Optuženik (kazneni postupak)

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

A. Imam li pravo podnijeti žalbu protiv odluke suda?

Žalbu mogu podnijeti stranke, branitelj i oštećenik. U korist optuženika žalbu mogu podnijeti i njegov bračni i izvanbračni drug, srodnik u ravnoj lozi, zakonski zastupnik, posvojitelj, posvojenik, brat, sestra i hranitelj. Žalbeni rok i u tom slučaju teče od dana kad je optuženiku, odnosno njegovu branitelju dostavljen prijepis presude. Državni odvjetnik može podnijeti žalbu i na štetu i u korist optuženika. Žalba se podnosi sudu koji je izrekao prvostupanjsku presudu u roku od petnaest dana od dana dostave prijepisa presude u dovoljnom broju primjeraka za sud te za protivnu stranku i branitelja radi davanja odgovora na žalbu.

B. Koji su mi drugi pravni lijekovi na raspolaganju?

Pored žalbe kao redovitog pravnog lijeka u postupku, Zakon još poznaje i mogućnost podnošenja izvanrednih pravnih lijekova primjerice obnovu kaznenog postupka u slučaju kada je kazneni postupak dovršen pravomoćnim rješenjem ili pravomoćnom presudom može se na zahtjev ovlaštene osobe obnoviti samo u slučajevima i uz uvjete koji su propisani Zakonom. Nadalje, protiv pravomoćnih sudskih odluka Glavni državni odvjetnik može podignuti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako je povrijeđen zakon. Također, osuđenik koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora ili maloljetničkog zatvora, ili mu je određen prisilni smještaj, može podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude zbog povrede zakona u slučajevima predviđenim Zakonom ili ako je pravomoćno osuđen u postupku na način koji predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, međunarodnim pravom ili zakonom.

C. Što će se dogoditi budem li osuđen?

Presudu kojom se optuženik proglašava krivim sud će izreći ako nedvojbeno utvrdi da je optuženik počinio kazneno djelo za koje je optužen. Sud će objaviti, izradi i otpremiti presudu u zakonskim rokovima iz koje će proizlaziti za koje se djelo proglašava krivim, uz naznaku činjenica i okolnosti koje čine obilježja kaznenog djela te onih o kojima ovisi primjena određene odredbe kaznenog zakona, zakonski opis i naziv kaznenog djela i koje su odredbe kaznenog zakona primijenjene, na kakvu se kaznu osuđuje optuženik ili se prema odredbama kaznenog zakona oslobađa kazne ili mu se kazna zamjenjuje radom za opće dobro na slobodi, odluku o uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi i sudskoj opomeni, odluku o posebnim obvezama i zaštitnom nadzoru, odluku o sigurnosnim mjerama, oduzimanju imovinske koristi i o oduzimanju predmeta, odluku o uračunavanju pritvora, istražnog zatvora i izdržane kazne, odluku o troškovima kaznenog postupka, o imovinskopravnom zahtjevu te o tome da se pravomoćna presuda ima objaviti u sredstvima javnog priopćavanja. Ako je optuženik osuđen na novčanu kaznu, u presudi će se naznačiti rok u kojem se novčana kazna ima platiti kao i visina dnevnog dohotka, odnosno dnevnog iznosa, njihov ukupan broj te iznos novčane kazne izrečene pravnoj osobi. Presuda će ujedno sadržavati uputu o pravnom lijeku.

Posljednji put ažurirano: 24/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.