Обвиняеми (наказателни производства)

Bulgária

Conteúdo fornecido por
Bulgária

Каква е целта на наказателното разследване?

То цели събирането на доказателства, които потвърждават или оборват предположението, че дадено лице е извършило определено престъпление. Разследването може да започне по оплакване до разследващите органи за извършено престъпление или защото същите органи са разкрили данни, предполагащи извършването на престъпление. Ако полицията завари някой да извършва престъпление, това също е повод да се започне разследване.

Всички етапи на разследването обикновено се осъществяват от разследващи полицаи. В някои случаи разследват следователи или прокурори. Но само прокурор може да ръководи и контролира разследването.

Какви са етапите на досъдебното производство?

Разследване (включително повдигане на обвинение и разпит)

То се изразява в действия на разследващите органи по събиране на доказателства, които да потвърдят или оборят предположението за извършено престъпление. Ако се съберат достатъчно доказателства в полза на предположението, че конкретно лице е извършило престъплението, разследващият трябва да го информира за това писмено и срещу подпис. Веднага след това обвиняемото лице се разпитва.

Арест

Ако полицията намери данни, че дадено лице е извършило престъпление, тя може да го арестува, но за не повече от 24 часа. Само прокурорът може да реши арестът да бъде продължен, но за не повече от 72 часа. Иначе лицето следва да бъде освободено. Полицейският арест цели да се реши дали лицето да бъде обвинено. Задържането от прокурора цели да осигури първото довеждане пред съд на обвиненото лице.

Първо довеждане пред съд

По начало прокурорът определя каква мярка за неотклонение да се наложи на обвиняемото лице. Но ако прокурорът прецени, че мярката за неотклонение трябва да е задържане или домашен арест, той прави искане за това до съда и осигурява явяването на обвиняемото лице пред съда.

Задържане или освобождаване

Ако обвиняемият е доведен пред съд, само съдът решава дали мярката за неотклонение да бъде задържане или домашен арест, или арестуваният да се освободи.

Подготовка за процес от прокурора

Със завършването на разследването разследващият изпраща на прокурора събраните доказателства. Прокурорът ги преценява и решава дали предположението за извършено престъпление е доказано извън всякакво съмнение. Само в този случай прокурорът може да внесе обвинение в съда. В противен случай той прекратява делото.

Подготовка за процес от защитата

След информирането за обвинението обвиняемият и неговият защитник могат да представят доказателства в своя подкрепа. С приключването на разследването, ако обвиняемият и неговият защитник са поискали това, разследващият орган трябва да им представи всички събрани доказателства и да им даде достатъчно време да се запознаят с тях.

Моите права по време на разследването

Имайте предвид, че етапите „арест”, „първо довеждане пред съд” и „задържане” са възможни, но не задължителни. Последвайте връзките по-долу, за да разберете повече за Вашите права на всеки етап.

Разследване (включително повдигане на обвинение и разпит) (1)

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ако разследващият намери достатъчно доказателства срещу Вас, той трябва да Ви извика и писмено да Ви информира за какво престъпление Ви обвинява. Веднага след това той трябва да разясни правата Ви по време на разследването. Вие ще се подпишете, че правата Ви са били разяснени.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Да. Имате право да откажете да подпишете документа, с който Ви информират за обвинението, ако не Ви осигурят преводач. Преводачът ще Ви помага през цялото разследване. Не сте длъжни да му плащате.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Когато Ви повика да Ви информира за обвинението, разследващият трябва да Ви съобщи, че можете да се явите с адвокат. Разследващият трябва да Ви призове своевременно, за да можете да се свържете с адвокат. Наказателно-процесуалният кодекс определя кога защитата Ви е задължителна. За избора на адвокат и за правото Ви на безплатна правна помощ вижте тук. Имате право да се срещате и разговаряте насаме с адвоката. В този случай можете да ползвате преводач, ако не говорите езика.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Веднага след като Ви запознае с обвинението, разследващият трябва да Ви разпита. Имате право да дадете обяснения във връзка с обвинението или да откажете да давате обяснения. Можете да дадете обяснения и по-късно, във всеки момент от разследването.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Самопризнанието Ви би могло да доведе до по-леко наказание. Ако запазите мълчание, това не може да влоши положението Ви. Съдът не може да Ви осъди само на базата на самопризнанието.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Ако сте обвиняем, трябва да сте на разположение на разследващите. За тази цел може да Ви се определи мярка за неотклонение. Разследване във Ваше отсъствие от страната може да се проведе, когато:

  • не е ясно къде живеете;
  • не могат да Ви призоват по други причини;
  • не сте се явили след призоваване и не сте посочили уважителни причини.

