Optuženik (kazneni postupak)

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

A. Gdje će se održati suđenje?

Mjesno je nadležan u pravilu sud na čijem je području kazneno djelo počinjeno ili pokušano.

B. Može li se optužnica izmijeniti? Ako da, koje je moje pravo na informacije u tom pogledu?

Ako tužitelj u tijeku rasprave utvrdi da izvedeni dokazi pokazuju da se izmijenilo činjenično stanje izloženo u potvrđenoj optužnici, on može do završetka dokaznog postupka usmeno izmijeniti optužnicu. Radi izmjene optužnice ili pripreme obrane stranke mogu zatražiti prekid rasprave. Ako vijeće dopusti prekid rasprave radi izmjene optužnice, odredit će rok u kojem tužitelj treba podnijeti izmijenjenu optužnicu. Primjerak izmijenjene optužnice dostavit će se optuženiku. Ako tužitelj u ostavljenom roku ne podnese izmijenjenu optužnicu, vijeće će nastaviti raspravu na temelju prijašnje optužnice.

Vijeće može, nakon saslušanja stranaka, odlučiti dostaviti izmijenjenu optužnicu optužnom vijeću radi njezinog ispitivanja, okrivljenik može podnijeti odgovor na optužnicu. Nakon izmjene ili podnošenja nove optužnice, optuženik će se očitovati o njezinoj osnovanosti.

C. Koja su moja prava tijekom dolazaka na sud?

I. Moram li se osobno pojaviti na sudu? Pod kojim uvjetima ne moram prisustvovati sudskom postupku?

Optuženik se poziva pisanim putem. Poziv optuženiku mora se dostaviti tako da između dostave poziva i dana rasprave ostane dovoljno vremena za pripremu obrane, a najmanje osam dana, na zahtjev optuženika ili na prijedlog tužitelja, a uz privolu optuženika, taj se rok može skratiti, a u pravilu optuženik mora prisustvovati raspravi.

Ako se optuženik sam stavio u položaj ili stanje uslijed kojeg nije mogao sudjelovati na raspravi, održat će se rasprava u njegovoj odsutnosti. Sud donosi rješenje o održavanju rasprave u odsutnosti optuženika nakon ispitivanja liječnika vještaka, a čim prestanu razlozi uslijed kojih optuženik nije mogao biti prisutan na raspravi, a rasprava nije okončana, nastavit će se u njegovoj prisutnosti, a sudac će optuženiku priopćiti dotadašnji tijek i sadržaj rasprave. Nadalje, ako se postupak vodi za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do dvanaest godina, a optuženik koji je uredno pozvan nije pristupio, ili mu se poziv ne može uručiti jer je promijenio adresu, a o tome nije obavijestio sud ili očigledno izbjegava poziv, sud može odlučiti da se rasprava provede u odsutnosti optuženika ako je optuženik bio prethodno upozoren da mu se može suditi u odsutnosti i ako se očitovao o optužnici u prisutnosti branitelja. Ako se postupak vodi za kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, rasprava se može održati bez prisutnosti optuženika koji je bio uredno pozvan, ali nije pristupio ili mu se poziv nije mogao uručiti jer je promijenio adresu, a o tome nije obavijestio sud ili je očito da izbjegava poziv, uz uvjet da njegova prisutnost nije nužna i da je prije toga bio ispitan ili se očitovao o optužbi.

II. Koje je moje pravo na tumača i prijevode?

Vidi odgovor na pitanje C. i.

III. Imam li pravo na odvjetnika?

Okrivljenik može imati branitelja prije početka i tijekom cijelog kaznenog postupka te postupka o izvanrednim pravnim lijekovima u skladu sa Zakonom, kao i u postupku izvršenja kazne, mjera upozorenja ili sigurnosnih mjera sukladno posebnim propisima. U slučaju kada je po Zakonu propisana obvezna obrana, okrivljeniku će se postaviti branitelj po službenoj dužnosti, ako nema izabranog branitelja niti mu je prethodno postavljen branitelj na teret proračunskih sredstava ili je ostao bez branitelja u tijeku postupka, a sam ne uzme drugog branitelja. Kad obrana nije obvezna, okrivljeniku će se, na njegov zahtjev, nakon podizanja optužnice do pravomoćnog dovršetka kaznenog postupka imenovati branitelj na teret proračunskih sredstava, ako učini vjerojatnim da prema svom imovinskom stanju ne može podmiriti troškove obrane bez ugrožavanja vlastitog uzdržavanja i uzdržavanja svoje obitelji ili osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, a složenost, težina ili posebne okolnosti predmeta to opravdavaju.

IV. Postoje li neka druga postupovna prava kojih bi trebao biti svjestan? (npr. predstavljanje osumnjičenika pred sudom)

Okrivljenik tijekom cijelog postupka ima pravo braniti se sam, uz branitelja po vlastitom izboru ili uz branitelja po službenoj dužnosti, slobodno, nesmetano i povjerljivo komunicirati s braniteljem, pravo na vrijeme primjereno za pripremu obrane, pravo iznijeti odnosno ne iznijeti svoju obranu i odbiti odgovoriti na postavljeno pitanje ili braniti se šutnjom, pravo na uvid u spis, pravo predlagati dokaze i sudjelovati na raspravi, ispitati suokrivljenike, svjedoke i vještake, sporazumijevati se o kazni i drugim mjerama u skladu sa Zakonom te podnositi pravne lijekove i druga pravna sredstva.

Posljednji put ažurirano: 24/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.