Обвиняеми (наказателни производства)

Bulgária

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да ги платите.

Conteúdo fornecido por
Bulgária

Намиране на адвокат

Ако решите, че имате нужда от адвокат, но нямате познат адвокат, с когото да се свържете, можете да потърсите измежду адвокатите, които работят в седалището на районния съд, в чийто район живеете. Вие можете да намерите данни за връзка с 27-те адвокатски колегии в България и в уебсайта на Висшия адвокатски съвет. Ако Ви арестуват, имате право на връзка с адвокат от момента на Вашия арест. Тъй като от този момент имате и право на връзка с роднина или близък, можете да помолите и него да ангажира адвокат.

Заплащане на адвокат

Ако Вие лично си подберете адвокат, заплащането му се урежда чрез писмен договор между Вас и него.

Ако не можете да заплатите на адвокат, но желаете да имате такъв и интересите на правосъдието изискват това, имате право на безплатна правна помощ. Тя може да Ви се предостави или по Ваша молба, или по силата на закона, ако защитата Ви е задължителна. В зависимост от фазата на процеса (вж. информационен лист 1), решението се взема или от прокурора (в досъдебното производство), или от съда (в съдебното производство), след преценка на имотното Ви състояние.

Ако се нуждаете от правен съвет, прокурорът или съдът ще изпратят решението си незабавно на Съвета на съответната адвокатска колегия, който ще Ви определи адвокат. Имайте предвид, че, ако делото Ви приключи с осъдителна присъда за Вас, Вие ще трябва да възстановите възнаграждението, изплатено на определения Ви адвокат.

Връзки по темата

Закон за адвокатурата

Закон за правната помощ

Наказателно-процесуален кодекс

Национално бюро за правна помощ

Висш адвокатски съвет

Последна актуализация: 16/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.