В тези случаи ще Ви се определи служебен защитник по реда, посочен тук.

Могат да Ви разпитат чрез видео-връзка, ако сте извън страната и това няма да попречи на разследването. При този разпит имате права, еднакви с посочените по-горе в настоящия информационен лист.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, но при условията, указани в Наказателно-процесуалния кодекс. Тук ще Ви е нужен съвет от адвокат.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Възможно е да Ви задържат. По-подробна информация за това вижте в Първо довеждане пред съд (3) и Задържане или освобождаване (4).

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Можете, ако не сте задържан, но трябва да съобщите за това на разследващия орган. Ако той прецени, че има риск да се отклоните от разследване, може да Ви се наложи забрана да напускате страната.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности?

Такива проби могат да Ви бъдат поискани, ако не могат да се набавят по друг начин. Вие сте длъжни да ги предоставите. Ако откажете, това ще стане принудително с разрешение на съда. Ако вземането на пробите е свързано с проникване в тялото, то се прави от лекар. Имате право да бъдете информиран от разследващия за тази процедура.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Разследващият може да нареди да Ви претърсят лично, за да събере доказателства или да изземе предмети, които могат да попречат на разследването или да Ви помогнат да избягате. За обиска е нужно предварително разрешение или последващо одобрение от съда. Имате право да се запознаете както с протокола за обиск, така и с произнасянето на съда.

Може ли да бъде извършен обиск в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Отговорът на този въпрос е идентичен с отговора на предходния.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Това можете да направите при първия Ви разпит, след като Ви запознаят с обвинението срещу Вас. Относно самопризнанието и свързаните с него Ваши права, вижте информацията по-горе в настоящия информационен лист.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Ако се съберат нови доказателства, обвиненията могат да бъдат променени. Вие трябва да бъдете незабавно информирани за новите обвинения и съответно разпитани във връзка с тях.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Да, освен в случаите, когато е предвидено друго във влязъл в сила международен договор, по който България е страна.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да, и то независимо от Вашето желание.

Арест (включително Европейска заповед за арест) (2)

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Арестът (полицейското задържане) се извършва по заповед на съответен полицейски служител. Срокът на задържането не може да надхвърля 24 часа. Заповедта посочва основанието за задържането. Имате право да разберете това основание и да се запознаете със заповедта срещу подпис. Полицейските служби са длъжни да Ви освободят незабавно, ако причината за задържането е отпаднала.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не владеете езика, Вие имате право да бъдете уведомени незабавно за причините за задържането Ви. За целта ще Ви се осигури безплатно преводач.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Имате право на връзка с адвокат от момента на задържането Ви. За подробности вижте тук.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Възможно е да Ви поискат обяснения във връзка със задържането. Можете, но не сте длъжни да давате обяснения.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

На този етап обясненията Ви не се смятат за доказателство. Ето защо те не могат да се използват във Ваша вреда. Само обясненията Ви при разпит след запознаването Ви с обвинението имат доказателствена стойност. За повече подробности вижте Разследване (включително повдигане на обвинение и разпит) (1).

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Имате право на такава връзка. Полицейският служител е длъжен незабавно да уведоми за задържането Ви лице, посочено от Вас.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

При нужда имате право на лекарска помощ. Полицията ще Ви осигури лекар.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Имате право да се свържете с консулските власти на Вашата държава. Органът, който Ви е задържал, е длъжен незабавно да Ви уведоми за това Ваше право.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

След задържането Ви ще бъдете подложен на личен обиск. Нужно е последващо одобрение от съда, за да могат намерените у Вас вещи да се ползват като доказателства. Имате право да се запознаете с протокола за обиск.

Мога ли да обжалвам?

Имате право да обжалвате пред съда законността на полицейското задържане. Съдът ще се произнесе по жалбата Ви незабавно.

Какво ще стане, ако ме арестуват по силата на Европейска заповед за арест?

Ако една държава-членка издаде спрямо Вас Европейска заповед за арест, могат да Ви задържат в друга държава-членка и да Ви предадат на издаващата държава след изслушването Ви от съдия. При това изслушване имате право на адвокат и право на преводач, ако имате нужда.

Първо довеждане пред съд (3)

Защо се изпълнява първото довеждане пред съд?

