyższych etapów postępowania karnego i przysługujących ci praw znajdziesz w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z adwokatem lub innym ekspertem w dziedzinie prawa, aby dowiedzieć się, jakie przepisy mają zastosowanie w twojej konkretnej sytuacji.

Rola Komisji Europejskiej

Uwaga: Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może udzielić ci pomocy, jeżeli chcesz wnieść skargę. W niniejszych arkuszach informacyjnych można znaleźć informacje na temat trybu wniesienia skargi oraz organów, do których należy ją skierować.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

 • przesłuchanie
 • zatrzymanie
 • tymczasowe aresztowanie
 • kontynuowanie dochodzenia przez policję
 • przygotowanie obrony
 • oskarżenie.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po zakończeniu rozprawy

5 – Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Ciekawe strony

Sądy w Szwecji

Prokuratura Szwedzka

Szwedzka Izba Adwokacka

Urząd ds. Wsparcia i Odszkodowań dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

Szwedzka Służba Więzienna i Probacyjna

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.