Когато Ви запознаят с повдигнатото срещу Вас обвинение и Вие придобиете качеството „обвиняем“, прокурорът може да реши, че на Вас следва да се наложи задържане под стража или домашен арест като мярка за неотклонение. Налагането на всяка една от тези две мерки се извършва от съда по предложение на прокурора. Тъй като мярка за неотклонение не може да се наложи във Ваше отсъствие, трябва да Ви доведат пред съда, който ще реши каква да е мярката.

Кой каква роля изпълнява?

Прокурорът следва да осигури явяването Ви пред съда. Докато трае полицейският арест, той може да продължи задържането Ви, но за не повече от 72 часа. Това задържане няма друга цел, освен да осигури явяването Ви пред съда в рамките на тези 72 часа. Съдът ще Ви изслуша, ще прецени събраните до този момент доказателства и, въз основа на закона, ще реши дали да Ви задържи или освободи.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Имате право да бъдете уведомени от прокурора за целта на прокурорското задържане и кога ще бъдете доведени пред съда.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите езика, за изслушването Ви пред съда ще можете да ползвате безплатен преводач.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Имате право да се свържете с адвокат преди първото Ви довеждане пред съд. За избора на адвокат и за правото Ви на безплатна правна помощ вижте тук.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Съдът ще иска да потвърдите данните за Вашата самоличност. Имате право да бъдете изслушани от съда относно това дали да бъдете задържани или освободени. Адвокатът ще Ви посъветва какво точно да говорите.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

На този етап обясненията Ви не се смятат за доказателство. Ето защо, каквото и да кажете, то няма да се използва във Ваша вреда.

Ще получа ли информация за доказателствата срещу мен?

И Вие, и Вашият адвокат имате право да се запознаете с доказателствата, поради които прокурорът иска задържането Ви. Имате право да разполагате с достатъчно време за запознаване с доказателствата преди изслушването Ви от съда.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Съдът ще поиска да се запознае със съдебното Ви досие, и то независимо от Вашето желание.

Задържане или освобождаване (4)

Какво ще ме уведомят за случващото се?

След като съдът прецени събраните материали и изслуша прокурора, Вашия адвокат и Вашите обяснения, ще разберете какво е решил съдът в същото съдебно заседание.

При това първо довеждане пред него съдът може:

При това изслушване съдът не се произнася по основателността на повдигнатите срещу Вас обвинения.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Ако Ви задържи, съдът разпорежда Вашето семейство да бъде незабавно уведомено.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

По време на задържането при нужда имате право на лекарска помощ.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Ако Ви задържи, съдът разпорежда незабавно да бъде уведомено българското Министерство на външните работи, което ще се свърже с консулството на Вашата държава.

Мога ли да обжалвам?

Можете да обжалвате решението на съда относно Вашето задържане или освобождаване. Това можете да направите в 3-дневен срок от произнасянето. Въззивният съд ще разгледа жалбата Ви в 7-дневен срок от произнасянето на първата инстанция. Решението му е окончателно.

Подготовка за процес от прокурора (5)

Каква е целта на този етап?

Този етап следва приключването на разследването (за разследването вижте тук). Целта е да се проверят събраните доказателства и да се прецени дали предположението за извършено престъпление е доказано извън всякакво съмнение. Само в този случай делото може да се внесе в съда за започване на наказателен процес.

Кой има водеща роля?

Тя принадлежи на прокурора. На този етап само той може да реши дали да внесе делото за разглеждане в съда. Прокурорът освен това може да прекрати досъдебното производство в предвидените от закона случаи. Тогава делото не се внася в съда. Прокурорът може също да спре досъдебното производство в предвидените от закона случаи до отстраняване на причината за спиране, след което производството се възобновява. Ако установи нарушения при запознаването на обвиняемия с материалите по разследването, прокурорът може да върне делото на разследващия за отстраняването им или да ги отстрани сам.

Как ще разбера какво се случва?

Ако обвинението се внесе в съда и Вие сте обвиняем, съдът ще Ви изпрати препис от обвинителния акт. Ако прокурорът прекрати или спре производството, той ще Ви изпрати препис от съответното негово решение.

Мога ли да обжалвам?

Можете да обжалвате пред съда прокурорското решение за прекратяване в 7-дневен срок след получаването на препис от него. Първоинстанционният съд ще разгледа жалбата в 7-дневен срок след приемането ѝ. Решението му може да се обжалва пред въззивния съд, който постановява окончателно решение. Можете да обжалвате пред съда и прокурорското решение за спиране. Тогава решението на съда ще е окончателно.

Ще получа ли друга допълнителна информация?

Когато прокурорът установи нарушения при запознаването Ви с материалите по разследването и върне делото на разследващия за отстраняването им или ги отстрани сам, Вие имате право да се запознаете с тези допълнителни действия по отстраняването на нарушенията.

Подготовка за процес от защитата (6)

Каква е целта на този етап?

Целта е Вие и Вашият адвокат да се запознаете с всички доказателства, събрани в хода на разследването след приключването му, включително и тези във Ваша полза. Така ще е ясно въз основа на какви доказателства прокурорът би внесъл обвинение срещу Вас в съда. Това ще помогне на Вас и Вашия адвокат в организирането на защитата Ви в процеса.

Как ще разбера какво се случва?

Когато приключи разследването и преди да изпрати събраните материали на прокурора, ако Вие и Вашият адвокат поискате това, разследващият ще Ви съобщи място, дата и час за запознаване с доказателствата. Вие и Вашият адвокат имате право да разполагате с достатъчно време за това.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите езика, запознаването Ви с доказателствата трябва да стане в присъствието на преводач. Не е необходимо да плащате за превода.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

На този етап няма да Ви разпитват и не сте длъжни да давате обяснения по случая.

Каква информация ще получа?

Имате право да се запознаете със всички събрани доказателства, включително и да прочетете всички свидетелски показания. Вашият адвокат ще ви разясни значението на събраните доказателства.

Какви са правата ми след запознаване с доказателствата?

С помощта на Вашия адвокат имате право да искате нови доказателства и да правите бележки и възражения срещу действията по разследването. Разследващият ще впише в протокол Вашите искания, бележки и възражения, а прокурорът ще реши дали са основателни или не.

Какво ще стане, ако исканията, бележките и възраженията ми са основателни?

Прокурорът ще разпореди на разследващия да извърши допълнителни действия по разследването. Имате право да се запознаете с тези действия и с новите доказателства, ако има такива, по реда, описан дотук.

Мерки за неотклонение (7)

Това са принудителни мерки, които може да Ви бъдат наложени, ако от доказателствата може да се направи обосновано предположение, че сте извършили престъплението, в което са Ви обвинили. Целта на мерките е да Ви попречат да се укриете, да извършите ново престъпление или да осуетите изпълнението на присъдата, с която биха Ви осъдили.

Мерките за неотклонение са:

  • Подписка — поемате задължение, че няма да напускате местоживеенето си без разрешение на съответния орган.
  • Гаранция — изразява се във внасяне на определена сума в пари или ценни книжа. Ако се укриете, сумата се отнема и ще Ви се наложи по-тежка мярка.
  • Домашен арест — това е забрана да напускате жилището си без разрешение.
  • Задържане под стража — изразява се в принудителното Ви изолиране.

Задържането под стража се изпълнява в полицейски помещения или в затворите.

Имате право да се запознаете срещу подпис с мярката за неотклонение. Подписката и гаранцията се налагат от прокурора. Домашният арест и задържането под стража се определят от съда по искане на прокурора. За определянето на мярката се преценяват тежестта на обвинението, доказателствата и личният Ви статус. Въз основа на тези фактори може да се реши да не Ви се определя мярка за неотклонение.

Във Ваше отсъствие мярка за неотклонение не може да се налага. Съдът е длъжен да разгледа всяка Ваша молба за промяна на мерките „задържане под стража” и „домашен арест” в по-леки.

Полицейският арест и задържането от прокурор до 72 часа имат подготвителен характер и според закона не са мерки за неотклонение.

Забрана за напускане на пределите на България (8)

Ако обвинението Ви е за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода повече от 5 години, прокурорът може да Ви забрани да напускате пределите на България, освен с негово разрешение. За забраната той незабавно ще уведоми граничните контролно-пропускателни пунктове. Целта на мярката е да Ви се попречи да се укриете от разследването.

Вие или Вашият адвокат можете да поискате от прокурора да Ви разреши еднократно напускане на страната за определен срок. По това искане прокурорът се произнася в 3-дневен срок от получаването му. Ако той откаже, имате право да обжалвате отказа му пред съда. Съдът незабавно ще разгледа жалбата Ви, без да Ви изслушва. Той може или да потвърди отказа на прокурора или да Ви разреши да напуснете пределите на България за определен срок. Решението на съда ще е окончателно.

По същия начин Вие или Вашият адвокат можете да поискате от съда да отмени изцяло забраната да напускате България. Съдът ще я отмени, ако прецени, че не съществува опасност да се укриете извън страната.

В посочените съдебни процедури съдът няма да разглежда основателността на обвиненията срещу Вас.

Връзки по темата

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.